Europoslanci hlasovali za zákaz používania pesticídov v blízkosti verejných priestranstiev

Pozmeňovacie návrhy prijaté Výborom pre životné prostredie stanovujú prísnejšie pravidlá, ako tie pôvodne navrhnuté Európskou komisiou.

Krátka správa

Členovia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť hlasovali o tematickej Stratégii pre pesticídy a o návrhu pre Rámcovú smernicu o udržateľnom využívaní pesticídov.

Roberto Musacchio, tieňový spravodajca pre návrh Rámcovej smernice o pesticídoch z dielne GUE/NGL, vyhlásil: „Výbor výraznou väčšinou (34 za, 11 proti, 1 sa zdržal) podporil jasnú voľbu na prijatie ďalších krokov smerom k definitívnemu zákazu pesticídov a tým žiada členské štáty, aby progresívne znižovali ich používanie o 25 % v nasledujúcich piatich rokoch a až o 50 % v ďalšej dekáde.“

Georgina Down z britskej „Pesticides Campaigns“ vyhlásila: „Ak zoberieme do úvahy vzdialenosti, aké sú pesticídy schopné prekonať, Výbor mal absolútnu pravdu, že zahlasoval v prospech veľkých nepostrekovaných oblastí v blízkosti obytných zón, školských pozemkov, ihrísk a iných zón, kde by mohla byť verejnosť vystavená ich pôsobeniu, keďže malé nárazníkové zóny, alebo pásy by nedokázali zamedziť vystaveniu verejnosti pesticídom, hlavne čo sa týka ochrany detí a iných zraniteľných skupín.“

Európska asociácia pre ochranu plodín (ECPA) varuje, že takéto ciele (redukcia používania o 50 %) nespôsobia len hospodárske straty farmárom, ktorí nebudú schopní chrániť svoju úrodu proti škodcom a chorobám, ale budú mať taktiež dopad na vysokú kvalitu a dostupnosť krmiva a potravín vyprodukovaných v Európe.

Skupina mimovládnych organizácií združujúcich EEB, FoE, HEAL and PAN Europe deklarovala: „Ľutujeme, že europoslanci sa nerozhodli pre systém, ktorý by efektívne držal na uzde stále častejšie nadmerné používanie pesticídov v Európe a garantoval väčšiu ochranu zdravia a životného prostredia.“

Jednou zo spravodajkýň Stratégie pre trvalo udržateľné využívanie pesticídov je aj europoslankyňa Irena Belohorská (NI). Cieľom dokumentu je minimalizovať nebezpečenstvá a riziká pre zdravie a životné prostredie. „Ide o kompromis medzi nutnosťou a rizikom,“ povedala I. Belohorská, ktorá k tejto téme v marci 2007 usporiadala v Nitre konferenciu.

Tematická Stratégia pre pesticídy a návrh Rámcovej smernice o udržateľnom používaní pesticídov musí byť znovu preskúmaný Radou pre poľnohospodárstvo na konci júna 2007 a pravdepodobne aj Radou pre životné prostredie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA