Európska ekonomika bez priemyslu stratená

Zástupcovia priemyslu a Komisie sa na Európskom podnikateľskom summite zhodli, že orientácia na služby je dobrá vec, ale aby si Európa zachovala konkurencieschopnosť a bohatstvo, potrebuje výrobu.

 

Krátka správa

Výrobný priemysel tvorí 75% exportu EÚ a 80% súkromných výdavkov na výskum a vývoj, uviedol Gert Jan Koopman, riaditeľ pre priemyselnú politiku a hospodárske reformy Generálneho riaditeľstva pre podnikanie. Koopman vystúpil ako člen panelu s názvom „Európska priemyselná základňa: Prehra alebo nový začiatok?“ na Európskom podnikateľskom summite v Bruseli 16.-17. marca 2006.

Výroba navyše poskytuje lepšie platené a kvalifikovanejšie pracovné miesta než väčšina sektorov služieb, dodal profesor Robert Sugden z Birminghamskej univerzity a uviedol príklad stredného Anglicka, kde je podľa prieskumov obyvateľstvo nespokojné so svojimi novými zamestnaniami, napr. ako vodiči nákladných vozidiel, ktoré sú menej platené a zaujímavé.

Výkonný riaditeľ Phillips Gerard Kleisterlee vyhlásil, že ho neznepokojuje fakt, že priemysel tvorí iba 15% hospodárstva EÚ- v USA je tento údaj o dva percentuálne body nižší – no štruktúra priemyslu EÚ , ktorého priveľkú časť stále predstavujú zastarané odvetvia, zatiaľ čo pokrokovo orientovaným sektorom s veľkým potenciálom rastu sa nevenuje dostatočná pozornosť a investície, ktoré si podľa neho zaslúžia. Kleisterlee uviedol, že „v Rámcových programoch pre výskum vydávame každoročne 600 miliónov eur na biotechnológie. Zároveň míňame 900 miliónov eur na pestovanie tabaku. Musíme si stanoviť správne priority.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA