Hrozí nedostatok nerastných surovín

„Bezprecedentný dopyt po nerastných surovinách“ v rýchlo rastúcich ekonomikách ako Čína či India zvyšuje podľa Komisie tlak na ich globálne dodávky. Meď, železná ruda či zinok – všetko suroviny životne dôležité pre európsky priemysel – tak budú stále viac nedostatkové.

Krátka správa

Globálna konkurencia o stále vzácnejšie zdroje nerastných surovín sa zvyšuje. Komisia sa preto rozhodla 5. júna poskytnúť „komplexný obraz o súčasnej situácii v prístupe európskeho priemyslu k nerastným surovinám“. Zverejnený dokument konštatuje, že s výnimkou stavebníctva musia všetky priemyselné sektory v EÚ čeliť klesajúcim dodávkam surovín.

Komisár pre priemysel Günter Verheugen vyhlásil: „Európsky priemysle potrebuje, ak má byť konkurencieschopným, predvídateľnosť toku nerastných surovín a stabilné ceny. Chceme zlepšovať podmienky prístupu k nerastným surovinám, či už v rámci Európy, alebo vytvorením prostredia s rovnakými pravidlami pre všetkých pri prístupe k týmto surovinám za hranicami.“

Pracovný dokument konštatuje, že Japonsko, USA, Európa a Čína si na svetových surovinových trhoch stále viac konkurujú, čo zvyšuje ceny. Nedostatočná je aj ponuka kovov, najmä v Európe. Naproti tomu je Európa sebestačná pokiaľ ide o materiály využívané v stavebníctve.

V decembri 2005 navrhla Komisia „Európsku stratégiu pre udržateľné využívanie prírodných zdrojov“, Parlament ju však kritizoval ako „príliš opatrnú“. Rada pre konkurencieschopnosť požiadala 21. mája Komisiu aby v tejto otázke vypracovala „koherentný politický prístup“.

Prístup k nerastným surovinám je tiež súčasťou agendy summitu G8 (6.-8. jún 2007) v nemeckom Heiligendamm. Lídri krajín G8 by mali podpísať deklaráciu „Zodpovednosť za nerastné suroviny: transparentnosť a udržateľný rast“.

Vysoká skupina pre konkurencieschopnosť, energetiku a životné prostredie – mimoriadna poradná skupina Komisie – by mala 11. júna poskytnúť odporúčania pre „koherentný prístup k otázkam identifikovaným“ v dokumente.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA