Iniciatíva za filmy, dostupné online

Veľký počet dôležitých priemyselných aktérov vrátane vysielačov, telekomunikačných operátorov a držiteľov autorských práv podpísali chartu, inšpirovanú Komisiou, ktorej cieľom je podpora distribúcie filmov online.

Krátka správa:

Charta, podpísaná na filmovom festivale v Cannes na francúzskej riviére 23. mája 2006, obsahuje odporúčania v troch kľúčových oblastiach, ktoré boli formálne odsúhlasené predstaviteľmi tých spoločností a organizácií, ktoré súhlasili. Žiadna z aktivít nie je úplne nová, pre každú z nich je uvedený jeden alebo viacero prípadov „chvályhodnej praxe“. Týmito oblasťami sú:

“Pracovať spolu za zlepšenie dostupnosti filmových služieb online na vzájomne ziskovom základe.“ Toto sa týka najmä konkrétnych komerčných dohôd medzi poskytovateľmi obsahu a poskytovateľmi internetových služieb (ISPs), tvorby príjmov a vyrovnanie práv a dohôd, týkajúcich sa spustenia filmov. V charte sa tiež tvrdí, že „technické opatrenia na online manažment autorských práv a ochrany pred neautorizovaným použitím by mali umožniť, pokiaľ to bude možné, použitie širokého spektra sietí a zariadení.“

„Vzdelávanie a povedomie – zvýšiť rešpekt pre autorské práva, aby mohla byť zaručená trvalá dostupnosť obsahu.“ Toto je najmä o „vytvorení kultúry riadneho rešpektu pred kreativitou a efektívnej ochrane autorských práv.“ Charta odporúča, aby ISPs a tvorcovia obsahu spolupracovali pri vzdelávaní spotrebiteľov o autorských právach a na vytváraní atraktívnych downloadingových služieb , ktoré rešpektujú práva.

„Spolupráca proti pirátstvu.“ Poskytovatelia obsahu a ISPs súhlasili, že podniknú „všetko rozumné úsilie v dobrej viere, aby bojovali proti pirátstvu“. ISPs za zaviazali, že sa vyrovnajú „s porušovaním autorského práva rýchlo“ a implementujú „technológie na ochranu materiálu, ktorý je pod ochranou autorského práva“. Napokon, tieto dva sektory sa dohodli tiež na zostavení „národných protipirátskych organizácií s dostatočnými zdrojmi“. Komisia bude podporovať vytváranie sietí medzi týmito organizáciami.

BEUC, Európska organizácia spotrebiteľov, vyjadrila už v novembri 2005 v liste Komisii svoje rozhorčenie z toho, že sú vylúčení z prípravnej práce na filmovej charte. „Chceli by sme … týmto zdôrazniť,“ napísal vtedy riaditeľ BEUC Jim Murray, „že vidíme vylúčenie BEUC a ktorejkoľvek ďalšej skupiny ., ktorá reprezentuje v tomto kontexte verejný záujem, ako protichodné k princípu podieľania sa mnohých zainteresovaných strán, založenom na plnej a rovnej participácii. Zdá sa, že procedúra, ktorá bola zvolená v tomto prípade, porušuje vyhlásený záväzok Komisie k lepšej konzultácii a lepšej regulácii.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA