Iniciatíva za regionálne trhy s elektrinou

Národné regulačné úrady pre elektrickú energiu spustili iniciatívu za vytvorenie siedmych regionálnych trhov ako prvého kroku k jednotnému trhu EÚ s elektrickou energiou. Komisia je skôr za integrovanejší prístup.

 

Pozadie:

Jednotný trh EÚ s elektrickou energiou by mal byť dotvorený na budúci rok. V júli 2007 sa otvorí konkurencii spotrebiteľský trh. Priemyselní spotrebitelia si teoreticky môžu zvoliť dodávateľa už od júla 2004.

Predbežné zistenia vyšetrovania Komisie v tejto veci však odhalili „závažné nedostatky“ v liberalizovanom trhu pre priemyselných spotrebiteľov a Komisia tvrdí, že trhy ostávajú zväčša národnými a chýba im konkurencia. Na nedávnej verejnej prezentácii komisárka Neelie Kroesová oznámila, že spustí sériu individuálnych antirtrustových vyšetrovaní, ktorých cieľom zrejme budú niekdajšie národné monopoly (pozri EurActiv, 17. 2. 2006).

Otázky:

Skupina európskych regulačných úradov pre elektrickú energiu a plyn (ERGEG) sa 27. februára dohodla na spustení iniciatívy za vytvorenie siedmych minitrhov s elektrickou energiou v rámci EÚ, ktorých účelom je odstránenie bariér pre cezhraničný obchod v týchto regiónoch.

Skupina, ktorá koná ako poradné teleso pri Európskej komisii, tvrdí, že iniciatíva podporuje ciele liberalizácie trhov s elektrickou energiou, pretože odstraňuje možné zúžené prechody ako prvý krok k dokončeniu jednotného trhu EÚ s elektrickou energiou.

ERGEG vraví, že každá skupina sa „praktickým spôsobom“ vysporiada s kľúčovými otázkami ako vzájomné prepojenie medzi krajinami cez projekty regionálnych trhov s energiou (REMs). Projekty by mali priniesť prínosy liberalizácie spotrebiteľom v celej Európe „v podobe konkurenčných cien, bezpečných dodávok, inovácie a voľby“ na trhu EÚ, ktorý by ostal stále prevažne súborom národných trhov, vyhlásila ERGEG. Sedem regiónov je definovaných nasledujúcim spôsobom:

Región

Krajiny

Hlavný regulátor

stredozápadný

BE, FR, G, L, NE

Belgicko

severný

DK, FI, G, N, PL, SW

Dánsko

Veľká Británia a Írsko

F, GB, IE

Veľká Británia

stredojužný

AT, FR, G, EL, IT, SI

Taliansko

juhozápadný

F, PT, ES

Španielsko

stredovýchodný

AT, CZ, G, HU, PL, SK, SI

Rakúsko

pobaltský

ET, LV, LT

Lotyšsko

Pozície:

Predseda ERGEG John Mogg povedal: „V súčasnosti vidíme strategickú politiku Komisie a Rady navrhnutú za účelom realizovania konkurencieschopného jednotného trhu EÚ s elektrickou energiou v integrovanej európskej rozvodnej sieti. Naša Regionálna energetická iniciatíva je s tým plne konzistentná a pomôže napredovať na praktickej úrovni v siedmych európskych reginoálnych trhoch, ktoré sú jej cieľom.“

Vytvorenie energetických trhov na menšej škále v rámci EÚ je v Európskej komisii prijímané skepticky. „To, čo Európa potrebuje, je viac integrovaný prístup (k energetickej politike),“ povedal hovorca Komisie Johannes Laitenberger 27. februára. „Európa nebude schopná vyrovnať sa s výzvou globalizácie s dvadsiatmi piatimi mini energetickými trhmi.“

Laitenberger povedal, že Zelená kniha, ktorá bude zverejnená 8. marca, bude detailnejšia, pokiaľ ide o zámery Komisie vo veci ďalšej liberalizácii energetických trhov. Predbežný návrh Zelenej knihy, ktorý EurActiv zahliadol, navrhuje usilovať sa o jednotnú európsku rozvodnú sieť s elektrickou energiou cez harminzáciu pravidiel, týkajúcich sa rozvodu energie a definovania plánov vzájomného prepojenia elektrickej energie.

V dlhodobej perspektíve Komisia predvída zjednodušenie právomocí národných regulačných úradov a nahradenie ERGEG novým orgánom únie, nad ktorým by mala lepšiu kontrolu – Európskou agentúrou na regulovanie energie.

Francúzsko, Nemecko a krajiny Beneluxu boli prvé medzi tými, ktoré rozhodli o národnej energetickej iniciatíve počas minulého roka a spustili fórum o vzájomnom prepojení a bezpečnosti ponuky.

Ďalšie kroky:

  • máj 2006: finalizácia podobnej regionálnej iniciatívy, týkajúcej sa plynu

  • jeseň 2006: prvá správa o napredovaní siedmych energetických trhov

  • júl 2007: trhy s plynom a elektrickou energiou pre domácnosti sa otvorí konkurencii

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA