Komisia chce rady pre sektor IKT

Pracovná skupina, reprezentujúca priemysel, akadémiu, spotrebiteľov a odbory navrhne správu o tom, ako podporiť rast európskeho priemyslu s informačno-komunikačnými technológiami.

 

Pozadie:

IKT sú kľúčovými technológiami v lisabonskej agende pre rast a pracovné miesta, a to z dvoch hlavných dôvodov:

 • Priemysel IKT je sám jedným z najdynamickejších, s očakávanou mierou rastu vo výške 6% počas nasledujúcich štyroch rokov
 • Vďaka rastúcej penetrácii trhu inováciami zo sektora IKT a súvisiacim nárastom produktivity je tento sektor zodpovedný za 20% celoeurópskeho nárastu produktivity, a to s rastúcou tendenciou.

Tento sektor je však pod veľkým tlakom konkurentov zo Severnej Ameriky a Juhovýchodnej Ázie. Pretože protekcionizmus nie je realizovateľný, Komisia hľadá nové spôsoby, ako podporiť rast. DG Informačná spoločnosť a DG Podniky prevzali v tomto ohľade vodcovstvo. Rozhodli sa zostaviť úlohovú skupinu, ktorá by v nasledujúcich 6 mesiacoch mala:

 • identifikovať hlavné prekážky pre konkurencieschopnosť sektora IKT a preberanie IKT

 • pomôcť mobilizovať sektor a pritiahnuť pozornosť členských štátov k identifikovaným prekážkam

 • odporučiť možné politické odpovede

Skupina je súčasťou iniciatívy DG Podniky s názvom Nová priemyselná politika a dopĺňa iniciatívu i2010 DG Informačná spoločnosť.

Otázky:

Pred zostavením skupiny a stanovením jej mandátu Komisia konzultovala množstvo združení, aktívnych v sektore IKT, napr. BSA, ECTA, EICTA, ESA, ESIA, ETNO a ObjectWeb. Spoločne identifikovali nasledujúce témy ako ústredné pre rast sektora IKT:

 1. preberanie IKT

 2. IKT pre konkurencieschopnosť a inovácie

 3. inovácie vo výskume a vývoji, výrobe a službách

 4. malé a stredné podniky a podnikavosť

 5. zručnosti a zamestnateľnosť

 6. vytvorenie jednotného trhu

Pozície:

Komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová povedala: „Sektor IKT je kľúčovým pre ekonomické zotavenie Európy a strategická, trhovo orientovaná spolupráca s inštitúciami EÚ a súkromným sektorom je kľúčom k jeho úspešnému rozvoju. Spoločne so skupinou k IKT chceme zabezpečiť, že si európsky sektor IKT udrží vedúcu úlohu vo svete. Spoločne vynaložíme svoje úsilie na uľahčenie cezhraničnej konkurencie v Európe, na odstránenie bariér pre vytvorenie skutočného vnútorného trhu pre služby, ponúkajúce obsah online a na efektívnejšie skombinovanie verejného a súkromného výskumného úsilia pri podpore investícií do IKT.“

Komisár Verheugen sa vyjadril nasledovne: „Priemyselná politika by nemala narúšať dobre fungujúce trhy, vyberať víťazov, byť ochranárska alebo preberať úlohu priemyslu. Nová priemyselná politika Komisie je o zlepšení rámcových podmienok naprieč sektormi priemyslu v rozličných oblastiach politiky ako: výskum a inovácie, obchod, životné prostredie, verejné obstarávanie, vzdelávanie a tréning. Sektorové aktivity, ktoré sú cieľom iniciatívy, dopĺňajú náš rámcový politický prístup – pracovať s trhmi a zainteresovanými stranami cez skupiny na vysokej úrovni a úlohové skupiny, ako napríklad úlohová skupina k IKT.“

Ďalšie kroky:

 • prvé stretnutie tzv. „šerpov“ (zástupcov členov pracovnej skupiny) sa udialo 17. mája 2006

 • inauguračné stretnutie skupiny bolo 6. júna 2006

 • skupina sa stretne po druhý raz 20. septembra 2006, aby prehodnotila návrh tematických dokumentov, ktoré pripraví jej šesť pracovných skupín

 • konečné stretnutie skupiny bude v novembri/decembri 2006 a prijme správu skupiny

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA