Komisia málo ambiciózna v ochrane prírodných zdrojov

Europoslanci žiadali od Komisie aby stanovila záväzné ciele na zníženie využívania prírodných zdrojov na polovicu do roku 2030.

Krátka správa

Európsky parlament podporil 25. apríla 2007 iniciatívnu správu europoslankyne Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL, Holandsko). Komisiu v nej žiada, aby znížila využívanie prírodných zdrojov v EÚ.

„Parlament si myslí, že využívanie primárnych neobnoviteľných zdrojov v EÚ má byť do roku 2030 znížené o faktor štyroch, respektíve využitie prírodných zdrojov musí byť znížené na polovicu, a súčasne sa má zvýšiť celosvetová prosperita“, zdôrazňuje Parlament.

Europoslanci žiadali Komisiu aby „v rámci troch rokov zhodnotili… nástroje pre odpútanie prírodných zdrojov od ekonomického rastu“.

Od exekutívy EÚ tiež žiadajú:

Zníženie emisií skleníkových plynov minimálne o 30% do roku 2020 a snaha o 80% zníženie do 2050 oproti úrovni z 1990.

Vyvinúť a implementovať najlepšie praktiky pre každý produkčný reťazec.

Realokovať subvencie na zníženie závislosti na fosílnych palivách, napríklad podporou malých vodných elektrární, veternej energie a solárnej energie.

Zabezpečiť, aby sa princíp konzervovania prírodných zdrojov uplatňoval aj vo vzťahu EÚ s okolitými krajinami.

Stratégia Komisie, zverejnená v decembri 2005, sa zameriava na zlepšenie poznatkov o dosahu ekonomických aktivít na pôdu, lesy, divé zvieratá, vzduch, vodu, fosílne palivá a prírodné zdroje.

Navrhuje vytvorenie dátového centra pre lepšie informovanie o využití prírodných zdrojov v každom kroku produkčného cyklu – od ťažby alebo pestovania, cez spracovanie, dopravu, skladovanie odpadov, recykláciu alebo opätovné použitie. Keď bude dátové centrum vytvorené, má slúžiť ako nástroj pri rozhodovaní pre podporu celkovej stratégie.

Europoslanci označili stratégiu Komisie za málo ambicióznu. Slovenská europoslankyňa Irena Belohorská vo svojom vystúpení kritizovala nedostatok konkrétnych cieľov: „Bez konkrétnych cieľov nemáme jasnú víziu o tom, čo chceme dosiahnuť. Konkrétne ciele budú zároveň hnacím motorom pre oblasť inovácií a obchodu s novými ekologicky účinnými technológiami a teda budú pozitívne vplývať na konkurenčné postavenie EU v oblasti inovácií.“

Stratégia je úzko spojená s návrhom pre znižovanie odpadov a recykláciu, ktorý Komisia predložila v rovnaký deň.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA