Komisia otvorila debatu o „zelenej“ daňovej reforme

Prenesenie daňovej záťaže z pracovnej sily na environmentálne škodlivé aktivity je jedným z hlavných návrhov novej Zelenej knihy, ktorú 28. marca zverejnili komisári Dimas a Kovács.

Pozadie

Klimatické zmeny a energetická bezpečnosť sú medzi prioritami agendy EÚ. Komisia chce začať široké konzultácie o využití trhových nástrojov pre stimulovanie udržateľnej spotreby a výroby.

Dane, poplatky, subvencie a obchodovateľné povolenia môžu pomôcť realizovať ciele v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky. Ich prostredníctvom sa prejavujú skryté náklady environmentálne neudržateľného správania sa a výroby.

Otázky

Zelená kniha o využití trhových nástrojov pre podporu dosahovania cieľov v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky bola 28. marca 2007 predstavená komisárom pre životné prostredie Dimasom a komisárom pre dane Kovácsom. Komisia verí, že intenzívnejšie využívanie týchto nástrojov môže byť z hľadiska nákladov efektívnejším spôsobom dosahovania cieľov formulovaných na Jarnom summite, než priama legislatívna regulácia.

  • Zelená kniha hodnotí aj potenciálne možnosti ich ďalšieho využitia, zdôrazňuje však aj nasledujúce výzvy:
  • Môžu byť tieto trhové nástroje využité bez podkopania konkurencieschopnosti ekonomiky v EÚ a bez kladenia ďalšieho bremena na spotrebiteľov?
  • Môže EÚ podporiť prechod z daní uvaľovaných na pracovnú silu na environmentálne dane na národnej úrovni?
  • Bude na stimulovanie prenosu úspešných postupov využité „Fórum pre trhové nástroje“?
  • Ako sa môže EÚ zbaviť environmentálne škodlivých subvencií?
  • Ako môže byť súčasná Smernica o zdaňovaní energií revidovaná a daná do súladu s energetickými a environmentálnymi cieľmi?
  • Ako možno kombinovať trhové nástroje so systémom obchodovania s emisiami v EÚ?

Pozície

Environmentálna organizácia European Environmental Bureau nazvala dokument „príliš slabým“. Navrhla, aby sa členské krajiny zaviazali „k 10% presunu zdrojov daňových príjmov v nasledujúcich desiatich rokoch z daní za pracovnú silu na energiu a životné prostredie, a dohodli sa na minimálnej úrovni koordinácie pri dosahovaní (tohto cieľa)“.

Ďalšie kroky

Reakcie v konzultáciách možno zasielať na Green-paper-mbi@ec.europa.eu do 31. júla 2007.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA