Komisia presadzuje biopalivá

Komisia chce prostredníctvom prijatia novej Stratégie EÚ pre biopalivá zvýšiť výrobu palív ako bionafta alebo bioetanol. Ekologické skupiny sa obávajú, že motiváciou pre plány EÚ sú najmä poľnohospodárske záujmy a sú nedostatočne environmentálne zabezpečené.

 

Pozadie

Komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Mariann Fischer Boel a komisár pre rozvoj Luis Michel 8. februára 2006 predstavili novú stratégiu EÚ pre biopalivá. Stratégia sa usiluje oživiť produkciu biopalív v členských štátoch EÚ.

Komisia v roku 2003 schválila Smernicu o biopalivách, ktorá stanovila predbežné ciele [2% do roku 2005 a 5,75% do roku 2010] pre výrobu biopalív z biomasy (najmä obilnín a cukrovej repy). V súlade so Smernicou o daniach z energetiky Komisia povolila členským štátom udeľovať výnimky alebo zníženú sadzbu daní pre biopalivá.

Nedávne hodnotenie naznačuje, že členské štáty v roku 2005 ani zďaleka nedosiahli ciele pre biopalivá, a hodnoty, stanovené pre rok 2010, zrejme tiež nebudú dosiahnuté. Komisia po svojom Akčnom pláne pre biomasu z decembra 2005 predstavila novú Stratégiu pre biopalivá, ktorá by v budúcnosti mala viesť k zavedeniu povinných plánov.

Otázky

Ambícia EÚ nahradiť tradičné paliva v doprave (benzín a motorovú naftu) palivami z biomasy má niekoľko dôvodov:

 • mohla by pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov z dopravy;
 • mohla by zabezpečiť dodávky energií v čase vzrastajúcich obáv z energetickej závislosti na zásobách ropy;
 • po reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky by mala poskytnúť nové príležitosti farmárom, ktorí by mohli pestovať plodiny na výrobu biopalív;
 • mohla by pomôcť rozvojovým krajinám (najmä producentom cukru), ktorí by sa stali exportérmi biopalív do EÚ.

Komuniké o Stratégii pre biopalivá sľubuje ďalšie kroky na podporu využívania biopalív a zabezpečenie, aby členské štáty prijali viac opatrení na dosiahnutie cieľov, stanovených pre rok 2010 – 5,75.percentný podiel biopalív na trhu. Navrhuje sedem „politických osí“ so špecifickými opatreniami, ktoré by mohli byť navrhnuté v budúcnosti. Niektoré z hlavných opatrení pre budúcnosť:

 • revízia Smernice o biopalivách v roku 2006 by mohla zahŕňať povinné ciele pre členské štáty;
 • podpora biopalív druhej generácie (t.j. z dreva);
 • používanie biopalív by mohlo prispieť k zníženiu emisií CO2 v automobilovom sektore;
 • vytvorenie „vhodných environmentálnych štandardov“ na zabezpečenie udržateľnosti kultivácie surovín pre biopalivá v rámci i mimo EÚ;
 • zriadenie ad hoc skupiny pre posúdenie produkcie biomasy a biopalív v v národných programoch rozvoja vidieka;
 • vypracovanie akčného plánu lesníctva v roku 2006 by mohlo zahŕňať špeciálne opatrenia pre výrobu materiálov pre biopalivá druhej generácie;
 • vytvorenie špeciálneho terminologického kódexu pre obchod;
 • biopalivový balíček pomoci pre rozvojové krajiny;
 • zintenzívnenie výskumu konceptu „bio-rafinérií“ ďalší rozvoj „technologickej platformy pre biopalivá“ pod taktovkou priemyslu.

Pozície

Komisárka pre poľnohospodárstvo Mariann Fischer Boel uviedla, že pri súčasných vysokých cenách ropy „je najlepší čas presadzovať používanie biopalív“. Poukázala tiež na príležitosti pre sektor poľnohospodárstva: „Suroviny pre biopalivá ponúkajú aj potenciál nového priestoru pre európskych farmárov, ktorých reforma poľnohospodárskej politiky oslobodila a umožnila im stať sa skutočnými podnikateľmi.“

Komisár pre rozvoj Louis Michel zdôraznil exportný potenciál pre rozvojové krajiny, najmä tie, ktoré postihla cukrová reforma. „EÚ im pomôže maximalizovať túto príležitosť podporou transferu poznatkov a rozvoja ich trhového potenciálu,“ uviedol Michel.

Ekologické skupiny stratégiu pre biopalivá uvítali, no vyjadrili vážne obavy o ekologickú dimenziu stratégie.

Kancelária WWF pre európsku politiku žiada záruky, že budú zvážené dopady na životné prostredie, ako aj kladné vplyvy výroby biopalív na klimatické zmeny. Pestovanie plodín pre výrobu palív by nemalo viesť k stratám biodiverzity (napr. zničenie tropických pralesov) alebo k zvýšenému používaniu pesticídov. WWF preto žiada zavedenie povinného eko-označovania všetkých biopalív, vyrobených v EÚ alebo dovezených zo zahraničia.

Organizácia Birdlife International zastáva podobný názor. Varuje, že je potrebné sa vyhnúť rozsiahlej premene úhorovej pôdy na energetické plodiny a žiada povinnú akreditačnú schému „z farmy až po auto“ na zabezpečenie, že rovnováha skleníkových plynov je lepšia, než u fosílnych palív.

Nasledujúce kroky:

 • Na Jarnom summite Rady Európskej únie 23.-24. marca sa bude diskutovať o vytvorení spoločnej energetickej politiky EÚ. Komisia o tejto téme predbežne diskutovala 8. februára 2006.
 • Komisia v priebehu roka 2006 predstaví možnú revíziu Smernice pre Biopalivá. Revízia by mohla zahŕňať povinné národné ciele pre produkciu biopalív.  

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA