Lepšie dopravné spojenie Únie a susedných krajín

31. januára 2007 informovala Komisia o nových zámeroch v dopravnej politike Únie voči jej susedom.

Pozadie:

Komisia prijala 31. januára 2007 oznámenie o “Usmernení v európskej doprave a susediacich regiónoch”. Načrtáva v ňom ambicióznu politiku, ktorou chce dosiahnuť efektívny trh s dopravou, a tak lepšie uplatniť predpoklady rozšíreného vnútorného trhu”. 

Usmernenia sa opierajú o odporúčania “Pracovnej skupiny na najvyššej úrovni”, ktorú zvolala EK v roku 2004. Predsedala jej podpredsedkyňa predchádzajúcej  (Prodiho) Komisie, Loyola de Palacio, ktorá bola aj komisárkou pre otázky energetiky a dopravy. V skupine zasadali vysokopostavení zástupcovia krajín EÚ-27 a vyslanci 26 susediacich štátov zo Severnej, Východnej a Južnej Európy, ako aj  zo Stredozemia a pobrežia Čierneho mora. Na rokovaniach sa zúčastnili aj tri vedúce medzinárodné finančného organizácie: Európska investičná banka (EIB), Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Svetová banka (WB).

Otázky

Oznámenie  špecifikuje 5 dopravných osí, ktoré sú najdôležitejšie pre medzinárodný obchod EÚ s jej susedmi.

  • Vysokorýchlostné morské cesty: Spojenie Baltu, Barentsovho mora, Atlantiku (vrátane okrajových území ako sú Kanárske ostrovy, Azory a Madeira), Stredozemia, regiónu Čierneho a Kaspického mora s rozšírením na štáty okolo Suezského kanálu a Červeného mora.
  • Severná os: Spojenie medzi severnými regiónmi EÚ s Nórskom na sever a Bieloruskom a Ruskom na východ. Popritom sa predpokladá napojenie na región Barentsovho mora, ktoré prepája Nórsko, ŠvédskoFínsko s Ruskom.
  • Centrálna os: Spojenie centrálnych regiónov EÚ s Ukrajinou a regiónom Čierneho mora ako aj napojenie na Kaspické more vnútrozemskou vodnou cestou. Priame spojenie z Ukrajiny na Transibírsku magistrálu a spojenie Donsko-volžského kanálu s Baltským morom sú tiež súčasťou osi..
  • Juhovýchodná os: Spojenie EÚ s Balkánom a Tureckom s pokračovaním na Južný Kaukaz a Kaspické more, ako s Blízkym Východom  až do Egypta a k Červenému moru.
  • Juhozápadná os: Spojenie juhozápadného regiónu EÚ so Švajčiarskom a Marokom s napojením na koridor pretínajúci Maghreb (Maroko, AlžírskoTunisko) a jeho predĺženie do Egypta.

Usmernenia vymenúvajú radu opatrení pre dosiahnutie skrátenie prepravných časov na týchto koridoroch: zlepšenie infraštruktúry, racionalizácia colných formalít a odstránenie nadmernej byrokracie.

Na presadenie tejto politiky a podpory spolupráce medzi EÚ a susednými  krajinami sa uskutočnia konzultácie s okolitými krajinami. Dokument načrtáva kroky širšieho konceptu pre zapojenie susedných krajín do dopravného systému EÚ. Ťažisko spočíva na kľúčovej infraštruktúre pre cezhraničnú dopravu a na právnych predpisoch využívania týchto trás prostredníctvom  rôznych prepravcov.

Prostriedky pre úvery investície poskytne Európska investičná banka prostredníctvom posilnenej úverovej politiky v susediacich krajinách.

Pozície:

Podpredseda EK, Jacques Barrot, ktorý má zároveň na starosti dopravu sa k  usmerneniam vyjadril: “Usmernenia – s náročnými, ale uskutočniteľnými opatreniami – prispejú k lepšej dopravnej a hospodárskej integrácii medzi EÚ a susediacimi štátmi a okrem toho podporia regionálnu spoluprácu medzi susediacimi krajinami navzájom. “

Rozšírenie sietí na susedné krajiny je súčasťou “posilňovania európskej susedskej politiky”. Benita Ferrero-Waldner, komisárka pre vonkajšie vzťahy poznamenal, že “zlepšovaním dopravného spojenia s našimi susedmi sa neposilujú iba vzájomné vzťahy, ale tiež obchod a cestovný ruch”. “Navrhovaný Susedský investičný fond je ideálnym nástrojom, ktorým sa naštartujú dopravné investičné projekty, a tak sa podporí realizácia navrhovaných opaterní.”

Komisár pre rozširovanie, Olli Rehn, uviedol: “Rozšírenie trans-európskych sietí na Balkán a do Turecka napomôže novému hospodárskemu rozvoju regiónu. Zlepšenie infraštruktúry, zjednodušenie odbavovacích procedúr a byrokracie sú výhľadovo podporou pre obchod a hospodárske vzťahy a prispejú k zintenzívneniu vzťahov so susedmi EÚ.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA