Nízke ambície pre „zelené mestá“

Nová stratégia Komisie na ozelenenie mestských oblastí sa zameriava na lepšiu implementáciu existujúcich environmentálnych politík EÚ, ale navrhuje málo, pokiaľ ide o nové iniciatívy.

 

Pozadie:

Rastúce kopy odpadu, dopravné zápchy, rast miest a chabá kvalita ovzdušia sú považované za najväčšie environmentálne výzvy, ktorým dnes čelia mestá v EÚ. Komisia si však všíma, že tieto otázky už rieši špecifická legislatíva EÚ, alebo sú pokryté príslušnými tematickými stratégiami EÚ. Exsituje sedem takýchto stratégie, vrátane nasledujúcich dvoch:

  • stratégia čistého ovzdušia
  • stratégia k odpadu

Otázky:

Komisia 13. januára oznámila stratégiu na to, ako urobiť európske mestá zelenšími. Cieľom stratégie je „uľahčiť lepšiu implementáciu environmentálnych politík EÚ a legislatívy na lokálnej úrovni prostredníctvom výmeny skúseností a dobrej praxe medzi európskymi miestnymi úradmi“.

Hlavnou novinkuo stratégie je to, že povoľuje použitie prostriedkov z Kohézneho fondu na podporu investícií, ktoré zlepšujú kvalitu mestského prostredia.

Okrem toho, Komisia povedala, že ponúkne pomoc pri mestskom manažmente a plánoch mestskej dopravy, založených na skúsenostiach miest, názoroch expertov a výskume. Navrhuje zostavenie internetového portálu pre miestne úrady na stránke EÚ, ktorý by podporoval výmenu najlepšej praxe. Miestnym úradom bude tiež poskytnutý tréning, takže sa môžu vzájomne od seba učiť.

Pozície:

Európsky environmentálny úrad (EEB) vyhlásil, že ľutuje, že Komisia neprišla s novými legislatívnymi návrhmi. „Komisia zaspätkovala pred ďalekosiahlejšími plánmi na smernice, „ povedala úradníčka pre politiku EEB Kerstin Meyerová. „Stratégia v zásade necháva na členských štátoch a samotných mestách, aby zlepšili svoj výkon. Dobrovoľný prístup v tejto oblasti v minulosti nepracoval. To je dôvodom, prečo väčšina miest stále čelí enormným problémom s nekontrolovaným rastom miest, zápchami, znečisteným ovzduším a hlukom, opusteným územím a generáciou odpadu a odpadovej vody.“

Rada európskych municipalít a regiónov (CEMR) pochválila Komisiu „za to, že poskytla vo svojej stratégii silný dôraz na subsidiaritu“. „Každá municipalita vie najlepšie, ako zlepšiť svoje mestské prostredie, preto potrebujeme prístup zdola-nahor,“ povedal generálny tajomník CEPR Jeremy Smith. CEMR naznačila, že je proti záväznej legislatíve, ktorá bola pôvodne pod stratégiou predvídaná. Kritizovala však stratégiu za to, že jej chýba politický rozmer. „Bez politickej podpory – najmä na lokálnej úrovni – by mohla mať len obmedzený dopad,“ vraví Smith.

Ďalšie kroky:

  • O stratégii sa bude diskutovať na nadchádzajúcom stretnutí ministrov životného prostredia krajín EÚ.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA