Nová finančná architektúra Únie

Počas marcového zasadnutia EP v Bruseli sa dostane k slovu aj nelegislatívna Lamassourova správa o reforme financovania Európskej únie.

Pozadie:

Koncom februára 2007 organizoval EP workshopy a okrúhly stôl k návrhom novej finančnej architektúry, ale už dlhšie obdobie sa diskutuje o jej ideálnej podobe vo výboroch EP i v členských krajinách. V rokoch 2008-09 plánuje Komisia revíziu spôsobu financovania Únie, pričom sa má zamerať na zmeny príjmovej aj výdavkovej stránky.

Rozpočet Európskej únie je financovaný z “vlastných zdrojov”. V súčasnosti sú štyri:

  • spotrebné a dovozné dane a clá,
  • poľnohospodárske odvody,
  • podiel na dani z pridanej hodnoty  
  • príspevky vybrané v členských štátoch na základe ich ekonomickej výkonnosti.

Všetky členské štáty systém vlastných zdrojov odsúhlasili a schválili ho taktiež národné parlamenty. Systém stanovuje strop pre vlastné zdroje, ktorý dnes dosahuje 1,24% celkových príjmov Únie. V praxi sa však blíži skôr k jednému percentu hrubého národného dôchodku. Súčasťou systému vlastných zdrojov ES je aj špecifický korekčný mechanizmus upravujúci negatívnu rozpočtovú pozíciu Veľkej Británie (korekcia Veľkej Británie) – Britský rabat

Otázky:

Na nadchádzajúcom miniplenárnom zasadnutí Parlamentu sa bude hlasovať o Správe o budúcnosti vlastných zdrojov Európskej únie (2006/2205(INI)), ktorou vyjadrujú europoslanci svoj postoj k plánovanej reforme rozpočtu EÚ.

Ide o nelegislatívny druh správy, ktorej autorom je poslanec Alain Lamassoure (EPP-ED, FR), v minulosti niekoľkonásobný minister financií Francúzska. Správa hovorí, že súčasný európsky rozpočet je veľmi zložitý a nie je pre verejnosť zrozumiteľný a venuje sa výlučne príjmovej časti európskeho rozpočtu, pričom požaduje takú reformu systému vlastných zdrojov, ktorá by zdôrazňovala predovšetkým rovnocennosť všetkých členských štátov. 

  • Zmena v dvoch fázach

I. Rovnocennosť, jednoduchosť a solidarita

V prvej, prechodnej fáze, majú byť prímy do rozpočtu EÚ založené na zdrojoch hrubého národného dôchodku (HND/GNI), a majú byť zrušené všetky privilégiá a výnimky niektorých členských krajín, napríklad tzv. britský rabat (ten by mal podľa EP skončiť do roku 2013).

V oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky Únie by podľa poslancov malo tiež dôjsť k zmenám, a to napríklad tým, že by sa zaviedlo povinné spolufinancovanie poľnohospodárskych výdavkov (z národných rozpočtov) aj v prípade členských krajín “starej EÚ-15”.   

Kľúčovými princípmi stali rovnocennosť, jednoduchosť a solidarita medzi členskými krajinami Únie.

II. Druhá fáza: “vlastný zdroj rozpočtu ” EÚ

Daňová suverenita štátov by v každom prípade zostala zachovaná a nový systém by nezvyšoval celkové verejné výdavky, ani daňové zaťaženie občanov.

 V roku 2014 by podľa EP mala začať druhá fáza, v ktorej by prišli na rad skutočné vlastné zdroje Únie, hoci by zatiaľ nešlo o “európsku daň”. Poslanci sa totiž domnievajú, že čas pre autentickú, priamo vyberanú európsku daň ešte nenastal. 

Nový systém vlastných zdrojov by mal byť preto založený na už existujúcich daniach v členských štátoch, pričom určité percento z nich by sa dočasne odvádzalo priamo do rozpočtu EÚ (ako je to napr. v prípade regionálnych a miestnych samospráv v členských krajinách), čím by sa zriadilo priame spojenie medzi Úniou a európskymi daňovníkmi.

Medzi dane, o využití ktorých sa v tejto súvislosti uvažuje, patrí napríklad DPH, spotrebná daň z motorových palív, spotrebná daň z tabakových výrobkov a alkoholu, či daň zo zisku právnických osôb.

Daňová suverenita štátov by v každom prípade zostala zachovaná a nový systém by nezvyšoval celkové verejné výdavky, ani daňové zaťaženie občanov.

Pozície:

Sergej Kozlík (NI) v interview pre EurActiv ohľadne finančnej architektúry koncom februára 2007 uviedol: Ja pokladám celú tú vec za beh na veľmi dlhú trať, pretože okrem vlastného zdroja (EÚ) je snaha riešiť britský rabat, čo opäť je otázka veľmi komplikovaných medzinárodných dohôd a pokiaľ Británia neustúpi….istý krok sa urobil v rámci dlhodobého finančného výhľadu, kde je istý prísľub, že by po roku 2013 mohlo prísť k postupnému odbúravaniu britského rabatu, ale to zas bude vykúpené nejakými inými ústupkami, predpokladám, takže celá tá hra je úplne otvorená.” 

Alain Lamassoure (EPP-ED, FR) upozornil na workshope v EP koncom februára 2007, že súčasná podoba financovania Únie v budúcnosti nebude schopná pokrývať výdavky na jednotlivé politiky. Pre pozitívny postoj k refomám plánuje spolu s ďalšími členmi Výboru pre rozpočet navštíviť národné parlamenty a rokovať o reformných krokoch priamo s ich výbormi pre menu a rozpočet. V správe Lamassoure uvádza, že “súčasný systém vlastných zdrojov založený na príspevkoch členských štátov je jednak neférový voči verejnosti a protidemokratický, nepomáha zvýrazniť záväzok európskej integrácie a okrem toho, takýto systém, keďže prispieva k vnímaniu Európskej únie ako nadbytočnej záťaže pre národné rozpočty, neposkytuje Únii dostatok prostriedkov na všetky jej politiky z dôvodu súčasných rozpočtových deficitov a to najmä v prípade väčších členských štátov; veľmi kriticky nazerá na to, že sa pre jednotlivé štáty vytvárajú možnosti oficiálne financovať len tie politiky, v ktorých sú zainteresované; obáva sa, že to môže byť začiatok deštrukcie hodnôt, ktoré charakterizovali úspech Európskej únie za posledných 50 rokov.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA