Parlament otvára debatu o budúcnosti rozpočtu EÚ

Výbor EP pre rozpočet predstavil návrh systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ, ktorý by po roku 2013 nahradil príspevky členských krajín. Nový systém však nepočíta s európskou daňou.

Krátka správa

Poslanec EP Alain Lamassoure (EĽS-ED, Francúzsko) otvoril debatu o budúcnosti zdrojov rozpočtu EÚ. Na základe vlastnej iniciatívy predložil správu, ktorá bola prijatá Výborom EP pre rozpočet 12. marca 2007.

Správa, ktorá má zatiaľ podobu nezaväzujúceho textu, bude predložená na hlasovanie EP do konca tohto mesiaca. Predchádza tak návrhom Komisie na revíziu rozpočtu, ktorých zverejnenie sa očakáva v druhej polovici tohto roka. Plánovaná širšia revízia rozpočtu, plánovaná v období 2008-2009, sa bude zaoberať oboma stranami – príjmovou aj výdavkovou.

Lamassoure vo svojej správe navrhuje revíziu rozpočtu v dvoch fázach. Počas prvej fázy tranzície, do roku 2013, by mal rozpočet reflektovať princípy „rovnosti, jednoduchosti a solidarity“ medzi členskými štátmi. Výsledkom by malo byť napríklad aj zrušenie refundácií, ktoré si dnes uplatňuje Veľká Británia.

Prijatím nového návrhu by sa mala zrušiť britská výnimka ohľadne DPH a rovnako povinné by sa malo stať spolufinancovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky, z ktorej v súčasnosti najviac profitujú francúzski farmári.

Podľa hovorcu EP, cieľom je „zabezpečiť elimináciu privilégií a rôznych politicko-ekonomických výmenných obchodov.“

Druhá fáza, od roku 2013, by znamenala zavedenie priamych zdrojov rozpočtu EÚ, ktoré by nahradili doterajšie príspevky členských krajín.

Podľa navrhovaného systému by sa isté percento z daní vybratých členskými krajinami automaticky poukazovalo ako príjem do rozpočtu EÚ. „Vytvorila by sa priama väzba medzi Úniou a európskymi platcami dane.“ Hovorca však dodal, že nový systém „za žiadnych okolností nepriznáva EÚ právomoc vyberať dane.“ Fiškálna suverenita tak naďalej zostáva výlučne v rukách členských krajín.

Zásadou koncepcie vlastných zdrojov EÚ je, aby nový systém neviedol k zvýšeniu verejných výdavkov a rovnako nesmie dôjsť k dodatočnému daňovému zaťaženiu obyvateľov členských krajín.

Na margo európskej dane Lamassoure vo svojej správe uvádza: „Je jasné [..] že ešte nedozrel čas na zavedenie originálnej európskej dane; v dlhodobom hľadisku, systém, ktorý bol pôvodne zamýšľaný v Rímskych zmluvách, musí byť vzatý v úvahu.“

Europoslanec Sergej Kozlík (NI) nepovažuje systém, v ktorom by boli vlastné zdroje EÚ tvorené z určenej časti napr. DPH vybranej v členských krajinách, za priechodný. ” Naša krajina má iný režim dane z pridanej hodnoty”, povedal pre Rádio Slovensko. Rovnako nepredpokladá zavedenie európskej dane: “Jedným z tých princípov je daňová suverenita a druhým princípom je daňová neutralita. A tieto oba popierajú možnosť, že by sa zavádzala nejaká špeciálna európska daň.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA