Parlament schválil rozpočet únie na rok 2009

Európsky parlament včera (18. decembra) schválil rozpočet na rok 2009. Kľúčovými slovami dokumentu je potravinová a finančná kríza, inovácie a bezpečnosť.

Európski poslanci včera (18. decembra) prijali návrh rozpočtu Európskej únie na rok 2009. Finančné prostriedky únie budú vynaložené najmä na boj proti potravinovej a finančnej kríze, podporu Gruzínska, agentúry Frontex (agentúra pre správu operatívnej spolupráce pri vonkajších hraniciach) a projektu európskej satelitnej navigácie Galileo. Parlament zároveň trvá na lepšej implementácii štrukturálnych a kohéznych fondov.

Súhrnný rozpočet predstavuje 116,096 miliárd eur v položkách platieb (0,894 % hrubého národného dôchodku EÚ), v položkách záväzkov je vyčlenených takmer 134 miliárd eur (1,03 % hrubého národného dôchodku).

Najväčšou výzvou nadchádzajúceho roku je odpoveď na finančnú krízu. Parlament chce na základe návrhu Komisie začať rokovať s Radou o revízii rozpočtových plánov na 2007 – 2013 a získať 5 miliárd eur na plán obnovy. Zároveň trvá na prenesení nevyčerpaných prostriedkov na rozvoj vidieka (cca 700 miliónov eur) v roku 2008 na rok 2009.

Najväčšia časť rozpočtu – 60 miliárd eur – je určená na vývoj, inovácie a dlhodobé opatrenia. Intenzívna iniciatíva by sa mala vyvíjať v oblasti podpory konkurencieschopnosti a prechodu na nízkoemisné technológie. V rámci štrukturálnych a kohéznych fondov, chce EÚ členské štáty podporiť prostriedkami pre obyvateľov zasiahnutých krízou a financovanie malých a stredných podnikov.

Na boj proti potravinovej kríze únia vyčlenila 0,6 miliardy eur, ktoré budú smerovať do rozvojových krajín a približne 853 miliónov eur poputuje na podporu mierového procesu v Afganistane a Palestíne a zaistenie stability v Kosove. Na obnovu Gruzínska únia určila 500 miliónov eur.

Stabilnú pozíciu v rámci rozpočtu má poľnohospodárstvo, ktoré by malo absorbovať viac ako 40 miliárd eur. Na svoje environmentálne ciele únia vyčlenila 13,6 miliardy eur.
 
Pozície

Slovenský europoslanec Sergej Kozlík upozornil, že každoročne klesá podiel výdavkov v pomere HDP. Tenot pokles, ako hovorí, je spôsobený tým, že členské štáty nie sú schopné čerpať štrukturálne a kohézne fondy.

V roku 2009 sa dá podľa jeho slov očakávať zrýchlené čerpanie prostriedkov štrukturálnych a kohéznych fondov v nových členských krajinách, preto je podľa neho na mieste “zdôraznenie záväzku rozpočtových orgánov včas poskytovať dostatočné výdavkové prostriedky”.

Za „stále otvorené“ pokladá Kozlík rozpočtové krytie dopadov plánu Európskej únie na riešenie dôsledkov finančnej krízy”, uviedol a spresnil, že sa to týka najmä jeho rozsahu a smerovania.

Dôležité budú podľa jeho slov predovšetkým iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj, rast zamestnanosti a podporu malého a stredného podnikania, ako aj podpora súdržnosti medzi regiónmi, ktorá je podľa poslanca Sergeja Kozlíka kľúčovým faktorom stimulácie hospodárskeho rastu v Európe.

Poslanec EP Vladimír Maňka (PES) kolegov informoval “vedci v niektorých členských krajinách vypočítali, aké negatívne dopady majú meškajúce platby na zamestnanosť, na produktivitu práce a hospodársky rast našich krajín”, uviedol a poukázal na to, že ak by bolo možné čerpať finančné prostriedky tempom predpokladaným vo viacročnom finančnom rámci EÚ, “v nových členských krajinách by sa dnes dosahovala o viac než 2% vyššia produktivita práce a hospodársky rast, a zamestnalo by sa o 1 % viac ľudí”.

Z tohto pohľadu je podľa Maňku potrebné považovať podporu súdržnosti za “kľúčový faktor stimulácie rozhodujúcich makroekonomických ukazovateľov v EÚ”.

Na čerpanie finančných prostriedkov podľa jeho slov negatívne vplýva rozdielny stupeň byrokracie v jednotlivých členských štátoch, kvôli čomu označil za “nevyhnutné, aby sa v EÚ plošne znížila byrokracia pri čerpaní európskych fondov”.

“Som rada, že sme došli k uspokojujúcej dohode s dobrými výsledkami. Budúcoročný rozpočet je charakteristický tromi dôležitými okruhmi – odpovedá na súčasné výzvy, zvyšuje bezpečnosť našich obyvateľov a je efektívne riadený,” povedal europoslanec za EPP-ED Janusz Lewandowski, predseda výboru pre rozpočet.

“Rozpočet na rok 2009 sa zameria na podporu inovácií, zamestnanosti a rozvoja regiónov „dvadsaťsedmičky“. Toto sú kľúčové oblasti, ktoré môžu rozbehnúť Európu na ceste obnovy a vymaniť ju z dnešnej ťažkej ekonomickej situácie,” vyhlásila po parlamentnom hlasovaní komisárka pre rozpočet Dalia Grybauskaitėová.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA