Plán globálnej finančnej reformy

Lídri dvadsiatich najväčších ekonomík sveta odhalili päťbodový plán reformy globálnych finančných trhov. Finančná kríza už medzičasom zasahuje reálnu ekonomiku, väčšina Európy a USA sa ponorila do recesie.

Cieľom víkendového summitu vo Washingtone bola zásadná reforma globálneho finančného systému, ktorého základmi otriasla kríza. EÚ reprezentovala „veľká štvorka“ – Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Británia. ŠpanielskoHolandsko získali miesto v delegácii na poslednú chvíľu.

Spoločná európska pozícia bola dohodnutá pred washingtonským summitom, na stretnutí európskych lídrov 7. novembra.

Ekonomická situácia sa však vo väčšine Európskych krajín i v USA zhoršuje. Pätnásť krajín eurozóny vstúpilo v piatok (14. novembra) oficiálne do recesie, ktorá je definovaná ako dva štvrťroky s negatívnym rastom.

Washingtonský summit

Na víkendovom (15. november) washingtonskom summite sa svetoví lídri zhodli, že na stabilizáciu finančných trhov a podporu ekonomického rastu sú potrebné ďalšie opatrenia, nakoľko hospodárska kríza už dopadá na rozvinuté i rozvojové krajiny.

„Dohodli sme sa, že na obnovenie rastu je potrebná širšia politická odpoveď, postavená na užšej makroekonomickej spolupráci“, píše sa v spoločnom vyhlásení lídrov.

Medzi nimi sú „fiškálne opatrenia na stimulovanie domáceho dopytu“ a pomoc rozvojovým a rýchlo rastúcim ekonomikám získať prístup k financiám. Lídri však spoločne „odmietajú protekcionizmus“, nakoľko len „zhoršuje, a nie zmierňuje finančné a ekonomické výzvy“.

Bol schválený program reformy globálneho finančného systému, obsahujúci krátkodobé i strednodobé kroky.

Reforma medzinárodných finančných inštitúcií

Už 31. marca 2009 sa rozšíri členstvo vo Financial Stability Forum (FSF) o niekoľko popredných rozvojových inštitúcií.

V strednodobom horizonte dostanú rozvojové krajiny väčšie zastúpenie aj v inštitúciách ako Medzinárodný menový fond. „Podčiarkujeme, že Brettonwoodske inštitúcie musia byť úplne zreformované, aby dokázali adekvátnejšie reflektovať meniace sa ekonomické váhy vo svetovej ekonomike a boli schopnejšie reagovať na budúce výzvy.“

Regulácia a dohľad

Po marci 2009 sa posilní „odhaľovanie komplexných finančných nástrojov firmami účastníkom trhu“, aby sa tak riešili „slabiny v štandardoch účtovníctva a zverejňovania“ finančnými inštitúciami. Regulátori sa tiež budú snažiť zmierniť procyklické správanie sa bánk – ako zhoršujú cyklické trendy spôsobom zhodnocovania, posilňovania postavenia na trhu, odmeňovania manažmentu a pod.

Krajiny G20 sa zaviazali k „revízii miery finančných regulácií, so špeciálnym dôrazom na inštitúcie, nástroje a trhy, ktoré v súčasnosti nie sú regulované“. Členovia G20 chcú tiež zabezpečiť, aby „boli všetky systémovo dôležité inštitúcie vhodne regulované“.

Reforma úverových ratingových agentúr zabezpečí, aby „sa vyhli konfliktu záujmov, poskytovali investorom a poisťovateľom viac informácií a diferencovali ratingy komplexným produktom“. V strednodobom horizonte by mal byť zavedený registračný systém pre všetky ratingové agentúry a „globálne účtovné štandardy“.

Podpora integrity finančných trhov

Medzi bezprostrednými opatreniami, ktoré majú byť prijaté do 31. marca 2009, je aj „regulačná spolupráca medzi jurisdikciami na regionálnej a medzinárodnej úrovni“ a posilnenie zdieľania informácií o hrozbách trhovej stabilite.

V strednodobom horizonte majú inštitúcie implementovať opatrenia na „ochranu globálneho finančného systému“ pred „netransparentnou jurisdikciou, ktoré vytvárajú riziko nelegálnych finančných aktivít“, vrátane prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. „Je potrené rozhodne riešiť nedostatok transparentnosti a nezdieľanie daňových informácií.“

Medzinárodná spolupráca

Do konca marca 2009 majú byť vytvorené „kolégiá dohľadu pre všetky dôležité cezhraničné finančné inštitúcie, ako súčasť snáh o posilnenie dohľadu nad cezhraničnými firmami“.

V strednodobom horizonte budú národné inštitúcie hľadať oblasti, kde je potrebná silnejšia spolupráca. Ide napríklad o „účtovné štandardy, audit a poistenie vkladov“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA