Pre európske malé a stredné podniky je tento rok obrat k lepšiemu

Pre malé a stredné podniky (MSP) by tento rok mal byť z hľadiska obnovy prelomový, pričom podľa predbežných odhadov by mal pozitívny vývoj budúci rok zrýchliť. Vyplýva to z hodnotenia výkonu európskych MSP, ktorý zverejnila Európska komisia.

„Po piatich rokoch neistého ekonomického prostredia by podľa očakávaní rok 2013 mal byť prvým rokom od roku 2008, ktorý zaznamená kombinovaný nárast súhrnnej zamestnanosti a pridanej hodnoty vygenerovanej malými a strednými podnikmi v EÚ,“ informuje Európska komisia na základe hodnotenia výkonu MSP v EÚ.

Celková zamestnanosť v malých a stredných podnikoch v EÚ by sa mala tento rok pri medziročnom porovnaní zvýšiť o 0,3 % a pridaná hodnota o 1 %. Podľa predbežných odhadov by pozitívny vývoj mal v roku 2014 ďalej zrýchliť.

„Malé a stredné podniky sú zdrojom životnej sily našej ekonomiky, keďže nám teraz pomáhajú prekonať najvážnejšiu krízu za posledných 50 rokov,“ konštatoval podpredseda Európskej komisie zodpovedný za priemysel a podnikanie Antonio Tajani.

Odolnosť MSP

V roku 2012 v EÚ celkovo pôsobilo 20,4 milióna MSP a zamestnávali 86,8 milióna ľudí, čo bolo v tom roku 66,5 % všetkých pracovných miest . Väčšinu z nich tvorili mikrofirmy do 10 zamestnancov, ktoré zodpovedali za tretinu zamestnanosti.

Na druhej strane, vlani v segmente MSP zaniklo 610 tisíc pracovných pozícií. Ich príspevok na HDP klesol o 1,3 % z 3,44 bilióna eur v roku 2011 na 3,39 bilióna v roku 2012.

Napriek tomu boli menšie firmy v začiatkoch krízy v období 2008 – 2011 odolnejšie voči dôsledkom hlbokej a komplexnej krízy ako veľké podniky, no na druhej strane tempo ich obnovy je pomalšie.

Rozdiely vo výkone medzi malými a veľkými spoločnosťami reflektuje oslabený domáci dopyt, ktorý je kľúčovým faktorom pre MSP, kým veľké firmy profitovali z lepších výsledkov exportu.

Keďže by sa domáci dopyt mal tento a budúci rok do istej miery zlepšiť, malé firmy by mohli v tom čase výkonnosť veľkých firiem dobehnúť.

Viac ako dve tisíc opatrení na podporu MSP

Rámcom pre opatrenia na podporu MSP je Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA). Je založený na desiatich pilieroch – podnikanie, druhá šanca, najprv mysli v malom princíp, citlivá administratíva, štátna pomoc a verejné obstarávanie, prístup k financiám, jednotný trh, zručnosti a inovácie, prostredie a internacionalizácia. Komisia pritom pravidelne vyhodnocuje jeho uplatňovanie v členských štátoch.

Podľa Komisie len v rokoch 2010 – 2012 členské štáty prijali viac ako dve tisíc politických opatrení na podporu MSP. Najviac z nich sa zameriavalo na zlepšovanie podnikateľského prostredia a najmenej sa vzťahovalo na pilier druhá šanca pre podnikateľov, ktorým pokus o podnikanie nevyšiel.

Slovensko v pilieroch SBA zaostáva

Podľa údajov za rok 2012 na Slovensku pôsobilo viac ako 378 tisíc MSP, ktoré zamestnávali 986 tisíc zamestnancov a produkovali okolo 18 miliárd eur pridanej hodnoty pre ekonomiku. Prestavovali 99,9 % všetkých firiem.

Pokiaľ ide o obnovu tak je segment na dráhe smerom k návratu na úroveň výkonu v roku 2010. Výrobné MSP sa z krízy dostávali ľahšie vďaka ich zapojeniu do celoeurópskych dodávateľských reťazcov. Zvyšok však potrebuje, aby boli prijaté ďalšie opatrenia na podporu modernizácie.

V prípade podnikateľského prostredia Komisia konštatuje, že napriek selektívnej intervencii v tejto oblasti Slovensko v roku 2012 zastavilo v obiehaní nastaveného profilu vyplývajúceho z princípov SBA a v implementácií opatrení na podporu MSP zaostáva.

„Malé a stredné podniky by mali prospech zo zlepšenia uplatňovania princípu najprv mysli v malom pri prijímaní rozhodnutí a zefektívnenia konkurzného konania a vymáhania zmluvných záväzkov, ako aj z plnej implementácie 41-bodového programu vládnych opatrení,“ zdôraznila Komisia.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA