Slovensko a euro: podľa harmonogramu

Podľa správy o plnení Národného plánu na zavedenie eura postupujú prípravy tak, aby sme zaviedli spoločnú menu v plánovanom termíne, teda 1. januára 2009.

Pozadie

Slovensko sa ešte v minulom volebnom období zaviazalo prijať spoločnú európsku menu, euro, k 1. januáru 2009 a súčasná vláda tento záväzok v programovom vyhlásení podporila.

Euro musia prijať všetky nové členské krajiny, nevzťahuje sa na nich výnimka ako na Britániu a Dánsko . Otázkou teda je len to, kedy do eurozóny vstúpia. Bezprostredne po vstupe do Únie si stanovili ambicózne ciele, viaceré ich však museli pod tlakom ekonomických ťažkostí prehodnotiť. Čelnom eurozóny je zatiaľ jediná krajina z EÚ-10 – Slovinsko.

Vláda na svojej 30. schôdzi prerokovala a schválila Správu o plnení Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike. Správa monitoruje obdobie od konca júla 2006 do konca decembra 2006. Sleduje pritom štyri oblasti:

 • zhodnotenie obdobia od 1. júla 2006 do konca decembra 2006 z makroekonomického hľadiska
 • stav plnenia úloh z Národného plánu zavedenia eura v SR
 • prieskum na tému zavedenia eura
 • najdôležitejšie úlohy na obdobie do konca júla 2007

Otázky

Makroekonomické hľadisko

Podľa vlády postupujú prípravy na zavedenie eura a plnenie úloh Národného plánu podľa harmonogramu tak, aby bolo možné prijať spoločnú európsku menu – euro k 1. januáru 2009. Stav plnenia maastrichtských kritérií je nasledovný:

Plnenie maastrichtských kritérií, december 2006
Kritérium Špecifikácia Referenčná hodnota Stav plnenia v SR
Verejné financie Deficit verejných financií za posledný rok pred hodnotením, posudzovaný metodikou ESA 95, nesmie presiahnuť 3% HDP 3% 3,7%*
Celkový verejný dlh nesmie presiahnuť 60% HDP 60%

33,1%**

Inflácia

Priemerná inflácia za posledných 12 mesiacov, meraná podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), nesmie presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 1,5 percentuálneho bodu.

2,9%

4,3%***

Stabilita dlhodobých úrokových sadzieb

Priemer trhových úrokových sadzieb dlhodobých vládnych alebo obdobných dlhopisov nesmie presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami vo oblasti cenovej stability o viac ako dva percentuálne body.

6,24%

4,41%***

Stabilita výmenného kurzu

Dva roky pred hodnotením musí byť Slovenská koruna zapojená do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II). Počas tohto obdobia nesmie Slovensko korunu jednostranne devalvovať, koruna nesmie vybočiť z dohodnutého fluktuačného pásma, koruna sa musí pohybovať blízko centrálnej parity a pri vývoji kurzu sa nesmú vyskytnúť vážne napätia.

Slovenská koruna vstúpila do ERM II v novembri 2005.

* odhad za rok 2006 vrátane nákladov spojených s II. pilierom dôchodkovej reformy

** odhad za rok 2006

*** december 2006

Slovensko teda zatiaľ spĺňa kritérium pre dlh verejných financií a pre dlhodobé úrokové sadzby. Kritérium stability kurzu začala SR oficiálne sledovať vstupom do kurzového režimu ERM II. Priemerná odchýlka fluktuácií koruny v rámci režimu výmenných kurzov ERM II do konca roku 2006 bola 2,99 % nad centrálnou paritou, pričom najväčšia odchýlka bola zaznamenaná 28. decembra 2006 a to na úrovni o 10,69 % silnejšej ako centrálna parita.

Pokiaľ ide o deficit verejných financií, vláda schválila rozpočet verejnej správy na roky 2007 – 2009, v ktorom sa zaviazala dodržať úroveň deficitu verejných financií v súlade s požiadavkou maastrichtského kritéria.

Slovensko sa teda bude musieť sústrediť na plnenie inflačného kritéria. Na infláciu veľmi citlivo vplývajú svetové ceny ropy a energetických surovín, pričom vývoj na svetovom trhu týchto komodít je v súčasnosti priaznivý.

Plnenie Národného plánu

Bol vytvorený Národný koordinačný výbor zavedenia eura v SR, ako najvyšší riadiaci a koordinačný orgán pri príprave zavedenia eura na Slovensku. Za Národného koordinátora procesu zavedenia eura v SR určila vláda Ministerstvo financií SR. Národný koordinátor zriadil pracovné výbory v spolupráci s príslušnými ministrami, resp. s guvernérom Národnej banky Slovenska.

Pracovný výbor pre komunikáciu v gescii Národnej banky Slovenska konštatoval časový sklz v dvoch úlohách, ktoré mali byť zrealizované do konca decembra 2006: výber agentúry pre prípravu a prevádzku internetovej stránky a výber komunikačnej agentúry. Obe majú byť vo verejnom obstarávaní vybraté do konca júna 2007.

Prieskum na tému zavedenia eura

71% občanov SR predpokladá, že SR zavedie euro v rokoch 2009 – 2010

V  prieskume verejnej mienky na tému zavedenia eura v nových členských krajinách EÚ, ktorý Európska komisia uskutočnila v septembri 2006 a publikovala v novembri 2006, sa uvádza:

 • 47% opýtaných v  podporuje zavedenie eura (pokles o 1% v porovnaní s aprílom 2006),
 • 50% opýtaných očakáva pozitívne dôsledky zavedenia eura (pokles o 2% v porovnaní s aprílom 2006),
 • 36% opýtaných očakáva negatívne dôsledky zavedenia eura (pokles o 3% v porovnaní s aprílom 2006),
 • 40% opýtaných je veľmi dobre informovaných o eure (nárast o 3% v porovnaní s aprílom 2006)

Z prieskumu ďalej vyplýva, že:

 • 71% občanov SR predpokladá, že SR zavedie euro v rokoch 2009 – 2010
 • 47% občanov SR si myslí, že sú dobre informovaní o eure
 • 56% občanov SR očakáva pozitívny vplyv zavedenia eura na Slovensku
 • Slováci patria so Slovincami, Poliakmi a Maďarmi k národom, ktoré sú aj najviac presvedčené o pozitívnom dosahu eura na ich osobný život
 • 30% občanov SR sa domnieva, že zavedenie eura pomôže udržať cenovú stabilitu
 • 42% občanov SR sa naopak obáva zvýšenia cien následkom zavedenia eura (pokles o 4% oproti 2005, zároveň treba podotknúť, že tento údaj patrí k najnižším z pristupujúcich krajín)
 • 73% občanov SR sa obáva podvodov pri uvádzaní cien pri prechode na euro (nárast o 5% v porovnaní s aprílom 2006)
 • 38% občanov SR by uvítalo takéto informácie o eure čo najskôr, 25% budú stačiť pár mesiacov pred zavedením eura

Najdôveryhodnejším zdrojom informácií o spoločnej európskej mene podľa prieskumu Európskej komisie je Národná banka Slovenska.

Najdôležitejšie úlohy do konca júla 2007

Pracovný výbor pre legislatívu sa bude v priebehu roka 2007 zaoberať predovšetkým prípravou generálneho zákona a novelizáciami súvisiacich zákonov patriacich do prvej skupiny. Predloženie generálneho zákona na rokovanie vlády SR sa predpokladá v priebehu druhého štvrťroka 2007.

Pracovný výbor pre komunikáciu bude s Ministerstvom financií SR spolupracovať na podpísaní Dohody o Partnerstve s Európskou komisiou (Partnership Agreement) a zúčastní sa na výbere agentúry pre realizáciu komunikačnej stratégie a vytvorenie a prevádzku internetovej stránky.

Pracovný výbor pre banky a finančný sektor sa bude zaoberať úlohou zabezpečenia eurových bankoviek a eurových mincí, predzásobenia bánk eurovými bankovkami a eurovými mincami a sekundárneho predzásobenia.

Ku koncu júla 2007 pripraví Ministerstvo financií SR štvrtú hodnotiacu správu o plnení Národného plánu zavedenia eura v SR.  

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA