Smernica o službách: Komisia sa pripojí k stanovisku Parlamentu

Predseda Európskej komisie José Barosso predstaví 4. apríla Parlamentu upravený návrh smernice o službách na vnútornom trhu, ktorý má veľmi málo spoločného s predošlým Bolkesteinovým návrhom.

 

Pozadie

Pôvodný návrh smernice o službách sa stal notoricky známym ako „Bolkesteinova smernica”. Takzvaný princíp krajiny pôvodu, ktorý stanovuje, že zákon domovskej krajiny poskytovateľa služby platí aj vtedy, ak sa služba poskytuje v inom členskom štáte EÚ, vedie podľa jeho odporcov k sociálnemu dumpingu. Nahneval robotnícke hnutie a anti-globalistov (nie len) vo Francúzsku a je považovaný za jeden z dôvodov odmietnutia Európskej ústavy v krajine.

16. februára 2006 hlasoval o smernici Parlament a pozmenil pôvodný návrh Komisie. Princíp „krajiny pôvodu“ nahradil jemnejším princípom „sloboda poskytovať služby“. Navyše vylúčil množstvo sektorov a dal členským štátom možnosť definovať viac oblastí, kde by nechceli, aby bola smernica aplikovaná.

Otázky

Druhý návrh Komisie bude vraj vo väčšine kritických bodov zhodný so stanoviskom Parlamentu :

 • Najkontroverznejší princíp „krajiny pôvodu” bol odstránený. V stanoviskách Parlamentu aj v novom zrevidovanom návrhu Komisie bol nahradený klauzulou vzťahujúcou sa na „slobodu poskytovať služby“.

 • Komisia vzala do úvahy väčšinu pozmeňovacích návrhov Parlamentu, ktoré redukovali pole pôsobnosti smernice. Nasledujúce oblasti zostávajú mimo dosah smernice:

  • Služby všeobecného záujmu. Zatiaľ čo Parlament chcel definíciu služieb spadajúcich do tejto kategórie nechať na členské štáty, Komisia chce vylúčiť iba „neekonomické služby všeobecného záujmu”.

  • Verejné a súkromné služby zdravotnej starostlivosti a sociálne služby, ako výstavba sociálnych bytov, starostlivosť o deti a rodinné služby.

  • Služby pokryté sektorovo-špecifickým zákonodarstvom, ako sú finančné služby, elektronická komunikácia a doprava, vrátane služieb v prístavoch. (Tie už boli vyňaté aj v pôvodnom návrhu Komisie).

  • Audiovizuálne služby

  • Agentúry poskytujúce dočasné zamestnanie

  • Bezpečnostné služby

  • Stávkovanie a lotérie

  • Profesie a aktivity spojené s výkonom verejnej moci (napríklad notárstvo) a daňové služby

 • Právne služby Parlament z návrhu vyňal a teraz ich Komisia vracia späť. Keďže mnohí poslanci Parlamentu sú pôvodným povolaním právnici, môže to potenciálne viesť ku konfliktu.

 • Ustanovenia týkajúce sa pracovného práva v takých otázkach, ako je pracovný čas a oddych po práci, minimálne platy, dovolenky, kolektívne vyjednávanie, hygiena a bezpečnosť a právo na štrajk nebudú smernicou dotknuté, ani na základe hlasovania Parlamentu, ani v nadchádzajúcom návrhu Komisie.

 • Komisia nevzala do úvahy pozmeňujúce návrhy Parlamentu do tej miery, že legislatíva v oblasti ochrany spotrebiteľa nenaruší smernicu o službách.

 • Na žiadosť Parlamentu nebude smernica o službách rušiť smernicu o vysielaní pracovníkov do iných členských krajín.

Nasledujúce kroky:

 • Komisia dokončí návrh 4. apríla 2006 na svojom stretnutí v Štrasburgu, skôr než bude 5. apríla prezentovaný Parlamentu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA