Súd potvrdil možnosť stíhania za znečistenie vôd

Komisia má právo prinútiť členské krajiny, aby začali stíhanie za znečistenie vôd v súvislosti s lodnou dopravou. Ide napríklad o situácie, kedy do vôd uniká lodné palivo, resp. iné škodlivé tekutiny využívané počas prevádzky. Na druhej strane však nemá právo stanovovať úroveň výšku trestných sankcií. 23. októbra to vo svojom náleze konštatoval Európsky súdny dvor.

Krátka správa

Konanie pred Európskym súdnym dvorom (ESD) vzniklo na základe predstavenia návrhu smernice z februára 2007. Ak by bol tento dokument prijatý v pôvodnej verzii, umožňoval by Komisii ukladať trestné sankcie vrátane trestov odňatia slobody až do výšky 10 rokov, resp. penále až do jedného milióna eur. Takéto právomoci by sa týkali len oblasti legislatívy o ochrane životného prostredia.

Aj napriek tomu, že nález ESD podporil návrh Komisie, zároveň konštatoval, že Exekutíve EÚ neprislúcha autorita definovať konkrétny typ a stanoviť výšku trestu. Táto záležitosť je výsostne v kompetencii členských krajín.

Akokoľvek, situácia sa môže zmeniť po prijatí novej Lisabonskej zmluvy, ktorá zahŕňa aj ustanovenia splnomocňujúce Komisiu definovať porušenie zákona a vyrubovať sankcie v prípade, ak je to nevyhnutné z hľadiska implementácie niektorej z jej politík. Toto je aj prípad znečisťovania morských vôd, nakoľko tento problém spadá pod európsku politiku dopravy.

Konanie pred ESD bolo iniciované sťažnosťou Komisie voči rozhodnutiu Rady z roku 2005. Oba orgány vtedy viedli spory ohľadne privilégií v oblasti európskeho práva. Komisia vtedy tvrdila, že tresty za kriminálne činy dotýkajúce sa znečisťovania vôd loďami spadajú do oblasti pôsobnosti Spoločenstva a preto sa týkajú všetkých troch inštitúcií – teda nielen Rada, ale aj Komisie a Parlamentu.

V minulosti už prebiehalo podobné súdne šetrenie. Vtedy bolo jeho výsledkom zrušenie Rámcového rozhodnutia Rady z roku 2003 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva. Rozhodnutie ESD umožnilo Komisii posilniť svoje legislatívne návrhy zavedení trestných sankcií pre porušenie práva EÚ v oblasti ochrany životného prostredia (EurActiv 14/09/05).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA