Súhlas Rady s novou energetickou politikou

Rada pre energiu trvá na tom, že nová politika by mala prispieť „vyváženým spôsobom“ k bezpečnosti ponuky, ekonomickej konkurencieschopnosti a environmentálnej udržateľnosti bez toho, aby porušovala národnú suverenitu.

 

Pozadie:

Komisia 8. marca zverejnila Zelenú knihu, v ktorej uviedla množstvo možností na to, ako dosiahnuť „udržateľnú, konkurenčnú a bezpečnú“ zásobu energie v EÚ (EurActiv, 9. marec 2006).

Otázky:

Ministri EÚ pre energiu vyjadrili 14. marca s návrhmi na spoločnú energetickú politiku pred summitom, ktorý ju koncom mesiaca formálne odsúhlasí, opatrný súhlas.

Ministri povedali, že „nová energetická politika pre Európu“ by mala prispieť „vyváženým spôsobom k bezpečnosti ponuky, konkurencieschopnosti a environmentálnej udržateľnosti“ ako trom pilierom novej politiky.

Nástojili tiež na tom, že nová politika by mala plne rešpektovať suverenitu členských štátov, pokiaľ ide o primárne zdroje energie a voľbu energického mixu.

Kľúčové prvky novej politiky obsahujú nasledujúce:

  • vyvinutie spoločnej zahranično-obchodnej politiky k hlavným dodávateľom EÚ. To zahŕňa posilnený dialóg o energii medzi EÚ a Ruskom a zabezpečenie toho, aby Rusko podpísalo Zmluvu o energetickej charte, aby „zlepšilo investičné podnebie v Rusku a tranzitných krajinách“

  • zintenzívnenie diverzifikácie trás dodávok a tranzitu pozdĺž osi východ-západ a sever-juh. To zahŕňa zrýchlenie výstavby nových terminálov na diverzifikáciu dodávok plynu

  • zvýšenie priority energie vo výskume EÚ, rozvojovom rozpočte a najmä v siedmom Rámcovom programe pre výskum (FP7). Ministri tvrdia, že výskum a vývoj by mal podporovať miestne zdroje energie, ktorými sú napríklad obnoviteľné zdroje, ako aj jadrová energia

  • zlepšenie vzájomného prepojenia medzi členskými štátmi a transparentnosť trhov s energiou, ktoré by tak mali podporiť konkurenciu. Ministri podporili regionálne trhy ako prvý krok k dokončeniu celoúnijného vnútorného trhu s elektrickou energiou.

Vo vzťahu k životnému prostrediu ministri vyzvali Komisiu, aby prišla s „realistickým“, ale „ambicióznym“ akčným plánom efektivity energie ešte pred koncom roka 2006. Ministri tiež vyjadrili podporu pre rozvoj dlhodobej stratégie podpory obnoviteľnej energie, ale neposkytli ďalší náznak, týkajúci sa cieľov alebo zámerov, okrem svojho želania vidieť pokiaľ možno čo najrýchlejšiu implementáciu akčného plánu EÚ, týkajúceho sa biomasy.

Ministri tiež vyzvali na včasnú previerku schémy obchodovania EÚ s emisiami oxidu uhličitého v tom smere, aby vzal viac do úvahy obavy z konkurencieschopnosti vrátane sektorov, náročných na energiu ako kovospracujúci alebo chemický priemysel.

Pozície:

„Ministri dnes identifikovali 26 opatrení a odporučia Európskej rade deväť kľúčových aktivít v pre plán energetiky,“ povedal Martin Bartenstein, rakúsky minister ekonomických záležitostí a práce, súčasný držiteľ rotujúceho predsedníctva EÚ v Rade.

Naznačil, že ministri energetiky boli „v mnohom v zhode, že suverenita členských štátov, pokiaľ ide o voľbu primárnych zdrojov energie a energetický mix, musí byť rešpektovaná,“ a to najmä v oblasti jadrovej energie. „Použitie jadrovej energie nie je budúcou možnosťou pre Rakúsko. Táto voľba bola odsúhlasená ako jeden z dôsledkov konsenzu medzi členskými štátmi,“ povedal Bartenstein.

Environmentálni aktivisti z organizácie Priatelia Zeme demonštrovali pred budovou Rady v Bruseli v deň stretnutia Rady 14. marca, aby protestovali proti tomu, čo vnímajú ako nebezpečný krok späť, ktorý je za „špinavé fosílne“ palivá a „nebezpečné jadrové elektrárne“.

„V čase vysokých cien ropy a zemného plynu, politickej nestability v krajinách producentov, hrozby zmeny podnebia a rastúcich obáv z hôr jadrového odpadu, zdravý rozum diktuje, že hlavnou prioritou EÚ by malo byť zníženie odpadu pri tvorbe energie a masívne investovanie so obnoviteľných energií ako solárnej a veternej – to zabezpečí dlhodobú udržateľnosť ponuky energie,“ povedal Jan Kowalzig, organizátor kampane z Priateľov Zeme Európa.

Ďalšie kroky:

  • 23.-24. marec 2006: Summit EÚ, ktorý sa zameria na energetickú politiku
  • Na základe záverov summitu a vstupu zainteresovaných strán Komisia zverejní pred konco tohto roku Bielu knihu s návrhmi konkrétnych legislatívnych opatrení

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA