Únia bude akčne chrániť spotrebiteľa

Plénum Európskeho parlamentu schválilo 23. marca správu o návrhu akčného programu Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa na roky 2007-2013. Únia by podľa europoslancov i Komisie mala prispieť k ochrane hospodárskych záujmov svojich občanov.

 

Pozadie

Rozprava k návrhu správy o ochrane spotrebiteľa síce prebehla už počas marcového zasadnutia v Štrasburgu, hlasovanie však bolo preložené na zasadnutie v Bruseli, kde bol návrh správy schválený v prvom čítaní. Európska komisia pôvodne navrhovala zriadiť spoločný akčný program pre dve oblasti – ochranu zdravia a ochranu spotrebiteľov – a prideliť im spoločný rozpočet vo výške 1,203 bilióna eur. Na ochranu spotrebiteľov malo z neho pripadnúť 233 miliónov eur. Spomínanú čiastku odobril aj Parlament, poslanci však nesúhlasia so zlúčením spomínaných dvoch oblastí do jedného programu. Hlavným argumentom je rozdielnosť ich právnych základov (články 152, resp. 153 Zmluvy o ES), z čoho pre Úniu vyplývajú aj rozdielne právomoci.

Otázky

Čo sa týka navrhovaného rozpočtu, vyčlenené financie majú okrem iného

  • prispieť k lepšiemu porozumeniu spotrebiteľov a trhov;
  • zaisteniu lepších právnych predpisov na ochranu spotrebiteľov;
  • zvýšeniu účasti občianskej spoločnosti v danej oblasti;
  • zaručeniu lepšej kontroly a vymáhania práv;
  • k lepšej informovanosti samotných spotrebiteľov.

Poslanci odhlasovali aj posilnenie podpory pre spotrebiteľské organizácie v nových členských štátoch.

Keďže schvaľovanie akčného programu spadá pod schvaľovací postup spolurozhodovania, k pozmeňujúcim návrhom prijatým v EP sa teraz sa vyjadrí Rada. Ak s nimi bude súhlasiť, legislatíva bude definitívne schválená. Ak však Rada odmietne súhlasiť s pozmeňujúcimi návrhmi Parlamentu, alebo k nim pridá svoje vlastné, celý text sa vráti opäť do EP v rámci druhého čítania.

Pozície

V rámci rozpravy uskutočnenej ešte počas zasadnutia v Štrasburgu 16. marca vystúpila aj slovenská europoslankyňa Zita Pleštinská (EĽS-ED) a hneď v úvode podporila oddelenie programu ochrany spotrebiteľa od programu ochrany verejného zdravia.

Ako uviedla, úroveň podpory pre ochranu spotrebiteľa, týkajúca sa najmä financovania spotrebiteľských organizácií, je nedostačujúca zvlášť v nových členských krajinách. Napríklad na Slovensku podľa jej slov „nedosahuje dotácia ani desatinu podobnej pomoci v okolitých štátoch“. Ďalej uviedla, že plánované platby prichádzajú veľmi oneskorene a často dochádza aj ku kráteniu „už aj tak veľmi nízkych dotácií“, čo podľa nej ohrozuje ich prežitie a nezávislosť, ako aj kreativitu aktivít. „Som presvedčená, že spoločný akčný program by tieto negatívne dôsledky ešte zhoršil“

Spotrebiteľov označila za základný pilier trhovej ekonomiky. „Byť spotrebiteľom práve po rozšírení Únie je čím ďalej tým zložitejšou a komplexnejšou záležitosťou. Nás, 450 miliónov európskych občanov, sa priamo týka celý rad otázok od nezávadnosti výrobkov, ktoré kupujeme, cez dôveru voči obchodu až po on-line nakupovanie a reklamu. Keďže mnohé z týchto problémov prekračujú rámec jednotlivých krajín, potrebujeme intenzívnu a preventívnu osvetu, ktorá nás vyzbrojí dostatočným sebavedomím, aby sme sa nestali hračkou v rukách ostrieľaných obchodných spoločností“.

Aj tieto dôvody musia byť podľa Zity Pleštinskej pre Komisiu relevantné na to, aby bol pre politiku ochrany spotrebiteľa schválený osobitný akčný program s dostatočným balíkom financií. „Je významným rámcom pre dosiahnutie vyváženého fungovania vnútorného trhu, ktorý bude zodpovedať spotrebiteľským potrebám a požiadavkám a ktorý vytvorí vyvážené a korektné vzťahy medzi spotrebiteľskou a podnikateľskou sférou.“ Nezávislé európske spotrebiteľské organizácie, „ktoré vychovávajú budúceho európskeho spotrebiteľa“, očakávajú podľa Pleštinskej „zásadný obrat a istotu vo financovaní. Očakávajú od Európskej únie jasnú víziu, pravidlá a odstránenie byrokraticko-administratívnych prekážok“.

Osobitná pozornosť by podľa nej mala byť venovaná pomoci novým členským štátom a prístupovým krajinám.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA