Zelená budúcnosť pre európsky biznis

Ministri životného prostredia EÚ sa rozhodli presvedčiť podnikateľov, že ambiciózna environmentálna politika podporí rast európskej ekonomiky. V Bruseli začína štvordňová konferencia o environmentálnych otázkach, organizovaná Komisiou.

Pozadie

Hlavným cieľom tohoročného Zeleného týždňa je zabezpečiť efektívnejšiu odpoveď na súčasné a budúce environmentálne výzvy.

Tento rok bude ťažiskom Zeleného týždňa globálne otepľovanie – na Jarnom summite sa vlády EÚ zaviazali znížiť emisie CO2 do roku 2020 o 20%, resp. ešte viac, ak sa k ich iniciatíve pridajú Spojené štáty a iné veľké ekonomiky.

Otázky

Podujatie prebieha 12.-15. júna 2005 v Bruseli. Stretnú sa na ňom zástupcovia verejných inštitúcií, medzinárodných organizácií, podnikateľskej a akademickej sféry, a diskutovať budú o hlavných environmentálnych výzvach, ktorým dnes musí Európa čeliť – klimatické zmeny, životné prostredie a zdravotníctvo, vyčerpávanie prírodných zdrojov, odpady a strata biodiverzity – ako aj ich sociálnymi a ekonomickými následkami.

Ministri životného prostredia sa ešte pred stretnutím snažili presvedčiť európskych podnikateľov – stále viac znepokojených osamelým bojom EÚ proti klimatickým zmenám a jeho dopadmi na ich globálnu konkurencieschopnosť – že ambiciózna environmentálna politika nie je len nevyhnutnosťou pre ľudstvo, ale aj dôležitou hospodárskou príležitosťou a „nevyhnutnou súčasťou modernizácie ekonomiky“.

Pozície

Environmentálne technológie a ekoinovácie sú „jedným z najsilnejších pilierov európskej ekonomiky“ a ponúkajú veľké príležitosti pre globálny obchod, keďže svetový trh má hodnotu 1 000 miliárd eur, tvrdia ministri životného prostredia vo vyhlásení z neformálneho stretnutia v Essene (2. jún).

„S nárastom populácie, pokračujúcou globalizáciou a stále väčším počtom technologicky vyspelých krajín konkurujúcich si v raste a zamestnanosti sa schopnosť pokrývať zelené trhy jasne stáva kľúčovým prvkom ekonomického úspechu“, dodávajú. Prisľúbili tiež, že na jaseň 2008 bude uskutočnená revízia Lisabonskej stratégie pre rast a pracovné miesta tak, aby lepšie odrážala environmentálnu dimenziu európskej priemyselnej politiky.

„Snaha Európy stať sa najviac konkurencieschopnou svetovou ekonomikou musí byť upravená. Hospodárska konkurencieschopnosť zajtrajška bude, vo veľkej miere, závisieť na efektívnosti využívania energie a zdrojov. Schopnosť Európy vyvinúť vhodné technologické riešenia rozhodne o jej hospodárskej pozícii vo svete. Kľúčom k budúcim pracovným miestam, rastu a bohatstvu, ako aj ochrane životného prostredia, budú rýchle a efektívne ekoinovácie“, tvrdia ministri.

Európske podnikateľské asociácie si uvedomujú problém klimatických zmien, a zaviazali sa k hľadaniu jeho riešenia, znepokojuje ich ale odhodlanosť EÚ presadzovať plány aj vtedy, ak sa ostatní nepridajú.

Asociácia európskych malých a stredných podnikov, UEAPME, vyhlásila, že znižovanie emisií skleníkových plynov a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov „môže z dlhodobého hľadiska podporiť inovácie a znížiť environmentálne škody. No tieto opatrenia môžu viesť aj k zvýšeniu nákladov a oslabeniu firiem.“ EÚ vyzvala, aby hľadala celosvetový konsenzus a vyhla sa „jednostranným opatreniam, ktoré neprinesú pozitíva životnému prostrediu a poškodia konkurencieschopnosť Európy“.

„Európa to „sama nezvládne“. Európa, najmä bez USA, nebude schopná zmeniť klímu, no poškodí konkurencieschopnosť nášho hospodárstva“, podčiarkuje organizácia.

V podpore obnoviteľných zdrojov energie žiada ekonomickú racionalitu. „Európa musí vytvoriť regulačné prostredie, ktoré ponúka pravé incentívy.“ Žiada, aby boli na obnoviteľné zdroje namierená investície, výskum a subvencie, bez negatívnej diskriminácie pre malé decentralizované projekty.

Prezident BusinessEurope Ernest-Antoine Seillière súhlasí: „Unilaterálne opatrenia nevyriešia globálne environmentálne problémy, určite však poškodia pozíciu európskeho priemyslu v globálnej konkurencii. Cestou k skutočnému udržateľnému rozvoju je európska diplomacia klimatických zmien, ktorá uspeje v hľadaní globálnej stratégie, vrátane všetkých veľkých hráčov. Len vtedy bude mať európske vedenie podstatný dopad na globálnu ochranu životného prostredia a len vtedy bude môcť Európa naplno využiť konkurenčné výhody silných ekoinovačných odvetví.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA