Znižovať podporu „špinavej energii“

Expertná skupina, ktorá Komisii radí v energetických otázkach, odporučila postupné ukončenie subvencií do environmentálne škodlivých spôsobov výroby energie. Lídri EÚ budú o spoločnej energetickej politike rokovať 8.-9. marca.

Pozadie

Skupina pre energetiku, konkurencieschopnosť a životné prostredie  predstavila 27. februára 2007 správu, ktorá poskytuje Komisii a členským krajinám praktické rady ako reagovať na klimatické zmeny a energetické výzvy.

Komisia vytvorila skupinu v decembri 2005. Skladá sa z niekoľkých komisárov, členov národných vlád, ako aj predstaviteľov priemyslu, občianskej spoločnosti a regulačných orgánov na národnej i európskej úrovni.

Správu zamerala na podporu šírenia technológií produkujúcich nízke uhlíkové emisie, špecificky si všímala energeticky intenzívne sektory ako je oceliarstvo, chemický, papierenský priemysel či cementárne. Rastúce ceny energie by mali na nich mimoriadne silný vplyv.

Správa bola zverejnená týždeň pred summitom EÚ (Brusel, 8.-9. marec). Ten sa zameria špecificky na oblasť energetiky.

Otázky

Hlavným záverom správy je, že je potrebné postupne znižovať podporu z verejných fondov pre technológie poškodzujúce životné prostredie.

„Subvencie musia slúžiť spoločnému cieľu a reagovať na zlyhania trhu, inak musia byť postupne zrušené“, tvrdí správa. „Je to tak práve v prípade environmentálne škodlivých subvencií.“

Správa odporúča, aby členské krajiny zabezpečili, aby „poskytnutie akejkoľvek subvencie bolo podporená strategickým plánom s ukazovateľmi a jasne formulovanou klauzulou o ukončení subvencie“.

Dokument však nemenuje špecifické priemyselné sektory, v ktorých by mali byť subvencie odstavené.

Pozície

Jim Leape, generálny riaditeľ WWF a člen skupiny pre EurActiv povedal: „Je prirodzené že existujú spôsoby, ako naplniť potreby energetickej bezpečnosti, ktoré sú nekompatibilné so záchranou klímy. Pre niektoré krajiny je prirodzenou cestou k energetickej bezpečnosti zvýšenie spaľovania uhlia, a to je tá najhoršia vec pre klímu.“

Skupina sa však podľa neho nevenovala detailným otázkam, ako je nemecká podpora využitiu uhlia.

„V skupine sú mnohí, ktorí považujú otázky energetickej bezpečnosti, a kroky pre reagovanie na klimatické zmeny, za v zásade zhodné“, dodal Leape. V tomto kontexte citoval konsenzus na potrebe väčšieho využitia obnoviteľných zdrojov a zvýšenie energetickej efektívnosti.

Pre Komisiu však správa nemusí byť práve tým, čo očakávala. Naznačuje to aj fakt, že sa nijak nesnažila zviditeľniť dokument.

Počas posledných mesiacov sa snažila nájsť rovnováhu medzi politikou ochrany životného prostredia a potrebou zachovania konkurencieschopnosti európskeho priemyslu.

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas a komisár pre podnikanie a priemysel Günter Verheugen – obaja boli členmi skupiny – vošli v tejto otázke často krát do konfliktu. Naposledy to bolo kvôli záväznej legislatíve o znížení emisií CO2 z automobilovej dopravy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA