Biopalivá: Európa sa dohodla

Do roku 2020 má 10% palív v doprave pochádzať z obnoviteľných zdrojov – biopalív, vodíkových a elektrických pohonov. Pôvodne mali celých 10% tvoriť iba biopalivá.

Kompromisnú dohodu sa podarilo dosiahnuť neskoro v noci, 3. decembra, na neverejných rokovaniach medzi zástupcami Rady (Predsedníctva), Komisie a Parlamentu. Biopalivá, ktoré sa majú započítať do 10% cieľa, musia vyprodukovať minimálne o 35% emisií menej, než keby boli použité fosílne palivá, v roku 2013 až o 45% menej a v 2017 o 50% menej. Po tomto roku bude limit zvýšený na 60%.

Dohoda je kompromisom medzi prísnymi environmentálnymi požiadavkami Európskeho parlamentu a názormi tých členských krajín, podľa ktorých by stanovenie striktných kritérií hneď na začiatku zabrzdilo rozvoj sektora.

Čiastkové ciele pre biopalivá prvej a druhej generácie, ktoré žiadali europoslanci, no proti sa postavili členské krajiny, neboli stanovené. No na druhej strane, do 10% cieľového podielu na palivách v doprave sa nebudú počítať iba biopalivá, ale všetky obnoviteľné zdroje – ako vodíkové pohony a elektromotory.

Ako najkontroverznejšia sa ukázala otázka výpočtu množstva emisií, ktoré biopalivá vyprodukujú. Europoslanci žiadali, aby sa do neho zarátali aj dopady tzv. „nepriameho využitia pôdy“ (zvyšovanie emisií v dôsledku odlesňovania, zvyšovanie cien potravín kvôli pestovaniu energetických plodín a pod.). Členské krajiny boli proti. Kompromisná dohoda neobsahuje právne záväznú zmienku o nepriamom použití pôdy. Namiesto toho vyzýva Komisiu aby predložila návrhy, ako tieto negatívne dopady minimalizovať.

Kompromisnú dohodu by dnes mala potvrdiť Rada ministrov. V polovici mesiaca, 16.-17. decembra, o nej bude hlasovať v rámci klimaticko-energetického balíka plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA