Emisie CO2 podľa Svetovej banky rastú

Podľa správy Svetovej banky boli globálne emisie CO2 v roku 2003 o 16% vyššie, než v roku 1990. Environmentálna organizácia WWF súčasne vydala výročný rebríček najviac znečisťujúcich elektrární. Veľkú časť emisií majú na svedomí uhoľné elektrárne v Nemecku, Británii a Poľsku.

Pozadie

Malá kniha zelených údajov“ Svetovej banky je každoročne vydávanou referenčnou publikáciou s kľúčovými environmentálnymi a rozvojovými údajmi pre viac ako 200 krajín. Tento rok sa zamerala špeciálne na energetiku a klimatické zmeny.

Otázky

Podľa údajov Svetovej banky zverejnených 9. mája emisie plynov spôsobujúcich globálne otepľovanie naďalej dramaticky rastú. V globálnom meradle boli v roku 2003 o 16% vyššie než v roku 1990. Publikácia Svetovej banky tiež okrem iného konštatuje:

  • Emisie sú rozložené rovnomerne medzi industrializované a rozvojové krajiny. V roku 1990 krajiny s nízkou a strednou úrovňou príjmov emitovali len tretinu emisií.
  • Hoci emisie chudobných krajín rastú rýchlo, zlý výsledok zaznamenali aj niektoré rozvinuté krajiny: emisie USA a Japonska narástli medzi rokmi 1990 a 2003 o 20% a 15%, v EÚ o 3%.
  • Rozvinuté krajiny ako skupina nespĺňajú Kjótske ciele.
  • Emisie na hlavu sú v Číne a Indii omnoho nižšie než v USA a Japonsku. Priemerný Číňan emituje 16% emisií priemerného občana USA, priemerný Ind len 6%.
  • V rozvojových krajinách spôsobuje emisie najmä poľnohospodárstvo zmeny vo využívaní pôdy. Jedným z kľúčových komponentov dobrej klimatickej politiky je preto predchádzanie deforestrácii.

Environmentálna organizácia WWF medzičasom publikovala svoju „Špinavú tridsiatku“ – rebríček najviac znečisťujúcich elektrární. Uhoľné elektrárne v Nemecku a Británii (po desať každá krajina) a v Poľsku (4 elektrárne) patria medzi najhorších previnilcov.

Rebríček WWF je zostavený na základe absolútneho množstva emisií CO2, ktoré sa objavuje v Európskom registri emisií, ktorý riadi Európska komisia v rámci systému obchodovania s emisiami. Podľa tohto rebríčka viac ako polovicu z 30 analyzovaných elektrární vlastní nemecká RWE, švédsky Vattenfall, francúzska EDF a nemecký EON. RWE a Vattenfall patria podľa WWF medzi „najväčších korporátnych znečisťovateľov“ v EÚ.

Napriek snahám o znižovanie emisií škodlivých častíc vo vzduchu (oxidy ortuti a dusíka, oxid siričitý) sú uhoľné elektrárne najhoršie pokiaľ ide o emisie CO2. Produkujú ho viac ako dvojnásobok v porovnaní s elektrárňami na zemný plyn. Medzi najčistejšie, v zmysle emisií CO2, patria jadrové elektrárne, tento fakt však v štúdii nie je explicitne uvedený.

Pozície

„Fakty sú jasné: elektrárne musia odstaviť špinavé uhoľné technológie tak rýchlo, ako je to len možné“, tvrdí Stephan Singer, ktorý vo WWF vedie európsku sekciu pre klimatické zmeny a energetiku. „Musí sa to urobiť cez zlepšený systém obchodovania s emisiami, čo pomôže EÚ dosiahnuť cieľ 30% redukcie emisií do roku 2020.“

„Nemôžeme tolerovať elektrárenský sektor, kde je bohatší ten, kto viac znečisťuje“, dodal Singer. „EÚ musí zabezpečiť, aby finančnú odmenu získali len tí, ktorí vyčistia svoje elektrárne.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA