Jadrová energetika: Komisia navrhuje spoločné bezpečnostné pravidlá

Bezpečnosť je najčastejšie citovaným zdrojom obáv verejnosti v súvislosti s atómovou energiou. Komisia prijala návrh legislatívy vytvárajúcej komunitárny rámec jadrovej bezpečnosti.

Riziká súvisiace s využívaním atómovej energie majú cezhraničný charakter. Najznámejšia havária atómovej elektrárne – Černobyľ v 80. rokoch – zasiahla až do západnej Európy. Štandardizácia bezpečnostných požiadaviek medzi členskými štátmi Únie však bola napriek tomu doteraz minimálna. Národné štandardy vychádzali z dohôd a princípov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

Zvýšenie záujmu o jadro v posledných rokoch, najmä v súvislosti s hľadaním alternatív ku „tradičným“ fosílnym zdrojom, zvýšilo potrebu postupného približovania bezpečnostných štandardov v EÚ.

Posilnenie národnej kontroly

Včera zverejnila Komisia návrh smernice o jadrovej bezpečnosti, ktorý reviduje pôvodný návrh zo septembra 2004. Jej cieľom je podporiť snahy členských krajín o zvyšovanie bezpečnosti jadrových zariadení.

Smernica neprenáša kontrolu na európsku úroveň. Je zacielená na posilnenie úlohy národných kontrolných orgánov, ich nezávislosti a zdrojov. Na európskej úrovni majú spolupracovať v rámci Skupiny na vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť a riadenie odpadu (ENSREG).

Posilňovanie bezpečnosti sa má týkať návrhu rektorov, ich umiestnenia, konštrukcie, údržby a prevádzky, ako aj odstávky. Návrh vychádza zo záväzkov Konvencie o jadrovej bezpečnosti, podpísanej v rámci MAAE a zo Základných bezpečnostných princípov MAAE.

Kontroverzná téma

Využívanie atómovej energie je v EÚ stále kontroverznou témou. Napriek „jadrovej renesancii“, ktorá v poslednom čase v Únii prebieha, ju niektorí členovia stále odmietajú. Aj preto Komisia v súvislosti s návrhom smernice zdôraznila, že rozhodnutie o využívaní či nevyužívaní jadra je na vládach členských krajín. Jej ambíciou je len posilňovanie bezpečnosti prostredníctvom postupného približovania štandardov.

Hoci sa Európska komisia snaží ostať v tejto otázke formálne neutrálna, zmena jej postoja je však viditeľná. Z úst niektorých jej predstaviteľov zaznela opakovane podpora jadrovej energetiky ako „nevyhnutnej súčasti európskej energetickej budúcnosti“.

Jednotný názor nemá ani európska verejnosť. Podľa prieskumu Eurobarometra z februára 2008 sú najčastejšie citovanými obavami v súvislosti s jadrovou energiou práve bezpečnosť a nakladanie s odpadom.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA