Komisia sa pýta, ako na biopalivá

Široké verejné konzultácie, ktoré budú prebiehať do 4. júna, hľadajú cesty ako zvýšiť podiel biopalív na 10% do roku 2020 a súčasne zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť.

Krátka správa

Na Európskej rade v marci 2007 sa lídri EÚ zaviazali, že do roku 2020 budú v palivách používaných v doprave minimálne 10% tvoriť biopalivá – pod podmienkou, že ich produkcia bude environmentálne udržateľná a biopalivá druhej generácie sa stanú komerčne životaschopné. Táto druhá generácia je vyrábaná z „drevnatých“ zdrojov ako slama, drevené piliny a zvyšky, a podobne, no tieto materiály možno premeniť na biopalivá len s použitím vyspelých technologických procesov, z ktorých mnohé nie sú stále vyvinuté natoľko, aby boli komerčne zaujímavé.

Cieľ zvýšenia použitia biopalív v doprave na 10% znamrná takmer zdvojnásobenie cieľa 5,75%, určeného pre rok 2010 v Smernici o biopalivách (prijatej v roku 2003). Mimovládne environmentálne organizácie sa však postavili proti. Podľa nich nie je druhá generácia technológií všeobecne využívaná, zvýšená produkcia rastlín na biopalivá povedie k strate biodiverzity a nedostatku potravín, najmä v rozvojových krajinách ako Indonézia či Brazília, a súčasne sa urýchli ničenie dažďových pralesov na úkor plantáží energetických plodín. Okrem toho, podľa mnohých kritikov bude energeticky intenzívna produkcia biopalív vytvárať nezanedbateľné množstvo skleníkových plynov.

Tieto obavy sa odrážajú v spoločnej štúdii skupiny mimovládnych organizácií, výskumných inštitútov a súkromných spoločností, pripravenej pre holandskú vládu. Správa prichádza k záveru, že produkcia biopalív nesmie byť „za cenu environmentálnych škôd“ a že by mala „viesť k menšiemu množstvu emisií skleníkových plynov, ako z fosílnych palív“.

Komisár pre energetiku Piebalgs aj vo svetle týchto argumentov vyhlásil, že výhody biopalív „nesmú byť spojené s poškodením životného prostredia nesprávnym využívaním pôdy, či zastaranými výrobnými procesmi“. Piebalgs verí, že otvorené verejné konzultácie pomôžu Komisii navrhnúť „jednoduchý a praktický systém udržateľnosti“ pre produkciu biopalív. Konzultácie sa preto pýtajú na nasledujúce otázky:

  • Ako môže byť navrhnutý systém udržateľnosti biopalív?
  • Ako možno monitorovať celkové dopady využívania pôdy?
  • Ako možno podporiť využívanie druhej generácie biopalív?
  • Aké ďalšie kroky sú potrebné na dosiahnutie hranice 10% v používaní biopalív?

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA