Obnoviteľné zdroje – Čína je príťažlivá pre investorov

Čína masívne investuje do rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Podľa najnovšej štúdie sa už dostala do svetovej prvej päťky najatraktívnejších krajín pre investície do obnoviteľných zdrojov. Vytlačila odtiaľ Britániu.

Čína stúpla zo šiesteho na štvrté miesto, po bok Španielska, v rebríčku najatraktívnejších krajín pre investovanie do rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Vytlačila odtiaľ Britániu, ktorej poškodilo najmä zdržanie pri schvaľovaní Zákona o energetike. Najatraktívnejšími krajinami sú USA, NemeckoIndia. Rebríček zverejňuje štvrťročne konzultačná spoločnosť Ernst & Young.

Čína rastie

Podľa Jonathana Johnsa z Ernst & Young je dôvodom čínskeho úspechu záväzok vlády vytvárať do roku 2020 až 15% energie z neuhlíkových zdrojov. Rýchlo rastúca výrobná kapacita znamená, že Čína svoj cieľ pravdepodobne vysoko prekročí. Stane sa dôležitým hráčom na globálnom trhu obnoviteľných zdrojov a bude úspešne konkurovať EÚ.

„Číňania rýchlo posilnili schopnosť dodávok a za niekoľko rokov môžu mať výrobnú kapacitu deväť gigawattov“, píše sa v správe. Johns k tomu dodáva: „Čína sa tiež pravdepodobne za niekoľko rokov stane dôležitým vývozcom komponentov do veterných turbín čo sa pridá k jej silnému postaveniu v solárnom priemysle.“

Pomalý pokrok v Británii

Zhoršenie pozície zaznamenala Británia, ktorá sa rozhodla odložiť prijatie Zákona o energetike. „Teraz máme dvojročné obdobie konzultácií a hodnotenia, pokiaľ budú prijaté akékoľvek návrhy. Spojenému kráľovstvu to nechá len desať rokov na to, aby vytvorilo infraštruktúru obnoviteľných zdrojov, vďaka ktorej bude schopné splniť svoje záväzky k roku 2020“, píše sa v správe. Británia by sa mala sústrediť na premenu politických cieľov na reálne výsledky, inak jej hrozí ďalší pokles v rebríčku. Vláda môže napomôcť poskytnutím „príťažlivých zvýhodnení pre investorov“.

Nemecko – model ktorý treba nasledovať?

Správa však tiež poznamenáva, že iné európske krajiny si vedú lepšie. Situácia v Británii je v „silnom kontraste s rýchlosťou, ktorou odpovedá na výzvy vytvorené Smernicou EÚ o obnoviteľnej energii“.

Vďaka tomu, že sa výrobcovia elektrickej energie môžu spoľahnúť na stanovenú nákupnú cenu, ktorá je vyššia než cena elektriny z „klasických“ zdrojov, krajina dokázala dosiahnuť vyšší podiel obnoviteľných zdrojov s nižšími nákladmi než Británia, kde má rozvoj tohto sektora zabezpečovať obchod so „zelenými certifikátmi“ medzi firmami. Európska komisia sa snažila britský model duplikovať na úrovni EÚ, narazila však na odpor.

Nemecko označil za úspešný príklad rozvoja využívania obnoviteľných zdrojov, konkrétne fotovoltaiky, aj prof. Miro Zeman, ktorého prednášky odzneli v Bratislave v rámci projektu Excelentná univerzita. Od roku 2000 sa tam do rozvoja fotovoltaických systémov investovalo 10 miliárd eur a viac ako dve miliardy boli v tom istom období investované do výroby. Výsledkom výskumu a vývoja sú klesajúce náklady fotovoltaických systémov – medzi 1999 a 2003 o asi 25%, od júna 2006 zníženie ceny o 10% (prezenrtáciu si môžete stiahnuť na tejto linke)

Finančná kríza a „paradox cien ropy“

Správa konštatuje, že „vo všeobecnosti finančná kríza nepoškodila atraktívnosť sektora“ pre investorov a pôžičky. Zároveň však varovala pred zmiešaným dopadom rastu cien fosílnych palív.

Na jednej strane znamená, že sa veterná, slnečná či energia z prílivových elektrární stávajú konkurencieschopnejšími. Na strane druhej, narastajúce účty za elektrinu nútia vlády zamýšľať sa starostlivejšie nad tým, aký dopad má podpora obnoviteľných zdrojov na peňaženky daňových poplatníkov, najmä tých najchudobnejších.

Slovensko – najvyužívanejšia voda, najväčší celkový potenciál slnko, najperspektívnejšia biomasa

Podstatná časť – až 98% – elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) sa na Slovensku vyrába vo veľkých vodných elektrárňach. Bez nich je podiel OZE na spotrebe elektriny len 1%. Stratégia vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie v SR, prijatá v roku 2007 stanovuje ako záväzok do roku 2010 zvýšenie na 4%, a v 2015 na 7%.

Podiel OZE na výrobe elektrickej energie
Zdroj / Rok 2010 [GWh] 2015 [GWh] Nárast výroby [GWh]
Malé vodné elektrárne 350 450 100
Biomasa 480 650 170
Veterné elektrárne 200 750 550
Bioplyn 180 370 190
Geotermálna energia 30 70 40
Fotovoltaické články 0 10 10
Spolu 1 240 2 300 1 060
Zdroj: MH SR, Stratégia vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie v SR

Vo výrobe tepla sa chce Slovensko spoľahnúť najmä na biomasu, perspektívne sa však pracuje aj s rýchlym nárastom využívania geotermálnej slnečnej energie. Záväzky zhŕňa nasledujúca tabuľka:

Podiel OZE na výrobe tepla
Zdroj 2010 (TJ)
2015 (TJ) rozdiel (TJ)
Biomasa 25 000 37 000 12 000
Bioplyn 2 000 4 000 2 000
Geotermálna E 200 1 000 800
Slnečná E 300 1 000 700
Spolu 27 500 43 000 15 000
Zdroj: MH SR, Stratégia vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie v SR

Podľa stratégia má najväčší celkový potenciál slnečná energia. Vzhľadom na finančné a technologické možnosti sa predpokladá jej využívanie najmä na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody.

Druhý najväčší celkový potenciál má geotermálna energia. Vlastnosti geotermálnych vôd na Slovensku predurčujú využívanie tejto energie najmä na vykurovanie a liečebné účely. Technický potenciál je výrazne nižší z dôvodu technologických problémov súvisiacich s chemickým zložením geotermálnych vôd.

Najväčší technický potenciál má biomasa. Biomasa má veľkú perspektívu pri výrobe tepla pre vykurovanie najmä v centrálnych vykurovacích systémoch, menej v domácnostiach

Bioplyn vyrobený z poľnohospodárskej biomasy, biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a kalov z čistiarní odpadových vôd (ČOV) je možné využívať na výrobu elektriny a tepla.

Najviac využívaným obnoviteľným zdrojom na výrobu elektriny je vodná energia, ktorá pokrýva vyše 98 % výroby elektriny z OZE. Využitie hydroenergetického potenciálu je približne 57%.

Využiteľný (aj technický) potenciál veternej energie bol určený na 600 GWh v roku 2002. Potenciál bol vypočítaný na základe predpokladu, že sa použijú veterné turbíny s výkonom 500 až 1 000 kW. Na základe doterajších skúseností a technologického pokroku v konštrukcii turbín, ktorý  umožnil používať turbíny s výkonom až 2 800 kW, možno však predpokladať, že tento využiteľný potenciál je viac ako dvojnásobný.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA