Úhrady do jadrového fondu sa upravia podľa výhrad EK

Doterajší spôsob úhrady odvodu na účet Národného jadrového fondu by mal od budúceho roku smerovať na účet rezortu hospodárstva. Predložená novela zákona reaguje na výhrady Európskej komisie.

Ministerstvo hospodárstva predložilo v stredu (22.8.) do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o Národnom jadrovom fonde (NJF). Navrhované zmeny reagujú na stanovisko týkajúce sa prípadu „Štátnej pomoci N 506/2010 Slovensko“ Európskej komisie na riešenie historického dlhu záverečnej časti jadrovej energetiky.

Účelom odvodu do NJF je vytvárať rezervu, z ktorej sa financuje vyraďovanie atómových elektrární vo vlastníctve štátu, t.j. bloky A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach.

Hoci jeho predchodca – Štátny fond – vznikol už v roku 1994 a zodpovednosť za jeho financovanie mal štát, adekvátne doň neprispieval. Tým vznikol historický deficit vo výške asi 3 miliárd eur.

Samotný NJF bol zriadený v roku 2006 a od roku 2010 doň prispievajú všetci odberatelia elektrickej energie, a to vo výške 3 eur za MWh elektriny bez DPH, čo sú asi 2 % z koncovej ceny elektriny. Povinnosť odvodu majú prevádzkovatelia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav, ktorí túto sumu účtujú odberateľom.

Organizácia Greenpeace uvádza, že občania by tento odvod mali platiť najbližších 50 rokov a voči poplatku má vlastné výhrady. Podľa nich by sa mal napríklad platiť len z jadrovej energie a nie všetkých zdrojov.

Podľa výročnej správy NJF za rok 2011 vykázal ku koncu roka fond príjmy v objeme 873 546,15 tis. eur a vynaložil výdavky v objeme 47 655,69 tis. eur.

Dve výhrady EK

EK upozornila, že štátna pomoc je problematická z dôvodu, že takto získané finančné prostriedky nie sú príjmom štátneho  rozpočtu a že odvod sa vyberá i z elektriny dovezenej na územie Slovenskej republiky.

Doterajší spôsob úhrady odvodu na účet NJF sa preto nahradí odvodom do štátneho rozpočtu – rozpočtovej kapitoly MH SR, čím dôjde k vyriešeniu prvej výhrady Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž EK o zlučiteľnosti s čl. 110 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Novelou sa tiež dopĺňajú ustanovenia o prevode finančných prostriedkov vyzbieraných z odvodov od z rozpočtovej kapitoly MH SR na účet NJF a o každoročnej bilancii dovozu a vývozu elektriny spotrebovanej v SR. V prípade prevažujúceho dovozu elektriny dôjde k zníženiu sumy prevádzaných finančných prostriedkov vyzbieraných z odvodov o alikvotnú čiastku, čím novela reaguje na druhú výhradu.

Zákon má byť účinný od 1. januára 2013.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA