Žiadosti o individuálny projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora

Nórsky finančný mechanizmus – finančný mechanizmus EHP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o individuálny projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora.

 

 • Kód výzvy: 0405
 • vyhlásená Národným kontaktným bodom pre finančné mechanizmy: Úrad vlády SR
 • Dňa 23.12.2005

Účel výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o individuálny projekt v rámci prioritný oblastí uvedených v prílohe B Memoranda o porozumení pre implementáciu finančného mechanizmu EHP a prílohe B Memoranda o porozumení pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu je zameraná na realizáciu individuálnych projektov v nasledujúcich oblastiach.

Oblasti podpory

V rámci finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu sú účely projektu oprávnené, ak sa týkajú aktivít podľa uvedených prioritných oblastí, so špecifickým dôrazom na zamerania uvedené pod každou z priorít:

V rámci prioritnej oblasti Ochrana životného prostredia :

 • skvalitnenie a rozvíjanie infraštruktúry pre ochranu vôd a vodné hospodárstvo,
 • zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie skleníkových plynov na Slovensku,
 • skvalitnenie odpadového hospodárstva na samosprávnej úrovni,
 • zníženie starých environmentálnych záťaží životného prostredia a bezpečné nakladanie s nimi,
 • zníženie straty biodiverzity a zachovanie prirodzených biotopov.

V rámci prioritnej oblasti Podpora trvalou udržateľného rozvoja:

 • podpora obnoviteľných zdrojov energie,
 • skvalitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie,
 • rekonštrukcia rozvodov tepla a centrálnych zdrojov tepla verejných podnikov s cieľom úspory energie,
 • podporovanie využívania biopalív a alternatívnych zdrojov energie na úrovní obcí a regiónov,
 • podpora potravinovej bezpečnosti,
 • environmentálne vzdelávanie a smerovanie na všetkých úrovniach verejnej správy vrátane podpory environmentálnej informatiky,
 • správa a bezpečnosť dopravy.

V rámci prioritnej oblasti Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva:

 • integrovaná ochrana a rozvoj objektov kultúrneho dedičstva,
 • ochrana, prezentácia a zlepšenie podmienok pre kontrolu pohybu hnuteľných predmetov kultúrneho dedičstva,
 • kultúrne dedičstvo ako základ miestneho a regionálneho rozvoja.

V rámci prioritnej oblasti Rozvoj ľudských zdrojov:

 • rozvoj odborného a celoživotného vzdelávania,
 • vytváranie centier mládeže pre mimoškolské aktivity vrátane preventívnych opatrení proti zneužívaniu drog,
 • integrované vzdelávanie a práca so zdravotne postihnutými a mládežou s osobitnými potrebami,
 • programy na podporu rodovej rovnosti,
 • skvalitnenie a modernizácia kapacít verejných služieb regionálnych a miestnych orgánov a ich inštitúcií prostredníctvom napr. opatrení ICT,
 • podpora programov sociálnej integrácie a vzdelávania pre menšiny,
 • umožnenie ženám a dievčatám zaradenie na trh práce prostredníctvom programov na vytváranie pracovných príležitostí a inovačných programov.

V rámci prioritnej oblasti Zdravie a starostlivosť o deti:

 1. transformácia detských domovov na domovy rodinného typu,
 2. programy na podporu detí s osobitnými potrebami v ťažkej rodinnej situácii,
 3. rozvoj sociálnych služieb pre rodinnú starostlivosť,
 4. skvalitnenie sociálnych a zdravotných služieb na samosprávnej úrovni,
 5. skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v ústavoch na výkon trestu a väzby,
 6. rozvoj národných programov zdravia,
 7. vzdelávanie manažérov a pracovníkov v zdravotníctve,
 8. podpora kvalitnej zdravotnej starostlivosti v materstve a služieb plánovaného rodičovstva,
 9. ochrana a podpora obetí násilia v rodinách ako aj podpora útulkov.

V rámci Nórskeho finančného mechanizmu sú taktiež oprávnené účely projektu, ktoré sa týkajú aktivít podľa uvedených prioritných oblastí, so špecifickým dôrazom na zamerania uvedené pod každou z priorít:

V rámci prioritnej oblasti Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva:

 • zavedenie schengenského acquis pre komunikačnú bezpečnosť,
 • skvalitnenie vzdelávania v otázkach schengenského acquis,
 • zvýšenie efektívnosti súdnictva používaním a rozvíjaním ICT,
 • realizácia národného schengenského informačného systému (N-SIS/SIS II) and zriadenie úradu SIRENE,
 • rozvoj analytických a koordinačných zručností prezídia policajného zboru,
 • zníženie znečistenie vodných zdrojov súvisiacich s požiarnymi a záchrannými službami,
 • zníženie dopadu environmentálnych nehôd zavedením geografických informačných systémov (GIS) do integrovaného záchranného systému,
 • programy na boj s korupciou, organizovaným zločinom a obchodovaním s drogami a ľudskými bytosťami,
 • budovanie kapacít súvisiacich so žiadosťami o víza a azyl.

V rámci prioritnej oblasti Regionálna politika a cezhraničné aktivity:

 • regionálny rozvoj zameraný na priority konkrétnych regionálnych orgánov a samospráv, napr. v oblasti:
  • posilňovania kompetencie a kapacít na miestnej úrovni
  • posilnenie dobrého spravovania vo verejnej správe
  • rozvoj súkromného sektora na miestnej a regionálnej úrovni
  • posilnenie účasti menšinových skupín v spoločnosti

 • cezhraničná spolupráca v rámci prioritných oblastí zameraných na spoluprácu s Ukrajinou na národnej a regionálnej úrovni

V rámci prioritnej oblasti Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire:

 • posilnenie budovania kapacity pre acquis communautaire na regionálnej úrovni

Okrem uvedených prioritných oblastí existuje ešte jedna prioritná oblasť, ktorá je spoločná pre obidva mechanizmy, a ktorá sa vzťahuje na vyššie uvedené prioritné oblasti, a to:

V rámci prioritnej oblasti Výskum:

 • výskumné činnosti vo všetkých oprávnených oblastiach finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Geografický rozsah

Implementácia uvedených prioritných oblastí musí byť vykonávaná v rámci územia Slovenskej republiky bez toho, aby bola uprednostnená niektorá z častí Slovenskej republiky. Na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je oprávnené celé územie Slovenskej republiky. Pri posudzovaní žiadosti sa však prihliada na prínos projektu z hľadiska znižovania sociálnych a ekonomických disparít v rámci Slovenskej republiky a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Žiadosti o individuálny projekt môžu byť predkladané iba subjektmi zaregistrovanými na území Slovenskej republiky pôsobiacimi v rámci celého územia SR.

Rozpočet vyčlenený na prioritné oblasti v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Pre prioritné oblasti v rámci finančného mechanizmu EHP je stanovená suma 8 490 608 EUR a v rámci Nórskeho finančného mechanizmu je stanovená suma 10 073 440 EUR. Suma spolufinancovania poskytnutá zo štátneho rozpočtu k finančnému mechanizmu EHP je stanovená maximálne do výšky 1 498 344 EUR. Suma spolufinancovania poskytnutá zo štátneho rozpočtu k Nórskemu finančnému mechanizmu je stanovená maximálne do výšky 1 777 666 EUR.

Pre prioritné oblasti v rámci  finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu sú celkové sumy rozdelené nasledovne (celkové rozpočty zahŕňajú len alokácie z finančných mechanizmov bez príspevkov zo štátneho rozpočtu):

 • V rámci prioritnej oblasti Ochrana životného prostredia je celkový rozpočet stanovený na 2 000 560 EUR.
 • V rámci prioritnej oblasti Podpora trvaloudržateľného rozvoja je celkový rozpočet stanovený na 2 462 992 EUR.
 • V rámci prioritnej oblasti Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva je celkový rozpočet stanovený na 4 363 040 EUR.
 • V rámci prioritnej oblasti Rozvoj ľudských zdrojov je celkový rozpočet stanovený na 2 378 544 EUR.
 • V rámci prioritnej oblasti Zdravie a starostlivosť o deti je celkový rozpočet stanovený na 2 000 560 EUR.
 • V rámci prioritnej oblasti Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva je celkový rozpočet stanovený na 844 480 EUR.
 • V rámci prioritnej oblasti Regionálna politika a cezhraničné aktivity je celkový rozpočet stanovený na 1 688 960 EUR.
 • V rámci prioritnej oblasti Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire je celkový rozpočet stanovený na 361 920 EUR.
 • V rámci prioritnej oblasti Výskum je celkový rozpočet stanovený na 2 462 992 EUR.

V prípade, ak výška príspevku schválená Výborom pre finančný mechanizmus/Nórskym ministerstvom zahraničných vecí je nižšia ako požaduje žiadateľ vo svojej žiadosti, vzniknutý rozdiel musí uhradiť žiadateľ z vlastných resp. iných zdrojov!

Typ projektovej podpory

V rámci tejto výzvy žiadatelia podávajú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt; bližšie informácie o individuálnych projektoch je možné nájsť v Pravidlách pre individuálne projekty na  www.eeagrants.sk

Individuálne projekty je ekonomicky nedeliteľná skupina prác spĺňajúca určitú technickú funkciu s jasne identifikovateľnými cieľmi. Individuálny projekt môže zahŕňať jeden alebo viac podprojektov. Výška NFP požadovaného z finančných mechanizmov nesmie byť nižšia ako 250 000 EUR.

Príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje najmenej 44 000 EUR.

Minimálna výška NFP, o ktorú žiadateľ o individuálny projekt môže požiadať nesmie byť nižšia ako 294 000 EUR.

Žiadateľ o individuálny projekt musí splniť všetky podmienky, ktoré sú uvedené v dokumente Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z verejného a tretieho sektora uvedeného na www.eeagrants.sk a musí byť v súlade s pravidlami, postupmi a príručkami finančných mechanizmov.

Oprávnení žiadatelia o NFP

 • Záujmové združenia právnických osôb (§20 písm. f Občianskeho zákonníka)
 • Občianske združenie ( zák. č. 83/1990 Zb. )
 • Nadácie (zák. č. 34/2002 Z. z.)
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (podľa zákona č. 213/1997 Z. z.)
 • Obce
 • Samosprávne kraje
 • Orgány štátnej správy
 • Rozpočtové organizácie štátu (zák. č. 523/2004 Z. z. )
 • Príspevkové organizácie štátu (zák. č. 523/2004 Z. z.)
 • Príspevkové a rozpočtové organizácie obce
 • Vysoké školy (zák. č. 131/2002 Z. z)
 • Krajské školské úrady (zák. č. 596/2003 Z. z)
 • Iné inštitúcie zriadené osobitným zákonom ( napr. Červený kríž, odborové zväzy, sociálni partneri, organizácie zamestnávateľov a pod. )

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky v rámci finančných mechanizmov sú uvedené Podrobných ustanoveniach o oprávnenosti výdavkov vydaných Úradom pre finančné mechanizmy v Bruseli a v Usmernení k oprávnenosti výdavkov pre finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus, v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z verejného a tretieho sektora, ktoré sú dostupné na www.eeagrants.sk.

Konečný termín predkladania žiadostí

Konečný termín na predkladanie žiadostí na individuálne projekty je stanovený na 23.3. 2006.

Dĺžka trvania realizácie individuálneho projektu

Prijímateľ získa finančné prostriedky z finančných mechanizmov a zodpovedajúci percentuálny podiel v rámci spolufinancovania zo štátneho rozpočtu po tranžiach počas trvania projektu. Realizácia aktivít v rámci individuálneho projektu musí byť ukončená pred 30. 4. 2011 (konečný dátum oprávnenosti výdavkov je stanovený v dohode o poskytnutí grantu a v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku).

Spôsob vyplácania nenávratného finančného príspevku

a) princíp financovania – vyplácanie nenávratného finančného príspevku v rámci tretieho a verejného sektora

Žiadateľovi o NFP je vyplácanie NFP realizované formou predfinancovania.

Podrobnejšie informácie o vyplácaní NFP sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre verejný a tretí sektor www.eeagrants.sk.

b) poskytovanie nenávratného finančného príspevku (grantová podpora)

Miera nenávratného finančného príspevku z finančných mechanizmov je do 85% a miera spolufinancovania zo štátneho rozpočtu je do 15%.

Miera nenávratného finančného príspevku z finančných mechanizmov do a nad 85%; v prípade, ak žiadateľom je mimovládna organizácia (vrátane sociálnych partnerov) a príspevky z finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu môžu byť kombinované, aby bolo možné prekročiť vyššie uvedenú mieru nenávratného finančného príspevku, ale spravidla nie viac ako 90%. Príspevok zo štátneho rozpočtu pokryje zvyšnú časť miery spolufinancovania až do 100%, miera spolufinancovania zo štátneho rozpočtu však nesmie byť vyššia ako 15%.  

c) používaná mena

Rozpočet je v žiadosti vypracovaný a výdavky budú vyčíslené a vyplatené v EUR. Výmenný kurz, ktorý sa má použiť pri vypĺňaní žiadostí v rámci tejto výzvy, je 38,69 SKK/EUR. Bližšie informácie o realizácii platieb sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre verejný a tretí sektor dostupnej na www.eeagrants.sk.

Žiadosť a jej prílohy

Žiadateľ je povinný okrem samotnej žiadosti o poskytnutie NFP vyplniť aj jej prílohy. Pre niektoré prílohy boli vytvorené tlačivá. Formuláre tlačív sú dostupné na www.eeagrants.sk. Niektoré prílohy nemajú predpísanú formu. Prílohy, ktoré nemajú vypracované tlačivá, vypracuje žiadateľ podľa vlastného uváženia. Niektoré prílohy sú vyžadované tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. Všetky prílohy vyžadované v anglickom jazyku musia byť predložené v tlačenej aj elektronickej forme.

Všetky prílohy je potrebné predložiť podpísané v tlačenej a elektronickej forme na Úrad vlády SR súčasne s predloženou žiadosťou.

Podrobnejšie informácie o prílohách je možné nájsť v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre verejný a tretí sektor, dostupnej na www.eeagrants.sk.

Nevyhnutné dokumenty pre správne vypracovanie žiadosti

Na to, aby bol formulár žiadosti správne vyplnený, a aby ku žiadosti boli priložené všetky nevyhnutné doklady, pred vypracovaním samotnej žiadosti je vhodné preštudovať si príručky, ustanovenia a pravidlá, ktoré sú dostupné na www.eeagrants.sk

Miesto doručenia vypracovanej žiadosti

Žiadosť je možné predložiť osobne, doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu:

Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Žiadosť musí byť predložená v tlačenej aj elektronickej forme (disketa alebo CD nosič, vo formáte Word, Excel alebo PDF) v slovenskom aj anglickom jazyku. V tlačenej forme a v elektronickej forme, prílohy požadované len v slovenskom jazyku je postačujúce predložiť iba v tlačenej forme v uzatvorenej obálke označenej “NÁZVOM PROJETU”, nápisom „NEOTVÁRAŤ“, číslom výzvy „0405“ a „Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus“.

Žiadosť v papierovej verzii musí byť NEZVIAZANÁ A VŠETKY STRANY musia mať veľkosť A4.

Všetky strany žiadosti vrátane príloh musia byť číslované kontinuálne, to znamená, že prvá strana prvej prílohy bude mať ČÍSLO 23 (odporúčame priložiť zoznam všetkých podporných dokumentov a ostatných príloh) a všetky strany musia byť PODPÍSANÉ ŠTATUTÁRNYM ZÁSTUPCOM.

Žiadosť musí byť potvrdená podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa. Podpísaním žiadosti žiadateľ akceptuje podmienky výzvy a súčasne potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov.

Žiadosť aj s prílohami musí byť predložená 1 x originál a  3 x kópie v slovenskom jazyku a 1 x originál a 2 x kópie v anglickom jazyku.

Žiadateľ musí predložiť žiadosť aj so všetkými predpísanými prílohami tak v slovenskom jazyku ako aj  v anglickom jazyku.  Záväzná je anglická verzia žiadosti.

Obdobie platnosti výzvy: od 23.12. 2005 do 23.3. 2006 do 15.00 hod. V prípade zaslania žiadosti poštou, rozhodujúca je pečiatka pošty s dátumom najneskôr 23.3. 2006.

V prípade osobného doručenia sa žiadosti prijímajú v termíne od 17.3.2006 do 23.3. 2006 do 15.00 hod.

Hodnotenie a výber predložených žiadostí

Chýbajúce, resp. neúplné dokumenty nie sú dôvodom na zamietnutie žiadosti. Odborné hodnotenie žiadosti bude vykonávané hodnotiacimi komisiami. Národný monitorovací výbor odporúča projekty, ktoré budú zasielané Úradu pre finančné mechanizmy. Konečné rozhodnutie o zaslaní žiadosti na národnej úrovni Úradu pre finančné mechanizmy je v kompetencii Národného kontaktného bodu. Konečné rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti vydáva Výbor pre finančný mechanizmus EHP v prípade finančného mechanizmu EHP a Nórske ministerstvo zahraničných vecí v prípade Nórskeho finančného mechanizmu. Proces hodnotenia sa odhaduje od termínu uzatvorenia výzvy do vydania konečného rozhodnutia Výborom pre finančný mechanizmus EHP/Nórskym ministerstvom zahraničných vecí približne na 7 kalendárnych mesiacov.

Po podpise dohody o poskytnutí grantu je žiadateľ povinný najneskôr do 30 kalendárnych dní uzavrieť zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Národným kontaktným bodom.

Zoznam schválených žiadostí bude zverejnený na internetovej stránke www.eeagrants.sk. V zozname schválených žiadostí bude uvedené: názov žiadateľa, názov individuálneho projektu, dátum schválenia žiadosti o individuálny projekt, výška schválenej pomoci a predpokladaný začiatok realizácie individuálneho projektu.

O schválení/neschválení (vrátane odôvodnenia) žiadosti bude žiadateľ písomne informovaný.

Bližšie informácie o hodnotiacom procese sa nachádzajú v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre verejný a tretí sektor dostupnej na internetovej stránke www.eeagrants.sk.

Podrobné informácie

Vaše otázky, týkajúce sa finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu môžete zasielať na kontakty uvedené nižšie. Prijímanie otázok bude ukončené 5 kalendárnych dní pred ukončením výzvy.

 • Úrad vlády SR, Odbor rozvoja regiónov a informácií EÚ
 • adresa: Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava
 • fax: ++421 2 5443 4730
 • telefón: ++421 2 57 295 537

Upozornenie pre žiadateľa

Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonickou formou nie sú záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolávať.

Archív často kladených otázok a iných dôležitých informácií je možné nájsť www.eeagrants.sk. Právoplatné dokumenty, pravidlá a príručky platné pre finančné mechanizmy v anglickom jazyku sú dostupné na www.eeagrants.org.

Všetkým žiadateľom sa odporúča pravidelne sledovať uvedené internetové stránky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA