Ďalšie obmedzenie monopolu ST v oblasti internetových služieb

TÚ SR dnes zverejnil rozhodnutie, podľa ktorého sa Slovak Telecom musí podriadiť regulácii pri prenajímaní niektorých telekomunikačných sietí tak, aby neobmedzoval konkurenciu.

Krátka správa

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Branislav Máčaj potvrdil rozhodnutie Úradu zo 16.10. 2006. Slovak Telecom (ST) je tak definitívne považovaný za tzv. významný podnik na maloobchodnom trhu služby poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s. V praxi to znamená, že sa musí podriadiť regulácii s cieľom zabezpečiť skutočnú hospodársku súťaž. Rozhodnutie predsedu je konečné.

Podľa rozhodnutia TÚ SR ST napríklad nesmie požadovať neprimerane vysoké ceny za prenájom okruhov. Ide o prenájom telekomunikačných vedení až ku koncovým zákazníkom, ktoré takmer výlučne u nás vlastní ST. Dostal sa k nemu pri privatizácii v roku 2000, pričom ide o vedenia, ktoré boli budované desaťročia. Ostatní poskytovatelia internetu preto nemajú ani teoretickú šancu vybudovať v dohľadnom čase porovnateľné telekomunikačné siete, aby tak na vlastnej infraštruktúre konkurovali ST. „Nejde o unikátnu situáciu, rovnako to vyzerá v celej Európe či v severnej Amerike,“ vysvetľuje prezident občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) novinár Braňo Ondruš. „Práve preto tam už dávno telekomunikačné úrady prísne regulujú dnes monopoly a prikazujú im za nediskriminačné ceny, ktoré kontroluje úrad, tieto telekomunikačné siete prenajímať konkurencii.“

ST musí teraz určené telekomunikačné okruhy prenajímať za ceny, ktoré sa vypočítajú na základe pevne stanoveného vzorca. Do cien môže zarátať len „primerané a odôvodnené náklady súvisiace so službou prenájmu okruhov a primeranú mieru návratnosti vloženého kapitálu,“ uvádza sa v stanovisku TÚ SR. „Spoločnosť ST je ďalej povinná poskytovať celý minimálny súbor prenajatých okruhov a zabezpečovať túto službu na základe transparentnosti a nediskriminácie.“

ST ďalej nesmie brániť vstupu konkurencie na trh a nesmie od koncových zákazníkov požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž, teda cenami nižšími než sú reálne náklady likvidovať konkurenciu. Okrem toho TÚ SR Slovak Telecomu zakázal nenáležito uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov, bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie viacerých služieb (teda nútiť zákazníkov, aby si platili zároveň viacero služieb, hoci chcú len jednu z nich, ak tieto služby navzájom nesúvisia) a prekročiť maximálne ceny pre koncových užívateľov.

„Povinnosti ST, že nesmie požadovať neprimerane vysoké ceny, brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž smerujú k obmedzeniu správania sa ST tak, aby nemohlo dôjsť k narušeniu súťaže. Povinnosť nákladovej orientácie smeruje k obmedzeniu možnosti spoločnosti ST stanoviť ceny tak, aby došlo priamo k poškodzovaniu koncového zákazníka, zatiaľ čo zákaz požadovať neprimerane nízke ceny smeruje k obmedzeniu spoločnosti ST správať sa tak, aby uplatňovaním neprimerane nízkych cien (cien, ktoré sú nižšie ako náklady) vytláčala z trhu svojich konkurentov, ktorý nebudú schopní uplatňovať porovnateľné ceny,“ vysvetľuje postoj TÚ SR jeho šéf B. Máčaj.

Rozhodnutiu predchádzala analýza trhu podľa kritérií stanovených zákonom. K výsledkom sa mali možnosť vyjadriť subjekty zo Slovenska i regulačné orgány krajín EÚ a na záver Európska komisia (EK). TÚ SR viedol správne konanie voči ST a vydal rozhodnutie na základe kladného vyjadrenia EK. Maloobchodný relevantný trh č. 7 je trh služby poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s, ktorá spočíva v poskytnutí prenosovej kapacity medzi rôznymi bodmi tej istej siete alebo rôznych sietí, pričom nezahŕňa prepájacie funkcie ovládateľné jej užívateľom.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA