EP žiada širokopásmový internet aj pre odľahlé oblasti

Prístup k širokopásmovému internetovému pripojeniu má 28 % domácností v 27 členských krajinách EÚ.

Krátka správa

Europoslanci budú na úvod plenárneho zasadnutia v Štrasburgu budúci utorok večer hlasovať o iniciatívnej správe, ktorá sa zaoberá problematikou rozširovania a podpory širokopásmového internetového pripojenia v EÚ. Parlament je presvedčený, že vysokorýchlostný internet treba priviesť najmä do odľahlých a vidieckych európskych regiónov, a ponúknuť tak všetkým občanom možnosť využívať on-line služby z oblasti verejnej správy, zdravotníctva či vzdelávania.

Iniciatívnu správu o budovaní európskej politiky širokopásmového pripojenia vypracoval švédsky poslanec Gunnar Hökmark (EPP-ED). Jej text navrhuje opatrenia na prekonanie „digitálnej priepasti“ medzi mestskými a vidieckymi oblasťami a konštatuje, že podľa výsledkov Eurobarometra malo koncom roku 2006 prístup k širokopásmovému internetovému pripojeniu 28 % všetkých domácností v 27 členských krajinách EÚ.

Pokiaľ ide o počet liniek širokopásmového pripojenia, stojí Európa od októbra 2005 pred USA. Jeho rozšírenie však nie je vo všetkých členských štátoch a regiónoch EÚ na rovnakej úrovni. Zatiaľ čo napr. v Holandsku alebo v Dánsku je širokopásmové pripojenie veľmi bežné, zďaleka to tak nie je v iných členských štátoch, Slovensko nevynímajúc.

Dostupnosť širokopásmového pripojenia je obmedzená najmä v ťažšie prístupných oblastiach, akými sú ostrovy a hornaté oblasti, ako aj vo vidieckych regiónoch, keďže nízka úroveň dopytu mimo mestskej aglomerácie odradzuje poskytovateľov týchto služieb.

Správa pritom poukazuje na skutočnosť, že vnútorný trh s takmer 500 miliónmi občanov využívajúcimi širokopásmové pripojenie by vytvoril “celosvetovo jedinečné množstvo užívateľov”, čo by umožnilo Európe stať sa vo svete vedúcim poznatkovo založeným spoločenstvom.

Poslanci zdôrazňujú, že hlavne v menej rozvinutých oblastiach EÚ by širokopásmové pripojenie mohlo prispieť k zavedeniu prepracovanejšieho systému zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, ktorý by napomáhal napr. pri diaľkovej diagnostike a liečbe na diaľku alebo pri poskytovaní diaľkového vzdelávania v oblastiach, v ktorých chýba uspokojivá školská infraštruktúra.  Správa vyzýva členské štáty Únie, aby podporovali širokopásmové pripojenie na školách, univerzitách a vzdelávacích zariadeniach v EÚ, predovšetkým “s ohľadom na budúcnosť, kedy nebude žiadne európske dieťa a žiadna osoba v Európe zapojená do vzdelávacích programov bez pripojenia na internet”. 

Poslanci sa v správe domnievajú, že zlepšovanie infraštruktúry širokopásmového pripojenia, vrátane modernizácie sietí s nepostačujúcou kapacitou, by malo byť prioritou štrukturálnych fondov a fondov rozvoja vidieka.  Správa preto vyzýva Európsku komisiu, aby preverila, či sú pri využívaní týchto fondov riadne uplatňované pravidlá v oblasti štátnych podpôr. Má tiež zaistiť, aby mali všetci poskytovatelia služieb rovnaký prístup k sieťam širokopásmového pripojenia financovaným zo spomínaných fondov.

Navrhovaný text tiež vyzýva orgány Spoločenstva a členské štáty, aby spolupracovali so zástupcami tohto odvetvia a spoločne sa usilovali o riešenie takých problémov, akými sú mikrofinancovanie, interoperabilita či správa digitálnych práv.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA