Komisia predstaví plán pre „zelené IT“

Komisia vo februári predstaví návrh na posilnenie sofistikovaných technológií, prostredníctvom ktorých možno bojovať proti klimatickým zmenám, oznámila Viviane Redingová.

„Sektor informačných a komunikačných technológií (IKT) musí byť lídrom úsilia v Európe pre dosiahnutie našich klimatických cieľov,“ povedala komisárka Viviane Redingová, ktorá je zodpovedná za oblasť informačnej spoločnosti a médií. Prisľúbila, že Európska komisia sa rovnako „zhostí svojej role“ a podporí tento moderný trend.

Európska komisia vydá dokument, ktorý bude obsahovať špecifické politické odporúčania v oblasti podpory zelených IKT, prisľúbila Redingová. Očakáva sa, že by sa tak malo stať vo februári 2009. Odporúčania sa budú okrem iného zakladať aj na informáciách, ktoré poskytne pre tvorbu materiálu priemysel.

Na začiatku tohto roka komisárka prisľúbila predstavenie „záväzných štandardov pre verejné obstarávanie,“ ktoré majú slúžiť ako podpora používanie informačných a komunikačných technologií, ktoré sa vo verejnej správe ukazujú ako energeticky a nákladovo efektívne. Podľa doteraz dostupných informácií sa budú štandardy zakladať aj na záveroch štúdie, ktorá bola po druhý raz publikovaná včera (11.12., prvýkrát na začiatku leta) a hovorí o potenciále IKT pre boj proti klimatickým zmenám. Správu, ktorá nesie meno „Smart 2020,“ vypracovala konzultačná spoločnosť McKinsey v spolupráci s „Klimatickou skupinou,“ zloženou zo zástupcov IT spoločností Cisco, Vodafone, Nokia, Microsoft a Intel.

Pre súčasnú mieru sofistikácie majú IKT potenciál do roku 2020 prispieť ku klimatickým cieľom Spoločenstva 15% znížením miery tvorby emisií skleníkových plynov. Súčasne, v rovnakom časovom horizonte môže ich intenzívne aplikovanie v praxi znamenať úspory nákladov vo výške 600 mld. eur, konštatuje Smart 2020. Inteligentné logistické systémy dokážu skvalitniť prepravu osôb a tovarov a iba v Európe viesť k úspore energií v hodnote 280 mld. eur.

Správa dopĺňa, že sofistikovanejší dizajn a väčšia miera automatizácie majú potenciál znížiť tvorbu emisií správy budov v USA o 15%. Súčasne môžu redukovať straty energií v sieťach v Indii až o tretinu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA