Komisia: proti ochrane monopolu na trhu rýchleho internetu

Európska komisia podniká ďalší krok v rámci konania o porušení v súvislosti s nemeckým zákonom o ,,regulačných prázdninách“.

Krátka správa

V spore o nový nemecký telekomunikačný zákon Európska komisia (EK) poslala odôvodnené stanovisko, čo je druhý stupeň konania o porušení. Nemecko doteraz neodstránilo z tohto zákona nové ustanovenia, na základe ktorých by Deutsche Telekom (DT) napriek svojmu dominantnému postaveniu na trhu širokopásmového pripojenia mohol využiť tzv. ,regulačné prázdniny. Odôvodnené stanovisko EK je posledný krok pred postúpením veci Európskemu súdnemu dvoru. Nemecko bude mať na odpoveď len jeden mesiac.

Konanie o porušení začaté koncom februára sa týka zmien a doplnení nemeckého telekomunikačného zákona, ktoré v tom mesiaci nadobudli účinnosť. Tieto zmeny a doplnenia by mohli viesť k faktickému vyňatiu siete rýchleho prístupu k internetu (VDSL) spoločnosti DT z hospodárskej súťaže. Takéto ,,regulačné prázdniny“ by sa firme udelili bez konzultácií s EK a regulačnými orgánmi ostatných členských štátov, ktoré sú podľa právnych predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií povinné s cieľom zabezpečiť transparentnosť a lepšie fungovanie vnútorného trhu.

Nemecko prijalo tieto pravidlá napriek tomu, že EK ho včas varovala, že nie sú kompatibilné s pravidlami EÚ.

Podľa EK nemecký zákon ohrozuje pozíciu existujúcich konkurentov DT v hospodárskej súťaži a veľmi sťažuje novým subjektom vstup na nemecké trhy. Komisia zdôraznila, že nové podmienky sa pokúšajú obmedziť právomoci nemeckého telekomunikačného regulátora (Bundesnetzagentur), ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov EÚ, a ktoré mu umožňujú rozhodnúť na základe hĺbkovej analýzy trhu, či povolí alebo nepovolí novým účastníkom hospodárskej súťaže prístup k novej sieti VDSL, ktorú v súčasnosti buduje DT.

V terajšom odôvodnenom stanovisku EK vyvracia argumenty Nemecka a domnieva sa, že sú neopodstatnené. Komisia sa znova rozhodla poskytnúť Nemecku na odpoveď skrátený konečný termín vzhľadom na naliehavosť tejto záležitosti, keďže nový zákon vytvára množstvo neistoty na trhu a mohol by zabrániť hospodárskej súťaži. Ak Nemecko nezmení a nedoplní zákon tak, aby vyvrátilo jej obavy, EK by sa v tejto veci mohla obrátiť na súd už v júni.

Tento spor je pre nás zaujímavý tým, že DT je väčšinovým vlastníkom spoločnosti Slovak Telecom (ST), ktorá má podobne silné postavenie na trhu širokopásmového internetu na Slovensku. Prax pritom ukazuje, že DT sa rovnako, ako v Nemecku usiluje aj v SR zneužívať svoju trhovú silu na obmedzovanie konkurencie a v minulosti sa niekoľko krát ukázalo, že ST úspešne loboval aj v politike pri ochrane svojich monopolných záujmov, vrátane legislatívnych úprav.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA