Operačný program Informačná spoločnosť zverejnený na internete

Úrad vlády SR otvoril medzirezortné pripomienkové konanie k novému návrhu OP IS prístupné aj pre širokú verejnosť.

Krátka správa

Na internetovej stránke Úradu vlády (ÚV) SR si môže každý preštudovať oficiálny návrh Operačného programu Informačná spoločnosť (OP IS). Ide o dokument, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na projekty informatizácie spoločnosti zo zdrojov Európskeho regionálneho rozvojového fondu. Východiskom pre OP IS je  vízia dlhodobého hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska, ktorá je formulovaná ako „Celková konvergencia ekonomiky SR priemeru EÚ 15 cestou trvalo udržateľného rozvoja“. OP IS nadväzuje na strategické dokumenty EÚ a SR, predovšetkým na Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (tzv. Národná lisabonská stratégia) a Národný program reforiem SR.

Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť Dušan Čaplovič v tejto súvislosti upozorňuje, že „v oblasti informatizácie je prepad medzi SR a krajinami EÚ najvýraznejší. Pritom práve ona stimuluje ekonomický rast a produktivitu práce, vytvára nové pracovné miesta a ekonomické aktivity, zvyšuje podiel pridanej hodnoty a koncentruje najvyšší inovačný potenciál. Nové informačné a komunikačné technológie odstraňujú geografické a ľudské bariéry, podporujú konkurencieschopnosť v globálnej ekonomike a v konečnom dôsledku sú základným predpokladom a jedným z najvýznamnejším stimulom rozvoja spoločnosti postavenej na vedomostiach.“

Na základe uznesenia vlády SR č. 832/2006 zo dňa 8. 10. 2006 sa stal ÚV SR riadiacim orgánom pre tento operačný program. Podľa premiérovho poradcu pre „eurofondy“ Štefana Adamca vznikol návrh OP IS v spolupráci so sekciou informatizácie spoločnosti MDPT SR  a s ministerstvom financií. „MDPT SR zabezpečilo vypracovanie zadania pre výberového konanie ex-ante hodnotenia OP IS. Priebežné výsledky ex-ante hodnotenia OP IS by mali byť vypracované do konca mesiaca november 2006  a konečné ex-ante hodnotenie OP IS by malo byť spracované do konca mesiaca december 2006.“

Podľa šéfky sekcie pre informatizáciu spoločnosti Denisi Žilákovej podstatné časti OP IS už boli prediskutované s mnohými odborníkmi. Dokument sa delí na tri prioritné osi:  Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu. „Sú už načrtnuté  určité finančné plány na jednotlivé roky, aj kompetencie riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, ktoré budú premietnuté do zmluvy o delegovaní právomoci, ako aj indikované návrhy na odbory.“ D: Žiláková si myslí, že ústredný orgán štátnej správy, ktorý bude implementovať OP IS  by mal aj programovať, teda vytvárať samotné projekty a výzvy. Operačný program sa bude implementovať tak, že na základe štandardov pracovná skupina  určí spôsob, ako sa budú vyhlasovať výzvy aj na iných ministerstvách.

Pripomienky k OP IS je možné zasielať do 23. novembra 2006 (štvrtok)  na e-mailovú adresu  marek.canecky@vlada.gov.sk

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA