Otváranie nových trhov pre európske firmy v oblasti IKT

Európska komisia otvára verejnú diskusiu, ktorej cieľom je nájsť nástroje pomoci pre prenikanie európskych firiem v oblasti IKT na ďalšie trhy.

Krátka správa

Komisia tento týždeň otvorila verejnú diskusiu, s cieľom posilniť globálnu pozíciu odvetvia európskych informačných a komunikačných technológií prostredníctvom zaistenia prístupu ku globálnym trhom. Koniec diskusie je naplánovaný na 17. september 2007. Otvorená je pre všetkých investorov, priemysel, spoločenstvo výskumných pracovníkov a organizácie spotrebiteľov. Komisia sa takto usiluje získavať názor investorov na prístup na trh a na otázky týkajúce sa predpisov. Cieľom je zlepšiť stratégiu EÚ pre medzinárodnú spoluprácu v odvetví IKT.

„Náš priemysel IKT nemôže len globálne myslieť musí aj globálne reagovať,” hovorí komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a média Viviane Redingová. „Aj keď na vytvorenie vnútorného trhu s telekomunikáciami v Európe bolo vynaložené veľké úsilie, mali by sme mať na zreteli globálne súvislosti.” Priemysel európskych IKT sa môže rozšíriť na ďalšie trhy, ak posilníme jeho konkurencieschopnosť a ak odstránime prekážky v obchode v tretích štátoch. „Účelom diskusie je preto nájsť prekážky v obchode a možností podnikania v celosvetovom meradle,“ zdôrazňuje V. Redingová.

V medzinárodnom meradle sú očakávania vo vzťahu k európskym IKT pomerne vysoké: EÚ predstavuje približne 30 % svetového trhu s IKT. Elektronická komunikácia, integrované výpočtové systémy, mikro- a nanoelektronika, mikrosystémy a inteligentné integrované systémy sú hlavné priemyselné a technologické ťahúne Európy. Európa má šesť z desiatich najvýznamnejších telekomunikačných operátorov a štyroch z desiatich najväčších výrobcov telekomunikačných prístrojov v Európe.

Podľa názoru Komisie, najlepšou cestou ako podporiť predaj produktov a služieb európskeho priemyslu IKT celosvetovo sú otvorené trhy a voľný obchod. Výsledkom verejnej diskusie by mala byť ambiciózna a medzinárodne zameraná stratégia EÚ pre IKT, ktorá otvorí nové trhy, zlepší konkurencieschopnosť európskeho priemyslu IKT vo svete a bude propagovať záujmy EÚ na celom svete. Stratégia by mala uzrieť svetlo sveta v prvej polovici roku 2008.

Súčasná diskusia je tematicky rozdelená na tri oblasti:

Predpisy, prístup na trh a obchod, s ohľadom na spoluprácu v pri vytváraní predpisov, noriem, práva duševného vlastníctva, prístupu k spektru a inteligentné etikety (RFID).

Výskum a inovácia, sústreďujúca sa najmä na spoluprácu pri vývoji IKT, výskumnej infraštruktúry a úlohy IKT pri globálnych výzvach ako sú napr.: energetická účinnosť, starnutie, zdravotná starostlivosť atď.

Sociálne otázky, ako sú sieťová a informačná bezpečnosť, správa internetu, rozdiel v digitalizácii medzi chudobnými a bohatými štátmi a zlepšenie existujúcich bilaterálnych dohôd medzi so štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA