Redingová hovorí o internete tretej generácie; web 3.0

Hoci sa v súčasnosti tzv. služby web 2.0 len rozvíjajú, komisárka Viviane Redingová začína hovoriť o tretej generácii internetu. Podľa nej, web 3.0 znamená možnosť každého obyvateľa využívať internet kdekoľvek a v akomkoľvek čase.

„Internet budúcnosti radikálne zmení našu spoločnosť. Web 3.0 znamená prácu, zábavu a sociálne sieťovanie  ‘kedykoľvek a kdekoľvek‘ prostredníctvom rýchlych, spoľahlivých a bezpečných sietí. Znamená koniec rozdielov medzi mobilnými a pevnými linkami. Predstavuje desaťnásobne väčší skok na škále digitálneho univerza do roku 2015. Európa má know-how a sieťové kapacity na uskutočnenie tejto transformácie. Musíme zabezpečiť, aby web 3.0 vyvinula a zaviedla Európa,“ povedala komisárka Viviane Redingová, zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá.

Komisárka vyslovila svoje slová pri príležitosti predstavenia Komuniké o budúcich sieťach a internete, ktoré kladie otázku, ako by mala EÚ odpovedať na budúce vlny informatizácie. Redingová súčasne otvorila verejné konzultácie, v rámci ktorých sa môže ktokoľvek vyjadriť a navrhnúť, akým spôsobom by sa mala informatizácia uberať.

Správa okrem iného konštatuje, že európske krajiny majú vo všeobecnosti dobré predpoklady pre informatizáciu. Čoraz viac obyvateľov má prístup k internetu; na konci roka 2007 mala polovica existujúcich užívateľov inštalované  širokopásmové pripojenie (broadband), rýchlejšie než 2 Mbps. Vo všeobecnosti, široké pásmo pokrýva územia, na ktorých žije asi 70 percent populácie EÚ-27. Pre porovnanie, za uplynulý rok vzrástla miera pokrytia v EÚ-25 o osem percentných bodov.

Mieru rozvoja širokopásmového internetu vyjadruje napr. Broadband Performance Index (BPI). Porovnáva mieru konkurencie, pokrytie, rýchlosť a kvalitu pripojenia. Správa prináša niekoľko záberov:

  • po zohľadnení všetkých ukazovateľov je zrejmé, že európskymi lídrami sú Švédsko a Holandsko (index medzi 0,7-0,8). Slovensko sa umiestnilo na 7. mieste od konca (index medzi 0,3 – 0,4),
  • najvyššiu mieru penetrácie má Dánsko, naopak najnižšiu Bulharsko, po ňom Poľsko a Slovensko,
  • najdrahší internet v prepočte na rýchlosť a objem dát (kbps) majú k dispozícii užívatelia v Lotyšku (viac ako 8 centov), po nich nasleduje Poľsko a Slovensko (takmer 5 centov), naopak, najlacnejšia konektivita je vo Francúzsku (necelá štvrtina centu).

Otázkou zostáva, do akej miery komisárka správne definovala Web 3.0. Elektronická encyklopédia Wikipedia informuje, že pojem po prvýkrát použil John Markoff, keď sa v roku 2006 na stránkach New York Times hypoteticky zamýšľal nad podobou ďalšej vlny informatizácie. V skratke, jeho dominantou nebudú kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti sietí, ale akési pochopenie informácií a ich významu počítačmi. Na druhej strane, Nova Spivack, internetový priekopník, chápe pod pojmom web 3.0 obdobie 2010 – 2020, ktoré pokladá nielen za obdobie všeobecného prístupu k internetu, ale súčasne aj za epochu transformácie sietí a aplikácií smerom k väčšej interoperabilite, presadzovania sa otvorených technológií, otvorenej identity, inteligentných aplikácií, distribučných databáz a podobne.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA