Rokovanie Partnerstva k operačnému programu Informatizácia spoločnosti

Pod vedením podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča sa v priestoroch úradu vlády uskutočnilo druhé stretnutie členov Partnerstva pre operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS).

Krátka správa

Nosnou témou včerajšieho rokovania boli informácie o súčasnom procese schvaľovania operačného programu, ako aj postrehy a námety partnerov v rámci príprav na realizáciu OPIS. Vicepremiér D. Čaplovič vyzdvihol skutočnosť, že návrh OPIS bol zaslaný Európskej komisii (EK) ešte 1. februára 2007 a v rámci „admisability“, teda zaregistrovania operačného programu podľa oficiálnych kritérií EK do systému SFC – European Commission Autentification Service –  splnil všetky požadované kritériá. Pozitívne zhodnotil proces prípravy a spracovania návrhu OPIS a tlmočil kladné reakcie zo strany Európskej komisie a Stáleho zastúpenia Slovenska pri európskych inštitúciách, ktoré mu bolo osobne tlmočené pri jeho nedávnej návšteve v Bruseli.

Zástupcovia Riadiaceho orgánu, ktorým je Úrad vlády SR a Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo financií SR, informovali o priebehu prípravy operačného programu od posledného rokovania Partnerstva až po oficiálne prerokovanie technických pripomienok k OPIS zo strany Európskej komisie, ktoré sa konalo 21.2.2007 v Bratislave. Technické pripomienky sú v súčasnosti zapracovávané do konečnej verzie OPIS. Živú diskusiu podnietila aj zásadná pripomienka EK, ktorá sa vzťahuje k napĺňaniu podmienok čerpania v rámci ERDF (Európskeho fondu regionálneho rozvoja) a splneniu podmienok cieľa Konvergencia – čerpanie v 7 regiónoch mimo Bratislavy v.s. cieľa Konkurencieschopnost – čerpanie v Bratislavskom kraji.

Rokovania Partnerstva pre OPIS sú aktívnou súčasťou prípravy a schvaľovania operačného programu Informatizácia spoločnosti. Jeho základňu tvoria predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy, zástupcovia regiónov, akademickej, vedeckej a výskumnej obce, profesionálne a občianske združenia a zväzy napr. ITAS, ATO, PPP, ÚMS, ZMOS ako aj  iné zainteresované inštitúcie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA