Širšie zapojenie spoločnosti je v oblasti vedy a inovácií nevyhnutnosťou

Poradný výbor Komisie pre výskum označuje úzke dlhodobé prepojenie medzi výskumnou základňou a spoločenskými aktérmi za kľúčové pri transformácii výsledkov vedy a výskumu do konkrétnych inovácií.

Krátka správa

Poradný výbor Komisie pre výskum (EURAB) vo svojej nedávnej správe „Výskum a zapojenie spoločnosti“ uvádza, že „Úspešná inovácia nevyžaduje len spoluprácu vysokoškolskej inteligencie a podnikateľskej sféry, ale taktiež úzke prepojenie so spoločenskými aktérmi.“

Správa je postavená na predchádzajúcich odporúčaniach EURAB-u, ktoré hovoria o možnostiach podpory výskumníkov v ich pôsobení na občiansku spoločnosť a sprostredkovávaní poznatkov vedy. EURAB sa prostredníctvom tejto správy usiluje ukázať na dôležitosť zapojenia tretích subjektov vo výskumnom procese, ktoré sú kľúčové v transformácii poznatkov vedy do konkrétnych inovácií.

V správe sa ďalej hovorí: „Výskumníci by si mali byť vedomí, ako konanie v minulosti vyvolalo negatívne vnímanie vedy zo strany verejnosti v súčasnosti (napríklad otázky jadrovej energie, geneticky modifikovaných potravín, pesticídy) a že lepší dialóg s verejnosťou, uskutočňovaný priamo, alebo prostredníctvom spoločenských aktérov, by mohol predchádzať veľkému počtu nezhôd a strate vývoja potenciálnych inovácií v týchto výskumných oblastiach.“

Autori správy vyzývajú k väčšej spoločenskej angažovanosti a otvorenému dialógu o rozvíjajúcich sa predmetoch výskumu (napr. nanotechnológia, liečebné potravinové prísady), ktoré by mali viesť k maximálnemu využívaniu príležitostí bez vzniku neodôvodnených podozrení v oblasti vedy a výskumu v budúcnosti.

Správa obsahuje radu odporúčaní pre výskumníkov na nadviazanie trvalého dialógu s verejnosťou. Takýto dialóg by zároveň pomohol výskumníkom zohľadňovať vo svojej práci vo väčšej miere spoločenské otázky a záujmy.

EURAB dáva nasledujúce odporúčania:

  • univerzity by mali zabezpečiť štruktúru na odborné vzdelávanie pre študentov v oblasti výskumu v kontexte rôznych spoločenských perspektív a podporiť ich smerovanie k multidisciplinárnemu náhľadu,
  • dialóg by mal byť podstatným faktorom, ktorý by ovplyvňoval možnosti kariérnej dráhy výskumníka,
  • rozvoj ďalších mechanizmov pre zapojenie spoločenských aktérov s cieľom zlepšiť výskumné kapacity,
  • zväčšovanie úlohy spoločenských aktérov v Európskych technologických platformách,
  • vývoj štruktúr pre vytváranie partnerstiev medzi výskumníkmi a spoločenskými aktérmi v rámci výskumného dialógu,
  • zintenzívnenie hodnotenia výskumných projektov a hodnotiacich procesov zapojením spoločenských aktérov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA