Slovenské zákony nie sú kompatibilné s eGovernmentom

Legislatívu na Slovensku bude nutné novelizovať a vniesť do nej ustanovenia, ktoré umožnia využívanie elektronických služieb v štátnej a verejnej správe legálnym spôsobom. Terajšie zákony dokonca hovoria, že niektoré služby je možné poskytovať výlučne na základe papierových formulárov.

„V štátnej správe sa dá realizovať iba to, čo povoľuje zákon. Tam je to legislatívne dosť striktné. Mementom z minulosti je pre nás situácia ohľadne zavedenia elektronického podpisu, kde sa vymysleli mechanizmy ako by sa elektronický podpis dal technicky použiť, žiaľ pre nedostatky v legislatíve praktické využitie elektronického podpisu je značne limitované,“ vyhlásil včera na tlačovej konferencii ITAPA Fóra 2009 Pavol Tarina, splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti.

„Niečo podobné podľa mňa hrozí aj v oblasti eGovernmentu,“ doplnil.

Verejná diskusia o implementácii Operačného programu Informatizácia spoločnosti sa sústredí spravidla len na vytváranie dátovej infraštruktúry a technickú realizáciu informačných systémov. Na druhej strane má však OPIS i legislatívnu rovinu.

Legislatíva v súčasnom znení, ak by sa nenovelizovala, neumožňuje praktickú realizáciu mnohých služieb verejnej a štátnej správy v elektronickej podobe. Ako povedal Tarina, v niektorých prípadoch zákon priamo vyžaduje, že na žiadosti musí byť okrúhla pečiatka so slovenským znakom.

Slovenská vláda preto plánuje novelizovať príslušné zákony v troch etapách:

  • vytvorenie sumáru zákonov, ktoré bude treba novelizovať s ohľadom na projekty OPIS-u,
  • kategorizácia jednotlivých zákonov podľa časovej priority,
  • príprava návrhov noviel zákonov v paragrafovom znení.

Pavol Tarina vystúpil na tlačovej konferencii včera (27.5.) v rámci ITAPA Fóra 2009, ktoré sa zameralo na tému „Slovensko v očakávaní novej éry e-služieb“. V rámci programu sa k aktuálnym výstupom štúdií uskutočniteľnosti vyjadrilo viacero odborníkov zo súkromného sektora i verejnej správy.

Zúčastnila sa na ňom i Christine Leitner z rakúskej Danube University v Kremsi. Z pozície programovej riaditeľky ceny „European eGovernment Awards 2009“ vyzvala aj slovenské projekty v oblasti elektronizácie verejnej správy, aby sa zapojili do štvrtého ročníka udeľovania tohto prestížneho ocenenia (EurActiv 28/05/09).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA