EK požaduje transparentnosť, slobodu a rozmanitosť médií

Komisárka Viviane Redingová a podpredsedníčka EK Margot Wallströmová vypracovali trojfázový koncept v oblasti plurality médií v EÚ.

Krátka správa

Koncept je reakciou na neutíchajúce obavy Európskeho parlamentu a mimovládnych organizácií v súvislosti s koncentráciou médií. „Médiá prechádzajú významnými zmenami a reštrukturalizáciou v dôsledku nových technológií a celosvetovej konkurencie, pričom udržiavanie plurality médií má prvoradý význam pre demokratický proces v členských štátoch a Európskej únii ako celku“, vyhlásila komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. „To si vyžaduje dôkladné porozumenie hospodárskej a právnej skutočnosti súčasného mediálneho priestoru v EÚ, čo je cieľom nášho trojfázového plánu.“

Podpredsedníčka EK Margot Wallströmová, ktorá je zodpovedná za medziinštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu, dodala, že „komunikácia – ako pojem s významom živej a civilizovanej diskusie občanov – je životnou silou demokracie, a žilami, ktorými prúdi, sú médiá. Informácie, ktoré prinášajú, by mali byť komplexné, rozmanité, kritické, spoľahlivé, spravodlivé a dôveryhodné.“

Návrh V. Redingovej a M. Wallströmovej vychádza zo záverov audiovizuálnej konferencie v Liverpoole v roku 2005 a načrtáva spôsob, akým by sa malo postupovať v tejto politicky citlivej otázke. Pojem plurality médií je chápaný širšie ako pojem vlastníctva médií. Vzťahuje sa aj na prístup k rozličným informáciám, aby si občania mohli vytvárať vlastné názory bez toho, aby ich ovplyvňoval jeden dominantný zdroj. Občania takisto potrebujú transparentné mechanizmy, ktoré sú zárukou, že médiá sú v povedomí verejnosti vnímané ako úplne nezávislé.

V tomto ohľade predstavuje prínos pre pluralitu médií aj nová smernica Audiovizuálna mediálna služba bez hraníc, ktorú EK predložila v decembri 2005. Členským štátom sa v nej ukladá povinnosť zaručiť, že ich vnútroštátne regulačné orgány sú nezávislé od vlády a poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby. O tomto návrhu sa bude opäť diskutovať počas druhého čítania smernice v prvom polroku 2007.

Návrh V. Redingovej a M. Wallströmovej obsahuje tri kroky:

  • Pracovný dokument Komisie o pluralite médií obsahuje prehľad krokov na podporu plurality, ktoré podnikli tretie strany a organizácie, predovšetkým nepostrádateľnú prácu Rady Európy, a takisto stručný prvý prieskum audiovizuálnych trhov a trhov tlačených médií členských štátov. Súčasťou tejto analýzy sú aj informácie o vnútroštátnych predpisoch o vlastníctve médií a o veľmi rozdielnych regulačných modeloch v 27 členských štátoch (už je vypracovaný).
  • Nezávislá štúdia plurality médií v členských štátoch EÚ na účel zadefinovania a odskúšania konkrétnych a objektívnych ukazovateľov na zhodnotenie plurality médií v členských štátoch EÚ (bude vypracovaná v priebehu tohto roka).
  • Oznámenie EK o ukazovateľoch plurality médií v členských štátoch EÚ (bude prijaté v roku 2008), o ktorom sa uskutoční konzultácia so širokou verejnosťou. Jej výsledkom by mohlo byť prehodnotenie možností, ako uplatňovať ukazovatele plurality médií, napríklad prostredníctvom ďalšej štúdie.

Počas realizácie tohto plánu bude o dosiahnutom pokroku pravidelne informovaná Skupina komisárov pre základné práva, ako aj Európsky parlament a Rada.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA