Európska novinárska cena Za rozmanitosť, proti diskriminácii

Do súťaže sa môžu prihlásiť aj slovenskí autori publikujúci v tlači a na internete.

Krátka správa

Aj tento rok môžu novinári zo všetkých 27 členských štátov Európskej únie prihlásiť svoje články do súťaže, ktorú vyhlasuje Európska komisia. Ich témou musí byť rozmanitosť alebo diskriminácia na základe rasového alebo etnického pôvodu, viery alebo náboženského presvedčenia, veku, postihnutia, sexuálnej orientácie a pohlavia. Tohtoročnou novinkou súťaže je osobitná cena, ktorej udelenie súvisí s Európskym rokom rovnakých príležitostí pre všetkých. V rámci osobitnej ceny sú vítané články o viacnásobnej diskriminácii.

Ku každému príspevku musí byť pripojená vyplnená on-line prihláška (linku na ňu nájdete pod týmto článkom). Prihlásiť možno len príspevky uverejnené v období od 1. januára 2007 do 30. septembra 2007. Je možné prihlásiť len príspevky pôvodne publikované v tlači alebo on-line vrátane firemných, inštitučných alebo univerzitných periodík, pričom sídlo hlavnej redakcie média, ktoré príspevok publikovalo, musí byť v jednom z členských štátov EÚ. Každý súťažiaci môže prihlásiť maximálne tri príspevky, ktorých minimálny rozsah je 3 800 znakov vrátane medzier. Príspevky musia byť napísané v jednom z 23 oficiálnych jazykov EÚ.

V každom členskom štáte EÚ bude súťažné príspevky hodnotiť samostatná komisia. Tú tvoria experti na oblasť diskriminácie, ako aj renomovaní novinári. Komisia vyberie národného víťaza, ktorý postúpi do európskeho „finále“.  Víťaza prvej ceny, ako aj dvoch ďalších v poradí a víťaza osobitnej ceny Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých, vyhlási súťažná komisia zložená z európskych expertov v oblasti boja proti diskriminácii a z renomovaných žurnalistov.

Komisie by mali pri hodnotení brať do úvahy v prvom rade tematické zameranie celej súťaže. Okrem toho budú uprednostnené články, ktoré obzvlášť zvyšujú povedomie verejnosti o rozmanitosti v zamestnaní a o viacnásobnej diskriminácii. Okrem toho členovia poroty budú zvažovať aj všeobecnejšie kritériá, ako je spravodajská hodnota a relevantnosť informácií, schopnosť upútať pozornosť čitateľa, objektivita, nezávislosť, rešpektovanie žurnalistickej etiky, originalita témy, pôsobivosť práce a jej verejný úžitok, náročnosť výskumu, napr. množstvo zozbieraných informácií potrebných pri tvorbe článku, vynaložená snaha pri príprave, či jazyková stránka (kvalita písania).

 
Víťaz prvej ceny, ako aj dvaja ďalší v poradí a víťaz osobitnej ceny vyhrávajú stáž v krajine EÚ podľa vlastného výberu, počas ktorej môže spojiť relax s pracovným programom prispôsobeným podľa konkrétnych žurnalistických záujmov (v celkovej hodnote 12 000 EUR). Traja európski víťazi spolu s víťazom osobitnej ceny budú navyše pozvaní aj na slávnostné odovzdávanie cien v Lisabone v novembri 2007.

Konečným termínom pre zasielanie príspevkov je posledný septembrový deň. Na Slovensku súťaž administratívne zabezpečuje spoločnosť Omnimedia, ktorú nájdete na Hviezdnej ulici č. 38 v Bratislave.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA