Prvá európska stratégia kultúry

Komisia zverejnila včera historicky prvú “európsku stratégiu kultúry”. Jej prijatiu predchádzalo politické prehlásenie EK o úlohe kultúry v globalizujúcom sa svete.

Krátka správa:

Kultúre sa priraďuje kľúčová úloha v procese európskej integrácie. Zároveň  sa navrhuje kultúrny program pre Európu a pre jej vzťahy s tretími krajinami. Jej prijatie je výsledkom rozsiahleho procesu konzultácií, do ktorých sa zapojili subjekty s rozhodovacou právomocou a zainteresované strany z celej Európy.

„Európsky program pre kultúru v globalizovanom svete“ má formu oznámenia Komisie a je doplnený dokumentom, ktorý analyzuje a sumarizuje mnohé spôsoby, akými Európska únia podporuje kultúru.

Vyhlásenie sleduje tri hlavné ciele, ktoré spolu tvoria kultúrnu stratégiu pre európske inštitúcie, členské štáty a kultúrny a tvorivý sektor:

  1. Podpora kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu;
  2. Podpora kultúry ako katalyzátora kreativity v rámci Lisabonskej stratégie;
  3. Podpora kultúry ako dôležitého prvku medzinárodných vzťahov Únie.

Oznámenie sa dostáva na stôl v čase, keď EÚ očakáva implementáciu Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov. Preto Komisia venuje pozornosť aj vonkajšiemu rozmeru európskej kultúry. Uznáva potrebu európskej stratégie pre kultúru, ktorá je otvorená rozmanitosti v rámci Európy a súčasne je otvorená aj svetu.

Medzi opatrenia stratégie patria výmeny, v rámci ktorej sa a systematicky integruje kultúra do rozvojových programov a projektov.

S cieľom podporiť špecifické akcie v krajinách Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT) Európska komisia navrhuje vytvorenie kultúrneho fondu EÚ pre túto oblasť. Fond má podporiť rozšírenie a v niektorých prípadoch výroby tovaru kultúrneho charakteru v štátoch AKT. Týmto fondom sa podporí vznik miestnych trhov a odvetví a zlepší sa aj prístup tovaru kultúrneho charakteru zo štátov AKT na európske trhy. Európska komisia navrhuje prideliť do fondu príspevok Spoločenstva vo výške približne 30 miliónov eur na obdobie 2007 – 2013 a vyzýva členské štáty, aby prispeli do fondu ďalšími finančnými prostriedkami.

Základným rysom nového politického postoja je návrh zavedenia štruktúrovanejšieho systému spolupráce medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ v oblasti kultúry. Tento mechanizmus je založený na „otvorenej metóde koordinácie“ (OMK), ktorá sa úspešne využíva pri štrukturalizovaní spolupráce členských štátov a EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a sociálnej ochrany.

Tento mechanizmus by navrhoval rámcové ciele, na ktorých by sa spoločne dohodli členské štáty a Európska komisia. Komisia a členské štáty by každé dva roky preskúmali pokrok pri dosahovaní týchto cieľov.

Podstatou tohto oznámenia je aj snaha o zaradenie kultúrneho sektora – od jednotlivých umelcov a interpretov až po kreatívne a kultúrne odvetvia – bližšie k európskym záležitostiam. Preto sa snaží zaviesť zlepšené štruktúry pre dialóg a partnerstvo s týmito zainteresovanými stranami prostredníctvom nového „kultúrneho fóra“.

Európska stratégia pre kultúru bude doplnená o ďalšie činnosti EÚ v oblasti kultúry, akou je napríklad nadchádzajúci Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008.

Predseda Komisie Barroso na margo oznámenia uviedol: „Kultúra a tvorivosť sa dotýkajú každodenného života občanov… sú kľúčovými prvkami európskeho projektu založeného na spoločných hodnotách a spoločnom dedičstve, ktoré zároveň uznáva a rešpektuje rozmanitosť. Dnešná stratégia, ktorá podporuje mezikultúrne porozumenie, potvrdzuje miesto kultúry v srdci našich politík“.

Riaditeľ pre kultúru na Generálnom riaditeľstve Vzdelávanie a kultúra Vladimír Šucha pre EurActiv uviedol: „Domnievam sa, že Európa má veľkú príležitosť zvýšit svoj kultúrny profil a preniesť spoluprácu v oblasti kultúry na vyššiu úroveň. Som presvedčený o tom, že to bude mať pozitívny dopad ako na súdržnosť, tak na prosperitu európskej spoločnosti.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA