Lídri EÚ schvália imigračný pakt na pozadí finančnej krízy

Svetová finančná kríza odsunula otázku migrácie do úzadia. Hoci dnes lídri krajín EÚ na summite v Bruseli poobede schvália Európsky pakt o imigrácii a azyle, hrozí, že jedna z hlavných priorít Francúzskeho predsedníctva bude schválená bez väčšej diskusie, či pozornosti médií a verejnosti.

Francúzsky minister pre imigráciu, Brice Hortefeux, dúfal, že Európsky pakt o imigrácii a azyle bude špičkou na ľadovci práce, ktorú v tomto polroku po sebe zanechá Francúzsko ako predsedajúca krajina EÚ. Ústrednou myšlienkou politického dokumentu, ktorý dnes (15.10.) schvália lídri krajín EÚ na summite v Bruseli, v poobedných hodinách, je možnosť národných vlád „rozhodnúť sa“ pre imigráciu s ohľadom na vývoj na domácom trhu práce. Text tiež konštatuje skutočnosť, že „Európska únia [..] nemá zdroje pre prijatie všetkých migrantov, ktorí dúfajú, že tu nájdu lepší život.“

V tieni svetovej finančnej krízy však reálne hrozí, že dokument sa prijme bez väčšej diskusie a pozornosti; iba ako jeden z povinných bodov programu. Akokoľvek, ide o zásadný text, ktorý definuje niekoľko princípov, akým spôsobom majú konať členské krajiny. Súčasne vyzýva Komisiu, aby vypracovala v budúcnosti legislatívne návrhy, ktoré by záväzne upravovali päť politických oblastí:

  • legálna migrácia,
  • nelegálna migrácia,
  • kontrola vonkajších hraníc,
  • azyl,
  • spolupráca s tretími krajinami.

V oblasti legálnej migrácie bude na dnes prijatý Pakt nadväzovať Politický plán o legálnej migrácii a Iniciatíva za modrú kartu. Okrem týchto dokumentov, na ktorých už Komisia pracuje, by mal Brusel v priebehu nasledujúcich mesiacov predstaviť ďalšie tri návrhy, ktoré sa budú dotýkať: sezónnych pracovníkov, honorovaných stážistov a pohybov pracovnej sily v rámci jednej firmy. Na skoré vyriešenie otázky týkajúcej sa vydávania povolení na pobyt a prácu pre vysoko kvalifikovaných obyvateľov tretích krajín, vyzvali na začiatku tohto týždňa aj európski priemyselníci a podnikatelia (EurActiv 14/10/08).

Vracanie nelegálnych migrantov do krajiny pôvodu ošetruje Smernica o návrate nelegálnych migrantov, ktorá vyvolala vlnu kontroverzie najmä v krajinách Latinskej Ameriky. Námietky sa týkajú najmä právomoci členských krajín väzniť nelegálne pricestovaných cudzích štátnych príslušníkov po dobu 18 mesiacov. Pakt v nadväznosti na Smernicu dodáva, že je potrebné posilniť spoluprácu členských krajín – napríklad formou spoločného organizovania leteckých návratov migrantov, či spoločného boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Kontrola hraníc sa má stať efektívnejšou, k čomu má prispieť aj využívane nových technológií a rozšírenie právomocí príslušných úradov a orgánov. Kľúčovou by mala byť v tomto smere agentúra Frontex, ktorá sídli vo Varšave a má na starosti monitorovanie vonkajších hraníc Spoločenstva. Pakt o imigrácii a azyle v tomto smere vyzýva na vytvorenie dvoch nových veliteľských útvarov pre kontrolu hraníc – zvlášť pre južné a zvlášť pre východné krajiny. Dôvodom je skutočnosť, že migrácia cez stredozemné krajiny je kvalitatívne a kvantitatívne odlišnou výzvou, než nelegálny prechod cez hranice nových členských krajín zo strednej a východnej Európy.

Pakt vyzýva členské krajiny, aby sa v priebehu roka 2009 dohodli na spoločných garanciách pre azyl a súčasne aj na rovnakých kompetenciách a podpore pre azylové úrady. Prijatie spoločnej azylovej procedúry sa očakáva v roku 2010.

Spolupráca s tretími krajinami, odkiaľ migranti prichádzajú, je kľúčom k zodpovedaniu väčšiny otázok, ktoré sa spájajú s legálnou a nelegálnou migráciou. Dokument kladie dôraz na dôležitosť cyklickej migrácie a jej pozitívne dopady a zamedzovanie tzv. „úniku mozgov.“ Na medzinárodnú migráciu nazerá ako na „skutočnosť, ktorá pretrvá aj v budúcnosti.“ Dialóg medzi krajinami pôvodu, tranzitnými a hostiteľskými krajinami je preto nevyhnutný.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA