Vláda o Slovákoch v európskych inštitúciách

Ku koncu roka 2006 pre EÚ pracovalo asi 500 Slovákov. Pre stále pozície do 2010 máme kvótu 279 úradníkov, neobsadených je ešte asi 100 pozícii. Stále hľadáme svojho šéfa, prípadne jeho zástupcu pre DG.

Pozadie:

Vláda schvaľovala 9. mája druhú monitorovaciu správu o “Slovákoch v Bruseli”. Má identifikovať problémové oblasti pri obsadzovaní týchto miest a navrhnúť opatrenia.

EÚ zamestnáva takmer 39 tisíc pracovníkov, 70% z nich pracuje v štruktúrach Európskej komisie. Po posledných dvoch kolách rozširovania EÚ bolo pre nové členské krajiny (vrátane Slovenska) stanovené 7-ročné prechodné obdobie (2004 – 2010) na obsadenie a personálne dobudovanie štruktúr Európskej komisie a ďalších inštitúcií. Slovensko má počas tohto obdobia možnosť obsadiť 279 stálych postov z približne 3 400, ktoré boli celkovo určené pre nové členské krajiny.

Počet slovenských občanov pôsobiacich v inštitúciách EÚ bol koncom roka 2006 asi 500 osôb. K 31. decembru 2006 mala SR v rámci Európskej komisie už 177 národných zástupcov, z toho 124 žien a 53 mužov. Začiatkom roka 2006 bol počet Slovákov v inštitúciách EÚ 345 osôb, 31. máju 2006 v  Európskej komisii pracovalo 134 úradníkov zo Slovenska.

Otázky

Politické nominácie: Kubiš a Lajčák opustili Solanov tím; Mazák generálnym advokátom Európskeho súdneho dvora

Ján Kubiš, súčasný minister zahraničia (nominant SMER-SD) pôsobil do svojho vymenovania za ministra vo funkcii osobitného vyslanca EÚ pre Strednú Áziu. Do funkcie ho menoval vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, Javier Solana. Do 3. júna 2006 pôsobil vo funkcii zástupcu Javiera Solanu pre Čiernu Horu, generálny riaditeľ politickej sekcie MZV SR Miroslav Lajčák. Po referende o rozdelení Srbska a Čiernej Hory mu jeho mandát skončil.

Ján Mazák, bývalý predseda Ústavného súdu SR nastúpil v októbri 2006 do štruktúr Európskeho súdneho dvora do funkcie generálneho advokáta (mandát platí do 6. októbra 2012).

ECOSOC: Bezo zmien

V Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (ECOSOC / EHSV) pôsobí 9 slovenských zástupcov z radov zamestnávateľov, zamestnancov a „záujmových skupín“.

  • Vladimír Báleš, prezident, Slovenská rektorská konferencia
  • Martin Chren, riaditeľ, Nadácia F. A. Hayeka
  • Martin Krekáč, prezident, Centrum pre hospodársky rozvoj – Podnikateľská aliancia SR
  • Vladimír Mojš, viceprezident, Konfederácia odborových zväzov
  • Ján Oravec, člen prezídia, Republiková únia zamestnávateľov
  • Naile Prokešová, poradca, Konfederácia odborových zväzov
  • Eugen Škultéty, viceprezident, Konfederácia odborových zväzov
  • Juraj Stern, predseda správnej rady, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
  • Patrik Zoltvány, člen, Republiková únia zamestnávateľov“.

Výbor regiónov EÚ: komunálne voľby si vyžiadajú 6 nových nominácií 

Slovenskú delegáciu vo Výbore regiónov tvorí 9 členov a 9 náhradníkov. Po posledných komunálnych voľbách stratili mandát 3 členovia a 3 náhradníci. Ich zástupcovia budú nominovaní v priebehu 1. polovice roka 2007.

Zástupcami SR vo Výbore regiónov EÚ k 31. decembru 2006 boli títo členovia:

 • Milan Belica, predseda NSK
 • Juraj Blanár, predseda ZASK
 • Peter Chudík, predseda PSK
 • Milan Murgaš, predseda BBSK
 • Zdenko Trebuľa, predseda KSK
 • Ján Oravec, primátor mesta Štúrovo

Delegáciu vedie nitriansky župan Belica.

Náhradníkmi sú:

 • Vladimír Bajan, predseda BSK
 • Remo Cicutto, primátor mesta Piešťany
 • Božena Kováčová, starostka obce Janova Lehota
 • Tibor Mikuš, predseda TSK
 • Jozef Petušík, starosta Dolného Lopašova
 • Pavol Sedláček, predseda TNSK.

Slovenské europoslankyne a europoslanci

Od roku 2004 pôsobí v Európskom parlamente 14 poslancov zo SR. V ich zložení nenastali žiadne zmeny. Funkčné obdobie skončí v roku 2009, kedy sa budú konať nové voľby do Európskeho parlamentu.

Predsedkyňou výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví ostala v druhej polovici funkčného obdobia Anna Záborská (EPP-ED), Peter Šťastný (EPP-ED) už nie je viac podpredsedom výboru pre medzinárodný obchod. Iné výraznejšie zmeny v zaradení našich členov EP do výborov nenastali. Irena Belohorská (NI) je členkou konferencie predsedov parlamentných skupín za “Nezaradených poslancov”.

Euroúradníci: v Komisii voľných do 100 miest, stredný manažment obsadený ani z polovice

SR s novými členskými krajinami EÚ môže prednostne obsadzovať posty v rámci inštitúcií EÚ v rámci 7-ročného prechodného obdobia (končí sa v roku 2010).

Slovenská republika má počas tohto obdobia možnosť obsadiť 279 stálych postov z približne 3 400, ktoré boli celkovo určené pre nové členské krajiny. K 31. decembru 2006 v Európskej komisii pracovalo 177 slovenských občanov, z toho 112 na postoch úradníkov, 65 na postoch asistentov. Niekoľko úspešných slovenských občanov je umiestnených na tzv. rezervných listoch EPSO – Európskeho úradu pre výber zamestnancov. 

Komisia k 1. aprílu 2007 evidovala 209 funkcionárov pracujúcich u nej zo Slovenska v stálych a dočasných pozíciách. Z toho je 130 administrátorských a 79 asistentských pozícií. Viac ako 60 úradníkov zamestnáva DGT – generálne riaditeľstvo pre preklady, po 11 majú DG REGIO (regionálna politika) a DG SCIC (pre tlmočenie).

V roku 2006 bolo vyhlásených niekoľko výberových konaní na pozície vyššieho a stredného manažmentu, ktoré boli prioritne určené pre občanov nových členských krajín EÚ. Väčšina z nich nebola ešte ukončená, resp. bola ukončená bez výberu kandidáta a bude vyhlásená opakovane. Išlo o pozície: zástupcov generálneho riaditeľa na DG AGRI, DG COMP, DG EAC, DG ELARG a DG INFSO; riaditeľov na DG JRC, DG DEV, DGT, DG SANCO a DG BUDG.

Výberové konania sú uverejňované na stránke MZV SR v časti Európska integrácia – Európska únia – Personálne záležitosti

EPSO a DG ADMIN zaviedli počítačový systém absolvovania testov, ktorý je rýchlejší, prehľadnejší, s neporovnateľne vyššou kultúrnou a technickou úrovňou realizácie, ako i spracovania výsledkov.

Doteraz SR nemá podľa indikatívnej tabuľky zverejnenej EK ešte občana na najvyššom poste, tzv. pozícia AD16-AD15 (generálny riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa). V týchto najvyšších pozíciách však boli uspešňejší napríklad Maďari, Poliaci a Česi, ktorí obsadili miesto 1 už dva najvyššie posty vo vedení generálnych riaditeľstiev. Ani jeden nový členský štát z EÚ-10 vrátane nováčikov Bulharska a Rumunska nemá šéfa generálneho riaditeľstva.

Na pozíciách AD14 má SR dvoch riaditeľov generálnych riaditeľstiev: Katarínu Mathernovú (DG REGIO)Vladimíra Šuchu (DG EAC). Možnosť je tu ešte minimálne pre jedného nového riaditeľa zo Slovenska. Tretím mužom v pozícii riaditeľa je šéf kabinetu nášho komisára Jána Figeľa, Miroslav Adamiš.

Z cieľového počtu 15 postov stredného manažmentu (AD12 – AD9) už pracuje takmer polovica – 7 zástupcov, v pozícii AD5 99 zástupcov. (podľa údajov EK, apríl 2007). Správa podpredsedu vlády pre európske záležitosti si všíma stav pozícií ku koncu kalendárneho roka 2006.

Národní experti v EK

K 31. decembru 2006 mala Slovenská republika v rámci štruktúry Európskej komisie dočasne vyslaných 32 národných expertov (NE).

Slováci pracujú aj ako administrátori pre Radu, Európsky parlament a Výbor regiónov

V Európskom parlamente je zamestnaných hneď niekoľko Slovákov na tlačovom oddelení, za ktoré zodpovedá Zuzana Andrejčáková. Napríklad šéfkou prekladateľov českých i slovenských v Rade je Eva Krátka.

SR v inštitútoch, centrách a ďalších organizačných jednotkách EÚ

Správa prináša aj prehľad zastúpenia Slovenskej republiky v existujúcich agentúrach, inštitútoch, centrách a ďalších organizačných jednotkách EÚ.

Pozície: 

Čaplovičova správa poukazuje na nízky záujem zo strany rezortov o štruktúrované stáže zamestnancov štátnej správy. Hlavným dôvodom bol finančný aspekt, kedy vysielajúca organizácia hradí všetky náklady spojené so stážou vysielaného pracovníka. V porovnaní s rokom 2005, keď mala Slovenská republika vyslaných 5 stážistov, ide o pokles záujmu zainteresovaných rezortov.

V júni 2006 vypracoval Európsky úrad pre výber zamestnancov (EPSO), ktorý organizuje výberové konania do inštitúcií EÚ, analýzu neúspešnosti slovenských kandidátov. Vyplýva z nej, že k radikálnemu zníženiu počtu úspešných kandidátov dochádza vo fáze medzi absolvovaním tzv. preselection test a pozvaním na ústny pohovor. Z analýzy vyplýva, že výrazný prepad slovenských kandidátov je vo fáze hodnotenia splnenia konkrétnych kvalifikačných kritérií stanovených pre daný konkurz a zároveň pri vyhodnotení písomného testu, t. j. eseje. MZV SR sa spolu s partnermi zameralo na zmenu daného stavu realizáciou konkrétnych krokov, medzi ktoré patrili o. i. rôzne vzdelávacie aktivity.

Spoločným problémom väčšiny rezortov zostáva finančné zabezpečenie vyslania národných expertov a stážistov. Niektoré osobné úrady nie sú ak kvôli zlému personálnemu stavu i finančnému limitovaniu.

NBS upozornila na fakt, že svojim zamestnancom poskytuje neplatené voľno počas ich pôsobenia v európskych inštitúciách, avšak obdobie trvania pracovnej zmluvy, napríklad s Európskou centrálnou bankou, sa nezapočítava do počtu odpracovaných rokov pre účely dôchodkového zabezpečenia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA