Problém s pesticídmi

Európsky parlament sa bude zaoberať stratégiou pre trvalo udržateľné využívanie pesticídov. Výbor EP vymenoval za spravodajkyňu Irenu Belohorskú.

Krátka správa

Európsky parlament sa bude zaoberať hodnotením vplyvu Tematickej stratégie trvalo udržateľného využívania pesticídov. Na základe hĺbkovej štúdie podrobne skúma vplyv opatrení navrhovaných v stratégii na hospodárstvo, sociálne veci, zdravie a životné prostredie.

Pesticídy sú účinné látky a prípravky určené na to, aby ovplyvňovali základné procesy v živých organizmoch, a preto majú potenciál zabiť alebo regulovať škodlivé organizmy. Používajú sa v poľnohospodárstve alebo na riadenie rastu rastlín na nepoľnohospodárskych plochách. S používaním prípravkov na ochranu rastlín je spojený významný hospodársky a sociálny úžitok, ale aj riziká v niekoľkých oblastiach:

  • Riziká pre ľudské zdravie sa môžu vyskytnúť v dôsledku priameho vystavenia negatívnym účinkom (robotníci, ktorí vyrábajú pesticídy, a obsluhujúci pracovníci, najmä poľnohospodári, ktorí ich používajú) a nepriameho vystavenia negatívnym účinkom (spotrebitelia, miestne obyvateľstvo a okoloidúci).
  • Riziká pre životné prostredie zo strany neúmyselných a nadmerných tokov chemických látok do vody, ovzdušia a pôdy majú za následok škodlivé účinky na rastliny, voľne žijúcu zver, kvalitu zložiek životného prostredia a biodiverzitu všeobecne.

Hodnotenie navrhlo niekoľko zmien v súčasnej stratégii, ako napríklad školenia pre osoby prichádzajúce do kontaktu s pesticídmi, zákaz leteckého postreku, vytvorenie ochranného pásma okolo vôd a zón so zníženým používaním týchto látok a podobne.

Dokumentom Komisie sa teraz zaoberá Európsky parlament. Výbor EP pre životné prostredie určil za spravodajkyňu Irenu Belohorskú (NI, Slovensko).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA