Cezhraničné daňové úľavy pre malé podniky

Komisia navrhla pravidlo „domovskej krajiny“, aby uľahčila daňové bremeno na malé spoločnosti s pobočkami v iných členských štátoch.

 

Krátka správa:

Malé a stredne veľké spoločnosti predstavujú základný kameň ekonomického rastu EÚ, ale mnohé z nich sa cítia byť blokované vo využívaní prínosov spoločného trhu v dôsledku nákladov, ktoré vznikajú tým, že prichádzajú do styku s rôznymi daňovými režimami. Preto len 3% malých a stredných podnikov v súčasnosti operuje v iných členských štátoch, než je ich domovská báza.

Komisia za účelom zvrátenia tohto problému navrhuje (prostredníctvom komuniké z 10. 1. 2006), aby malé a stredné podniky s pobočkami za hranicami mohli používať daňové pravidlá a zaznamenávať zisky podľa zákonov, platných v krajine, kde sídli ich centrum.

Keď dôjde k určeniu zdaniteľného zisku týmto spôsobom, daň by bola zaplatená každému členskému štátu podľa miery zdaňovania, ktorá platí v jednotlivých štátoch.

Návrh znie tak, že sa vytvorí 5-ročná pilotná schéma, ktorá bude prebiehať na dobrovoľnej báze ako pre spoločnosti, tak aj pre členské štáty. Detaily schémy budú špecifikované na základe bilaterálnych alebo multilaterálnych daňových dohôd.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA