EÚ zrejme povolí dotácie R&D pre veľké firmy

Komisia pripravuje pravidlá pre novú „blokovú výnimku,“ ktorá by rozšírila štátnu pomoc v oblasti výskumu a rozvoja (R&D). V súčasnosti sú privilegovanou skupinou malé a stredné firmy. To by sa však mohlo zmeniť a o pomoc by sa mohli jednoduchšie uchádzať aj veľké podniky.

Krátka správa

Podľa európskej legislatívy je možné štátnu pomoc poskytovať vyslovene len po schválení takého návrhu Komisiou, ktorá v danom prípade posudzuje, či nebude daná ekonomická aktivita štátu v neprospech trhovej súťaže.

V súčasnosti jestvuje päť výnimiek, kedy netreba pred poskytnutím pomoci žiadať povolenie Komisie: pomoc malým a stredným podnikateľom (SMEs), pomoc v oblasti výskumu a vývoja pre SMEs, pomoc pre vytvorenie nových pracovných miest, rozšírenie kvalifikácie a regionálna pomoc.

Nový návrh regulácie, ktorý predpokladá „blokovú výnimku,“ navrhuje oslobodiť od povinnosti konzultácie s Komisiou ďalšie tri oblasti štátnej pomoci: environmentálna pomoc, pomoc v oblasti rizikového kapitálu a rovnako aj v oblasti podpory výskumu a rozvoja (R&D) pre veľké firmy.

Nové pravidlá by napríklad umožnili dotácie až do výšky 50% ceny projektu v oblasti priemyselného výskumu (60-70% pre SMEs) a 25% ceny experimentálneho rozvoja (35-45% pre SMEs). Dotácie presahujúce tento podiel budú musieť byť aj naďalej konzultované s Komisiou.

Nový návrh nariadenia bol predložený na verejné pripomienkovanie 24. apríla 2007. Jeho cieľom je zjednodušiť a konsolidovať jestvujúcich 5 výnimiek a pridať k ním ďalšie tri. Pri tom forma by mala byť taká, aby sa po legislatívnej stránke jednalo o jednu „blokovú“ výnimku. Tento krok je súčasťou reformy pravidiel štátnej pomoci, ktorá bola začatá v júni 2005. Jej všeobecným cieľom je povzbudiť členské štáty, aby viac napomáhali uplatňovaniu Lisabonskej stratégie zameraním svojej štátnej pomoci na zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a udržateľné vytváranie nových pracovných miest.

Verejne pripomienkovať návrh je možné až do 3. júna 2007. Po tomto termíne bude text opätovne predmetom diskusií medzi členskými krajinami. Definitívne znenie nariadenie by mohlo byť schválené Komisiou pred letom 2008.

Európska asociácia remeselníkov, malých a stredných firiem (UEAPME), privítala návrh a novú regulačnú sústavu označila za „obrovské zlepšenie oproti predchádzajúcim krokom.“ Podľa asociácie, nový návrh zefektívňuje a racionalizuje komplikovaný legislatívny systém a robí ho priateľskejším pre zainteresované strany. Na druhej strane, UEAPME namieta, že návrh v sebe nezahŕňa niektoré špecifické formy štátnej pomoci, akými sú napríklad investície do inovácií.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA