Európske ženy stále zarábajú menej ako muži

Európsky deň rovnosti odmeňovania pripadá už druhý rok po sebe na 28. februára. Ženy teda pracujú 59 dní "zadarmo", kým začnú zarábať rovnako ako muži.

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (teda priemerný rozdiel medzi hodinovým zárobkom žien a mužov v celom hospodárstve) sa v posledných rokoch takmer nezmenil a zostáva na úrovni 16,4 %. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré v piatok (28. februára 214) zverejnila Európska komisia (EK).

Údaje Komisie ukazujú, že rozdiel po miernom znížení, ku ktorému došlo v posledných rokoch, stagnuje. V predchádzajúcich rokoch bol na úrovni približne 17 % alebo viac.

„Tento rozdiel sa v posledných rokoch zmenšil len okrajovo. Ešte horšie je, že postupné mierne znižovanie rozdielu v posledných rokoch je prevažne výsledkom hospodárskej krízy, ktorá viedla skôr k zníženiu zárobkov mužov než k zvýšeniu zárobkov žien,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová.

Klesajúci trend pokračuje v Dánsku, Českej republike, Rakúsku, Holandsku a na Cypre, zatiaľ čo v Poľsku či Litve sa v roku 2012 tento trend obrátil. V niektorých krajinách, ako sú Maďarsko, Portugalsko, Estónsko, Bulharsko, Írsko a Španielsko, sa v posledných rokoch rozdiel v odmeňovaní žien a mužov zvýšil.

Na Slovensku je rodový rozdiel v odmeňovaní 21,5 %, čo je nad priemerom EÚ. Za posledné tri roky sa tento rozdiel u nás nezmenšoval. Práve naopak, situácia sa mierne zhoršila. Na Slovensku teda bude deň rovnosti v odmeňovaní až 19. marca, čo znamená, že slovenské ženy  musia robiť o 78 dní viac, aby sa dorovnali mužom.

Klesajúci trend v oblasti rozdielneho odmeňovania žien a mužov je možné vysvetliť na základe niekoľkých faktorov, ako je rastúci podiel pracujúcich žien s vysokoškolským vzdelaním alebo významný vplyv hospodárskej krízy na spomalenie hospodárstva v niektorých prevažne mužských odvetviach, napr. v stavebníctve alebo technických odboroch.

Príčiny rozdielov v odmeňovaní mužov a žien sú zložité a vzájomne prepojené. Rovnosti odmeňovania bránia také faktory ako nedostatočná transparentnosť systému odmeňovania, nedostatočná právna jasnosť definície rovnocennej práce a procedurálne prekážky. Takýmito prekážkami sú napríklad nedostatočná informovanosť pracovníkov potrebná na úspešné požiadanie o rovnakú odmenu alebo nedostatok informácií o výške odmien pre jednotlivé kategórie pracovníkov.

Niektoré členské štáty zaviedli rôzne postupy s cieľom znižovať rozdiely v zárobkoch. Napríklad, belgický parlament, napríklad, prijal v roku 2012 zákon, na základe ktorého sú spoločnosti povinné každý druhý rok vykonať komparatívnu analýzu svojich platových štruktúr. Francúzska vláda zasa posilnila existujúce sankcie proti podnikom s 50 a viac zamestnancami, ktoré nedodržiavajú svoje povinnosti týkajúce sa rovnosti žien a mužov. Rakúske spoločnosti sú na základe zákona o rovnakom zaobchádzaní povinné vypracovať správy o rovnosti odmeňovania. Tieto pravidlá, ktoré sa začali uplatňovať postupne, sú v súčasnosti povinné pre spoločnosti, ktoré majú viac než 250, 500 a 1000 zamestnancov. Pre spoločnosti s viac než 150 zamestnancami začne táto povinnosť platiť od tohto roku.

Európska komisia uvažuje o opatreniach aj na európskej úrovni s cieľom zlepšiť transparentnosť v oblasti odmeňovania a pomôcť tak pri odstraňovaní nerovnosti odmeňovania žien a mužov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA