Európsky problém s odpadom

Europoslanci dnes hlasujú o dvoch správach k dokumentom, ktoré majú definovať politiku EÚ k odpadom a ich recyklácii.

 Krátka správa

Európsky parlament dnes hlasuje o správach k Smernici EÚ o odpadoch a Tematickej stratégii k prevencii a recyklovaniu odpadov. Obe správy prijal Výbor EP pre životné prostredie 28. novembra 2006. Obsahujú:

Ustanovenia pre vytvorenie päťstupňovej „odpadovej hierarchii“, ktorá kladie prioritu na prevenciu, opätovné využitie a recyklácii pred skládkami,

odmietnutie návrhu Komisie na reklasifikáciu spaľovania odpadu zo „zneškodňovania“ na „zhodnocovanie“ na výrobu energie.

Odpad je pre EÚ rastúcim problémom. Každoročne vyprodukuje 500 kilogramov odpadu na hlavu – jeho rast je rýchlejší, než rast HDP. Len odpad z miest vzrástol v rokoch 1995-2003 o 19%.

Environmentálne skupiny žiadajú stanovenie celoúnijných cieľom recyklácie a zachovanie klasifikácie spaľovania ako „zneškodňovanie“. Michael Warhust z organizácie Priatelia Zeme Európa povedal: „Svojim hlasovaním majú europoslanci dôležitú príležitosť posilniť recyklovanie v EÚ, ktoré – na rozdiel od spaľovania – minimalizuje emisie skleníkových plynov a zabezpečuje efektívne využívanie zdrojov. Mali by sme sa snažiť, aby sme nespaľovali ani nezahrabávali nič, čo môže byť znovu využité, recyklované, či kompostované.“

Slovenskí Priatelia Zeme rovnako vyzvali europoslancov, aby hlasovali za znižovanie a recyklovanie odpadov namiesto ich drahšieho a neekologického spaľovania. Upozorňujú tiež na to, čo by schválenie Smernice o odpadoch v znení, ako navrhuje Komisia, mohlo znamenať pre Slovensko: „Schválenie tohto návrhu tak môže mať za následok vývoz zmiešaných a nebezpečných odpadov z bohatých krajín západnej Európy do spaľovní odpadov v nových členských štátoch ako Slovensko, Maďarsko, či Rumunsko. Uvoľnenie pravidiel pre dovoz odpadov by zároveň skomplikovalo kontrolu nelegálnych dovozov odpadov a ich vysýpanie na nelegálne skládky,“ hovorí predseda Priateľov Zeme – SPZ Ladislav Hegyi.

Podľa environmentálnych organizácií hovoria za recykláciu aj ekonomické dôvody. Šetrí suroviny, ako kovy, plasty a drevo, a prispieva k zamestnanosti. „Ak sa … recykluje 10 tisíc ton odpadu, vytvorí sa tým v priemere 250 nových pracovných miest. Ak sa ten istý odpad spáli, prácu si nájde iba 20 ľudí“, tvrdia slovenskí Priatelia Zeme.

Environmentálne organizácie z ekologických a ekonomických dôvodov žiadajú aby smernica zaviazala členské štáty do roku 2020 recyklovať polovicu komunálneho a 70% priemyselného odpadu. O tom, že je to možné údajne svedčia úspešné príklady z Rakúska, či Belgicka. Zároveň by po tomto termíne malo byť zakázané spaľovať, alebo skládkovať v zemi odpad, ktorý sa dá znovu použiť.

Skupina desiatich európskych priemyselných organizácií medzičasom zaslala Európskemu parlamentu list, v ktorom vyslovuje obavy z prílišnej rigidnosti odpadovej hierarchie: „Hierarchia musí byť aplikovaná pragmatickým a flexibilným spôsobom, nakoľko každá miestna situácia, každý produkt a každý typ odpadu môže byť odlišný. Požiadavka na dodatočné a drahé analýzy, k tým, ktoré sú vyžadované na základe lánov na riadenie odpadového hospodárstva, nepomôže a nepovedie k efektívnejšiemu a výkonnejšiemu riadeniu odpadov“, tvrdí hovorkyňa priemyselnej koalície.

Europoslankyňa Irena Belohorská, členka Výboru pre životné prostredie, podporila preklasifikovanie spaľovania odpadov zo zneškodňovania na zhodnocovanie. Zároveň sa však vyslovila proti zrušeniu špecifických kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov v programoch odpadového hospodárstva členských štátov. “Ak chceme naozaj dosiahnuť zníženie množstva odpadov, nebude to možné bez kvantitatívnych ukazovateľov.” Flexibilita v programoch a voľne určené ciele podľa nej “nepovedú k želanému výsledku a členské štáty to zneužijú”. Podporila tiež správu ktorá žiada, aby boli kvantitatívne a kvalitatívne ciele členskými štátmi určené už do 18 mesiacov po účinnosti smernice a nie do 3 rokov, ako to navrhuje Komisia.

Europoslanec Milan Gaľa (EPP-ED)povedal: „Aj napriek tomu, že sa v posledných rokoch množstvo recyklácie a druhotného použitia odpadových materiálov zvýšilo, kopy odpadu na skládkach v EÚ sú stále privysoké. Trend nárastu odpadu je rýchlejší, ako rast HDP v Európskej únii.“ 

Socialistická skupina v EP považuje za prioritný spôsob boja s odpadom prevenciu. Medzi cieľmi, ktoré skupina považuje za hlavné, sú:

  • vytvorenie princípu hierarchie odpadov tak, aby bola klasifikácia založená na efektivite,
  • zníženie množstva odpadu, ktorý nie je anu recyklovateľný, ani opätovne použiteľný,
  • aplikovanie princípu "znečisťovateľ platí", čím sa položí zodpovednosť jasne na producentov a dovozcov odpadu,
  • prioritizovanie spracovania odpadového oleja jeho regeneráciou,
  • vytvorenie maximálnej kontroly znečisťujúcich emisií,
  • stanovenie povinnosti zaviesť národné programy prevencie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA